Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24738

Назва: Diagnostis of longitudinal welded joints of tubes by the method of magnetoelastic acoustic emission
Інші назви: Діагностування поздовжніх зварних з’єднань труб методом магнетопружної акустичної емісії
Автори: Почапський, Євген Петрович
Клим, Богдан Петрович
Рудак, Мар’ян Олегович
Великий, Петро Пилипович
Pochapskyi, Yevhen
Klym, Bohdan
Rudak, Marian
Velykyi, Petro
Приналежність: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, Україна
Karpenko Physical-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
Бібліографічний опис: Diagnostis of longitudinal welded joints of tubes by the method of magnetoelastic acoustic emission / Yevhen Pochapskyi, Bohdan Klym, Marian Rudak, Petro Velykyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 105–110. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Pochapskyi Y., Klym B., Rudak M., Velykyi P. (2017) Diagnostis of longitudinal welded joints of tubes by the method of magnetoelastic acoustic emission. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 105-110.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 15-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 620.179.14
Теми: магнетопружна акустична емісія
трубопровід
зварні з’єднання
мікроструктура
залишкові напруження
magnetoelastic acoustic emission
pipeline
welded joints
microstructure
residual stresses
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 105-110
Початкова сторінка: 105
Кінцева сторінка: 110
Короткий огляд (реферат): Досліджено мікроструктуру сталі 19Г та 17Г1С труб після довготривалої експлуатації. Встановлено залежність зміни параметрів сигналів магнетопружної акустичної емісії від структури різних зон зварного з'єднання. Досліджено вплив залишкових напружень після зварювання на зміну суми амплітуд сигналів магнетопружної акустичної емісії.
The microstructure of the steel 19H and 17H1S pipes after long-term operation is investigated. Dependence of the magnetoelastic acoustic emission signals characteristic change on the structure of different areas of the welded joint is determined. The effect of residual stresses after welding on the change of the signals amplitude sum of magnetoelastic acoustic emission has been investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24738
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Фрактографічні ознаки експлуатаційної деградації зварних з’єднань магістральних нафтогонів [Текст] / Г.В Кречковська, С.Р. Яновський, О.З. Студент, Г.М. Никифорчин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 2. – С. 21 – 27.
2. Shibata M., Ono K. Magnetomechanical acoustic emission – a new method for non– destructive stress measurement // NDT International. – 1981. – 14, № 5. – Р. 227 – 234.
3. Назарчук, З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі. [Текст] / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський – К.: Наук. думка, 2013. – 272 с.
4. Мельгуй, М.А. Магнитный контроль механических свойств сталей. [Текст] / М.А. Мельгуй – Минск: Наука и техник. 1980. – 184 с.
5. Михеев, М.Н. Магнитные методы структурного анализа и неразру-шающего контроля. [Текст] / М.Н. Михеев, Э.С Горкунов. – М.: Наука, 1993. – 252 с.
6. Назарчук, З.Т. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів. / [Текст] З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Є.П. Почапський – К.: Наук. думка, 2014. – 304 с.
7. Guyot M. The magneto-acoustic emission (invited) [Text] / M. Guyot, V. Cagan // J. Appl. Phys. – 1993. – 73 (10). – P. 5348 – 5353.
8. Ng D. H. L. The effects of demagnetizing and stray fields on magnetoacoustic emission [Text] / D. H. L. Ng, C. C. H. Lo, J.P. Jakubovics // J. Appl. Phys. – 1994. – 75 (10). – P. 7009 – 7011.
9. The dependence of magnetoacoustic emission on magnetizing frequency in nickel and mild steel [Text] / D. H. L. Ng, C. C. Yu, C-D. Qin et al. // J. Appl. Phys. – 1996. – 79 (8). – P. 6057 – 6059.
10.Почапський, Є.П. Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля [Teкст] / Є. Почапський, Н. Мельник // Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2015. – 3 (79). – С. 102 – 109.
References: 1. Krechkovs'ka H.V., Yanovs'kyy S.R., Student O.Z., Nykyforchyn H.M. Fraktohrafichni oznaky ekspluatatsiynoyi dehradatsiyi zvarnykh z"yednan' mahistral'nykh naftohoniv, Fiz.-khim. mekhanika materialiv, 2015, vol. 51, no. 2, pp.21 – 27 [in Ukrainian].
2. Shybata M., Ono K. Mahnetomekhanichna akustychna emisiya – novyy metod vymiryuvannya neruynivnoho napruhy, NDT International, 1981, vol. 14, no. 5, pp. 227 – 234.
3. Nazarchuk Z.T., Andreykiv O.Ye., Skal's'kyy V.R. Otsinyuvannya vodnevoyi dehradatsiyi feromahnetykiv u mahnetnomu poli., K.: Nauk. dumka, 2013, 272 p. [in Ukrainian].
4. Mel'guj M.A. Magnitnyj kontrol' mexanicheskix svojstv stalej, Minsk: Nauka i texnika, 1980, 184 p. [in Russsian].
5. Mixeev M.N., Gorkunov E'.S. Magnitnye metody strukturnogo analiza i nerazru-shayushhego kontrolya., M.: Nauka, 1993, 252 p. [in Russsian].
6. Nazarchuk Z.T., Skal's'kyy V.R., Pochaps'kyy Ye.P. Tekhnolohiyi vidboru ta opratsyuvannya nyz'koenerhetychnykh diahnostychnykh syhnaliv., Kyiv, Nauk. dumka, 2014, 304 p. [in Ukrainian].
7. Guyot M., Cagan V. The magneto-acoustic emission (invited), J. Appl. Phys., 1993, vol. 73, no. 10, pp. 5348 – 5353.
8. D. H. L. Ng, C. C. H. Lo, Jakubovics J.P. The effects of demagnetizing and stray fields on magnetoacoustic emission, J. Appl. Phys., 1994, vol. 75, no. 10, pp. 7009 – 7011.
9. D. H. L. Ng, C. C. Yu, C-D. Qin et al. The dependence of magnetoacoustic emission on magnetizing frequency in nickel and mild steel, J. Appl. Phys., 1996, vol. 79, no. 8, pp. 6057 – 6059.
10. Ye. Pochaps'kyy, N. Mel'nyk Otsinyuvannya peremishchen' domennoyi stinky u feromahnetnykh materialakh za diyi zovnishn'oho mahnetnoho polya, Visnyk TNTU, Ternopil', 2015, no.3, vol. 79, pp. 102 – 109 [in Ukrainian].
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.