Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24727

Назва: Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування
Інші назви: Development of the strategy of economic mechanism formation of machine-building enterprise innovative activity
Развитие стратегии формирования экономического механизма инновационной деятельности предприятий машиностроения
Автори: Череп, Олександр Григорович
Приналежність: Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя
Бібліографічний опис: Череп О.Г. Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування: автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. д.е.н. за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами / О.Г. Череп. – Тернопіль, 2018. – 43 с.
Белопольський М.Г. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Черепа О.Г. на тему «Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування» / М.Г. Білопольський. – Маріуполь, 2018. – 9 с.
Грозний І.С. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Черепа О.Г. на тему «Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування» / І.С. Грозний. – Київ, 2018. – 13 с.
Тарасюк Г.М. Відгук офіційного опонента на докторську дисертацію Черепа О.Г. на тему «Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування» за спеціальністю 08.00.04; Г.М. Тарасюк. - Житомир: ЖДТУ, 2018. - 11 с.
Череп О.Г. Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. – Тернопіль, 2018.
Bibliographic description: Cherep O.H. Development of the strategy of economic mechanism formation of machine-building enterprise innovative activity. – Qualification research paper as manuscript.
Дата публікації: 16-бер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий керівник: Бабміндра, Дмитро Іванович
Члени комітету: Белопольський, Микола Григорович
Грозний, Ігор Сергійович
Тарасюк, Галина Миколаївна
УДК: 338.45
005.2(043.3)
621
Теми: стратегія
інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
економічний механізм
сукупний ефект
механізм управління
стратегія розвитку
strategy
innovative activity
innovative development
economic mechanism
cumulative effect
management mechanism
development strategy
стратегия
инновационная деятельность
инновационное развитие
экономический механизм
совокупный эффект
механизм управления
стратегия развития
Кількість сторінок: 43
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У роботі розвинуто трактування сутності дефініції «стратегія інноваційної діяльності підприємства», доповнено класифікацію стратегій інноваційної діяльності промислових підприємств. На основі отриманих результатів аналізу стратегій інноваційної діяльності підприємств досліджено та удосконалено сутність понять «управління стратегією інноваційної діяльності підприємства», удосконалено механізм управління стратегією інноваційної діяльності підприємства шляхом використання комплексного підходу, розширено систему управління СІДП на підставі виділення блоків управління та складових системи. Удосконалено науково-методичні положення щодо розвитку стратегії інноваційної діяльності промислового підприємства. Надано авторське визначення поняття «економічний механізм промислового підприємства»; систематизовано та розширено класифікацію факторів впливу на розвиток економічного механізму інноваційної діяльності промислового підприємства. Удосконалено економічний механізм інноваційної діяльності промислового підприємства, який ґрунтується на використанні інформаційної, соціальної, екологічної складових, принципів, методів і дотриманні функцій. Розглянуто та доповнено принципи економічного механізму інноваційної діяльності, які є основними правилами його розробки, нормами здійснення та організації ІД. Удосконалено методологічний підхід до розвитку економічного механізму на підставі комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства, в основі якого було використання поетапного підходу, проведення аналізу виробничо-господарської, інноваційної діяльності підприємства. Розвинуто модель інноваційної діяльності підприємств машинобудування шляхом використання економічного механізму. Розроблено науково-методологічний підхід до формування стратегії розвитку економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств шляхом вибору більш оптимального варіанту. Розроблено систему формування стратегії розвитку ЕМІД на підставі визначення взаємопов’язаних дій, шляхом врахування сформованого рівня ІД, прогнозування результативності кожного виду стратегії ЕМІД. Сформовано методологічний підхід до визначення ефективності стратегії розвитку ЕМІД, в основу якого покладено аналіз основних компонентів інноваційної активності, рівня ефективності інноваційної діяльності, забезпеченості підприємства інноваціями, розрахунок інтегрального показника. Розвинуто науково- методологічний підхід до оцінки синергетичного ефекту використання стратегії розвитку економічного механізму інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування, який розроблено на підставі використання системного, поетапного підходів.
