Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24735

Назва: The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation
Інші назви: Вплив висоти кутникового профілю стержнів на деформування прямокутної зварної ферми
Автори: Ковальчук, Ярослав Олексійович
Шингера, Наталія Ярославівна
Kovalchuk, Yaroslav
Shynhera, Natalya
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Київ, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Kovalchuk Y. The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation / Yaroslav Kovalchuk, Natalya Shynhera // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 82–87. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Kovalchuk Y., Shynhera N. (2017) The influence of height of angular profile of rods on rectangular welded truss deformation. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 82-87.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 11-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.177
621.314
Теми: зварна ферма
деформування ферм
тримкість ферм
welded truss
truss deformation
truss bearing ability
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 82-87
Початкова сторінка: 82
Кінцева сторінка: 87
Короткий огляд (реферат): Виконано дослідження деформівних властивостей п’яти зварних прямокутних ферм 18000 х 3600 мм при дії зовнішніх статичних навантажень. Дослідні зрази виготовлено зі стальних вальцьованих кутникових профілів з різною висотою полички. Вибрано схему навантажування, яка ідентифікує експлуатаційний режим для конструкції такого типу. За результатами виконання комп’ютерного моделюючого експерименту в середовищі ANSYS Workbench 14.5 отримано значення деформацій уздовж нижнього пояса для кожної з ферм, максимальні деформації ферм у межах пружних властивостей конструктивних елементів та залежність тримкості конструкції від її матеріаломісткості. Отримані результати становлять теоретичний і практичний інтерес як для проектування нових ферм, так і для перевірки тримкості ферм, які експлуатуються.
The paper is devoted to the study of deformation properties of five 18000 x 3600 mm welded rectangular trusses under the external static loads. Experimental specimens are made of the steel rolled angular profiles with different beam seat height. The scheme of loading specifying the operating mode of such a structure type has been chosen. Computer simulation experiment in ANSYS Workbench 14.5 software was performed. According to the results the values of deformation along the lower chord for each truss, maximum trusses deformations within the elastic properties of structural elements and dependence of bearing ability of the structure on its material consumption have been obtained . The results obtained are of theoretical and practical interest for both new trusses designing and testing of the bearing ability of trusses being in operation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24735
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Ковальчук, Я.О. Тримка здатність будівельної підкроквяної зварної ферми при дії статичних навантажень [Teкст] / Я.О.Ковальчук, Н.Я. Шингера // XVІ наук. конф. Тернопільського нац. тех. ун-ту ім. І. Пулюя, 5 – 6 груд. 2012р. : тези доп. – Т. ІІ, Тернопіль, 2012. – С. 88.
2. Ковальчук, Я.О. Комп’ютерне моделювання напружень у зварній фермі [Teкст] / Я.О.Ковальчук, Н.Я. Шингера // Вісник ТНТУ ім. Івана Пулюя. – 2016. – № 2 (82) – С. 44 – 48.
3. Ясній, П.В. Верифікація результатів моделювання напружено-деформованого стану зварної ферми / П.В Ясній, Я.О. Ковальчук, Н.Я. Шингера, О.І. Рибачок // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій [Текст]: зб. наук. статей, за заг. ред. Лучка Й.Й. – Львів: Каменяр, 2014. – Вип. 10. – С. 461 – 471.
4. Шингера, Н.Я. Статистична модель для визначення залишкового ресурсу типової зварної ферми при циклічних навантаженнях: дис. … канд. техн. наук. : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи [Текст] / Н.Я. Шингера. – Тернопіль, 2012. – 166 с.
References: 1. Kovalchuk Ya.O. Trymka zdatnist budivelnoi pidkrokvianoi zvarnoi fermy pry dii statychnykh navantazhen, Ya.O.Kovalchuk, N.Ya. Shynhera, XVI nauk. konf. Ternopilskoho nats. tekh. un-tu im. I. Puliuia, 5–6 Dec. 2012: tezy dop., Vol. No 2, Ternopil, 2012, p. 88 [in Ukrainian].
2. Kovalchuk Ya.O. Kompiuterne modeliuvannia napruzhen u zvarnii fermi, Ya.O. Kovalchuk, N.Ya. Shynhera, Visnyk TNTU im. Ivana Puliuia, 2016. No 2 (82), pp. 44 – 48 [in Ukrainian].
3. Yasnii P.V. Veryfikatsiia rezultativ modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu zvarnoi fermy, Yasnii P.V., Kovalchuk Ya.O., Shynhera N.Ya., Rybachok O.I., Mekhanika i fizyka ruinuvannia budivelnykh materialiv ta konstruktsii [Teхt]: Zb. nauk. Statei, Za zah. red. Luchka Y.Y., Lviv: Kameniar, 2014, Vol. 10, pp. 461 – 471 [in Ukrainian].
4. Shynhera N.Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh. Diss. dokt. tek. nauk. Ternopil, 2012, 166 p. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.