In the thesis the definition essence interpretation of «strategy of enterprise innovative activity» was developed and classification of strategies of industrial enterprise innovative activity was expanded. Based on the results of the analysis of enterprise innovation strategies, the essence of the concept «management of the strategy of enterprise innovative activity» was studied and refined, the mechanism of managing the strategy of enterprise innovative activity by using an integrated approach was improved, the management system of the strategy of enterprise innovative activity was expanded on the basis of allocation of management units and system components. The scientific and methodical provisions on development of the strategy of industrial enterprise innovative activity were improved. Given the definition of the concept of «economic mechanism of industrial enterprise»; the classification of the factors affecting the development of the economic mechanism of industrial enterprise innovative activity was systematized and extended. The economic mechanism of industrial enterprise innovative activity, which is grounded on the use of information, social and environmental components, principles and methods as well as on functions performance, was improved. The principles of the economic mechanism of innovative activity, which are the main rules for its development, standards of innovation implementation and organization, were reviewed and extended. The methodological approach to the economic mechanism development was refined by carrying out an integrated assessment of efficiency of industrial enterprise innovative activity based on application of a staged approach, analysis of production and economic innovative activity of the enterprise. The model of innovative activity of machine-building enterprises was developed through application of the economic mechanism. The scientific and methodological approach to formation of the strategy of economic mechanism development of industrial enterprise innovative activity was developed by choosing the most appropriate option. The system of shaping the development strategy of the economic mechanism of innovative activity (EMIA) was developed based on the definition of interrelated actions, by taking account of the current level of innovation, forecasting the effects of each EMIA strategy. The methodological approach to assessment of the strategy effectiveness of EMIA development, which is based on the analysis of the main elements of innovative activity, level of innovation performance, availability of innovation for the enterprise, estimation of the integrated index. The scientific and methodological approach to assessment of synergistic effect from using the development strategy of the economic mechanism of innovative activity at engineering enterprises was developed on the basis of system and staged approaches.
В работе развита трактовка сущности дефиниции «стратегия инновационной деятельности предприятия». Дополнена классификация стратегий инновационной деятельности предприятий с выделением признаков: уровень развития предприятия, конкурентных позиций и уровень инвестиционной активности; целевое назначение ИД; соотношение направлений инновационной деятельности и целей деятельности предприятия; эффект от осуществления ИД; по степени рискованности ИД; в зависимости от экономической целесообразности; по уровню потенциала ИД предприятия. На основе полученных результатов анализа стратегий ИД предприятий исследовано и усовершенствовано сущность понятий «управление стратегией инновационной деятельности предприятия». Усовершенствован механизм управления стратегией инновационной деятельности предприятия путем использования комплексного подхода, который состоит из взаимосвязанных этапов по управлению стратегией ИД, основывается на выделении элементов, инструментов, методов, функций, принципов управления стратегией развития. Доказано, что эффективность внедрения механизма управления стратегией ИД предприятия зависит от использования системы управления СИДП, которую расширено на основании выделения блоков управления и составляющих. Усовершенствовано научно-методические положения по развитию стратегии инновационной деятельности промышленного предприятия, основанные на принципах использования комплекса взаимосвязанных экономических, технологических, организационных, управленческих, мотивационных, аналитических, нормативных действий и определении направлений деятельности. Предоставлено авторское определение понятия «экономический механизм промышленного предприятия». Систематизирована и расширена классификация факторов влияния на развитие экономического механизма инновационной деятельности промышленного предприятия, которая предусматривает разделение факторов на те, которые влияют на формирование ЭМ и на те, которые способствуют улучшению ИД путем использования системного подхода. Доказана целесообразность использования усовершенствованного экономического механизма инновационной деятельности промышленного предприятия, который является сложной, динамичной системой и базируется на экономических, финансовых, технологических, производственных, маркетинговых, законодательных инструментах, основывается на использовании информационной, социальной, экологической составляющих, принципов, методов и соблюдении функций. Данный ЭМИД позволяет регулировать экономические отношения между субъектами хозяйствования и получить совокупный экономический эффект при реализации стратегии инновационного развития предприятия. С целью определения уровня взаимодействия ЭМ с хозяйственным механизмом, повышения эффективности управления подразделениями предприятия дополнены принципы экономического механизма инновационной деятельности, которые являются основными правилами его разработки, нормами осуществления и организации ИД. Усовершенствован методологический подход к развитию экономического механизма на основании комплексной оценки эффективности ИД предприятия, в основе которого было использовано поэтапный подход, проведён анализ производственно-хозяйственной, ИД. Для достижения долгосрочных целей деятельности, определения направлений ИД на основе соблюдения основных инструментов, принципов, методов, использования функций ЭМ развито модель ИД предприятий машиностроения путем использования экономического механизма, в основу которой положено определение экономико-информационной, инновационно-социальной, организационно- экологической составляющих, расчет финансового, экономического, технологического, инновационно-инвестиционного, производственного, маркетингового критериев. Впервые разработан научно-методологический подход к формированию стратегии развития экономического механизма ИД промышленных предприятий путем выбора более оптимальной стратегии развития, исследования уровня инновационного развития, оценки эффективности ИД. Предложена система формирования стратегии развития ЭМИД на основании определения взаимосвязанных действий для разработки стратегии, путем учета сложившегося уровня ИД, прогнозирования результативности каждого вида стратегии ЭМИД. С целью выбора более эффективной стратегии ЭМИД сформирован методологический подход к определению эффективности стратегии развития ЭМИД, в основу которого положено определение типа стратегии ЭМ, заложено анализ основных компонентов, то есть оценка инновационной активности, уровня эффективности ИД, обеспеченности предприятия инновациями, расчет интегрального показателя. Развито научно-методологический подход к оценке синергетического эффекта по результатам использования стратегии развития экономического механизма инновационной деятельности на предприятиях машиностроения, который разработан на основе использования системного, поэтапного подходов и предполагает расчет финансового, экономического, инновационно-инвестиционного, технологического, производственного, маркетингового эффектов, совокупного эффекта синергии.
Опис: Захист дисертації відбудеться 25 квітня 2018 р. о 10.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50 зал засідань.
Робота виконана на кафедрі управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24727
Власник авторського права: © Череп О. Г. 2018
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 1.1. Монографії 1. Череп, О.Г., 2017. Теоретико-методологічні аспекти розвитку стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 536 с. (25,17 друк. арк.). 2. Череп, О.Г. ред., 2012. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави та шляхи їх вирішення: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 268 с. (13,4 друк. арк.). 3. Череп, О.Г. ред., 2014. Стратегічні напрямки забезпечення сталого розвитку економіки: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 256 с. (12,8 друк. арк.). 4. Череп, О.Г. ред., 2014. Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави: монографія. Запоріжжя: ЗНУ. 248 с. (12,4 друк. арк.). 5. Череп, О.Г. ред., 2014. Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 242 с. (12,1 друк. арк.). 6. Череп, О.Г. та Кисельов, А.М., 2013. Стратегічне планування за часів фінансової кризи. В: О.Г. Череп, ред. Cоціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, с. 220-230 (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,35 друк. арк., досліджено особливості стратегічного планування підприємств). 7. Череп, О.Г., 2012. Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів на підприємствах машинобудування Запорізького регіону. В: О.Г. Череп, ред. Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави та шляхи їх вирішення: колективна монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, с. 230-245 (0,8 друк. арк.). 8. Череп, О.Г., 2013. Радикальність бізнес-реінжинірингу як інновація забезпечення ефективної діяльності підприємства. В: О.Г. Череп, ред. Креативне управління фінансами: теорія і практика: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, с. 90-100 (0,55 друк. арк.). 9. Череп, О.Г., 2014. Удосконалення системного підходу до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. В: О.Г. Череп, ред. Формування конкурентоспроможного соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, с. 153-159 (0,35 друк. арк.). 10. Череп, О.Г., Войнаренко, М.П., Череп, А.В. та Олейнікова, Л.Г., 2010. Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінка: монографія. Хмельницький: ХНУ, 444 с. (22,2 друк. арк., особистий внесок автора: 5,55 друк. арк., досліджено процес інноваційного розвитку, проблеми ІД підприємств). 11. Череп, О.Г., Урусова, З.П. та Урусов, А.А., 2013. Впровадження досвіду розвинутих країн щодо управління інноваційними проектами в Україні. В: А.В. Череп, ред. Методичні підходи до управління проектами в умовах глобалізацій них викликів: монографія. Запоріжжя: Запорізький національний університет, с. 76-84 (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,20 друк. арк., досліджено механізм реалізації інноваційних проектів на підприємствах). 12. Череп, О.Г., Череп, А.В., Лепьохін, О.В. та Лепьохіна-Таберко, І.О., 2010. Реструктуризація системи управління промислових підприємств: монографія. Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 395 с. (19,75 друк. арк., особистий внесок автора: 4,93 друк. арк., запропоновано систему управління діяльністю промислових підприємств). 13. Череп, О.Г., Череп, А.В., Олейнікова, Л.Г. та Ткаченко, О.В., 2009. Управління інноваційним розвитком підприємств на основі реінжинірингу: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 370 с. (18,5 друк. арк., особистий внесок автора: 4,63 друк. арк., сформовано пропозиції покращення інноваційного розвитку промислових підприємств). 1.2. Статті у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав 14. Череп, О.Г. та Голованова, М.В., 2011. Вплив логістичного підходу на управління ефективністю діяльності підприємства – суб’єкта ЗЕД. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, No1(9), с. 74-78 (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,45 друк. арк., проаналізовано особливості управління ефективністю діяльності підприємств). 15. Череп, О.Г. та Ситенко, Є.В., 2011. Інноваційна складова інтелектуальної власності. Наукові праці Національного університету харчових технологій, No40, с. 300-305 (0,3 друк. арк., особистий внесок автора: 0,2 друк. арк., сформовано інноваційну складову розвитку підприємства). 16. Череп, О.Г. та Стремидло, О.Ю., 2011. Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, No1(4), с. 445-451 (0,37 друк. арк., особистий внесок автора: 0,27 друк. арк., розроблено алгоритм бюджетування операційної діяльності). 17. Череп, О.Г., 2012. Методичні підходи до управління розвитком конкурентоспроможністю промислового підприємства. Культура народов Причерноморья, [online] No244, с. 160-163. Доступно: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/91117> (Дата звернення 30 грудня 2012) (0,2 друк. арк.). 18. Череп, О.Г., 2013. Дослідження інвестиційної діяльності і розвитку промислових підприємств Запорізької області. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов, T. 2, с. 314-316 (0,3 друк. арк.). 19. Череп, О.Г. та Торгашов, П.В., 2013. Концептуальні основи інновацій та інноваційної діяльності підприємств. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць, No10 (149), с. 77-80 (0,4 друк. арк., особистий внесок автора: 0,3 друк. арк., розроблено ключові функції української інноваційної системи). 20. Череп, О.Г., 2013. Чинники ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств Запорізької області. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки , No 1(21), с. 314-319 (0,3 друк. арк.). 21. Череп, О.Г. та Долинська, А.А., 2014. Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємства. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, No 4(24), с. 53-60 (0,8 друк. арк., особистий внесок автора: 0,6 друк. арк., досліджено теоретичні підходи до визначення поняття «контролінг»). 22. Череп, О.Г. та Бабміндра, Д.І., 2015. Умови та складові ефективного впровадження керованості інноваційного логістичного процесу промислових підприємств. Індустріальний вектор економічного розвитку: збірник наукових праць, Вип. 8(2), с. 148-156 (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,35 друк. арк., проаналізовано складові інноваційного логістичного процесу промислових підприємств). 23. Череп, О.Г. та Корнєв, А.М., 2016. Маркетингова концепція інноваційного розвитку підприємств машинобудування. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, No 4-5(91-92), с. 55-59 (0,56 друк. арк., особистий внесок автора: 0,46 друк. арк., запропоновано алгоритм інноваційного розвитку підприємств машинобудування із застосуванням маркетингової концепції). 24. Череп, О.Г. та Корнєв, А.М., 2016. Інноваційні методи управління підприємством машинобудування. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, No 6(93), с. 108-112 (0,53 друк. арк., особистий внесок автора: 0,37 друк. арк., проаналізовано методи інноваційного менеджменту). 25. Череп, О.Г. та Луніна, К.А., 2017. Необхідність кадрового забезпечення при розробці корпоративної стратегії підприємства. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, No3(35), с. 67-75 (0,95 друк. арк., особистий внесок автора: 0,67 друк. арк., розроблено корпоративну стратегію для підприємств машинобудування). 26.  Череп, О.Г., 2011. Вибір стратегічних напрямків інвестиційної діяльності підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць, No11, Т. 2, с. 96-102 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Google Scholar (США), ResearchBib (Японія), INFOBASE INDEX (Індія), Universal Imfact Factor (Австралія), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)). 27. *Череп, О.Г., 2011. Формування інвестиційної політики з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки держави. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, No6, Т. 4, с. 311- 316 (0,35 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 28. *Череп, О.Г. та Соловйова, Л.О., 2011. Інновації в освіті та економіці. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць, Вип. 1(19), с. 346-348 (0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 0,45 друк. арк., проаналізовано процес впровадження інновацій в діяльність підприємств) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), DOAJ). 29. *Череп, О.Г., 2012. Критичний огляд методичних підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць, Вип. 2, Т. 1, с. 95-102 (0,47 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), WorldCat). 30. *Череп, О.Г., 2012. Пріоритетні стратегічні напрямки інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької області. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць, Вип. 3 (24), с. 519-521 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), DOAJ). 31. *Череп, О.Г. та Полякова, А.А., 2013. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць, No 14, Т. 1, с. 84-89 (0,63 друк. арк., особистий внесок автора: 0,51 друк. арк., досліджено ефективність фінансової та інноваційної діяльності підприємств) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Web of Science, EBSCO (США), Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Google Scholar (США), ResearchBib (Японія), INFOBASE INDEX (Індія), Universal Imfact Factor (Австралія), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)). 32. *Череп, О.Г. та Степаненко, О.В., 2013. Концепція управління економічною безпекою машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал, No4 (21), с. 107-110 (0,47 друк. арк., особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., досліджено рівень економічної та інноваційної безпеки машинобудівних підприємств) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 33. *Череп, О.Г. та Шешіна, М.В., 2013. Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльністю підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Вип. 2(64), с. 309-312 (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,35 друк. арк., розроблено механізм покращення системи управління фінансовими ресурсами при впровадженні бюджетування) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), DOAJ, Google Scholar (США), ResearchBib (Японія)). 34.  Череп, О.Г., 2013. Фактори, що впливають на зміни в структурі конкурентних сил промислових підприємств при формуванні конкурентних стратегій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць, Вип. 2, Т. 1, с. 315-318 (0,41 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), WorldCat). 35. *Череп, О.Г. та Корнєв, А.М., 2016. Конкурентоспроможність продукції підприємств машинобудування в період євроінтеграції України в Європейський Союз. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць, Вип. 31, Т. 1, с. 46-53 (0,83 друк. арк., особистий внесок автора: 0,71 друк. арк., досліджено рівень конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств та визначено перспективи їх розвитку) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Scientific Indexing Services (США), Cosmos Foundation (Німеччина), Scientific& Scolarly Journals iiiFactor (Лондон, Великобританія), WorldCat). 36. Cherep, O.G., 2012. Formation of innovative strategy being the prereguisite of the effective development of an enterprise. Analysis. Challenges. Рerspectives analizy. Wyzwania. Рerspektywy. Wyzwania. perspektywy. Redakcja naukowa Milos Kral, Jaroslav Slepecke, Sinisa Zaric. Wydawnictwo GEORG, Zilina, No 1, Р. 139-161 (0,32 друк. арк.). 37. Cherep, O.G., 2012. Improvement of methods of inventory management at machine-building enterprises. In: Jana Pyki, red. Nowoczesnosc przemyslu I uslug – nowe wyzwania: praca zbirowa. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Р. 228-238 (0,55 друк. арк.). 38. Череп, А.Г., 2013. Факторы формирования стратегии развития предприятий машиностроения Запорожской области. Гуманитарные и социально-экономические науки: научно-образовательный и прикладной журнал, No4, с. 129-134 (0,61 друк. арк.) . 39. Череп, А.Г. и Сейсебаева, Н.Г., 2013. Формирование, выбор и оценка инновационных стратегий развития предприятий. Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки, No 35(174), с. 87-92 (0,68 друк. арк., особистий внесок автора: 0,46 друк. арк., розроблено інноваційну стратегію розвитку підприємств машинобудування). 40. Череп, А.Г., 2013. Формирование стратегических ориентиров развития предприятий машиностроения Запорожской области. Экономика и политика. Серия: Экономические науки, No 5(102), с. 36-42 (0,35 друк. арк.). 41. Cherep, А.G., 2013. Methodological approach to determination of innovations efficiency at industrial enterprises. Современные исследования социальных проблем, [online] No7(27). Доступно: <http://journal- s.org/index.php/sisp/article/view/7201355> (Дата обращения 30 августа 2013) (0,28 друк. арк.). 42. Cherep, А.G., 2013. Сontemporary state and prospects of industrial enterprises development in Ukraine. World financial markets in time of Euro Debt crisis. Wyzwania. perspektywy. Redakcja naukowa Milos Kral, Jaroslav Slepecke, Sinisa Zaric. Wydawnictwo GEORG, Zilina, No2, Р. 167-175 (0,45 друк. арк.). 43. Череп, О.Г., 2015. Критеріальна функція розвитку стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування (Criterion function of development of strategy of forming of economic mechanism of innovative activity of enterprises of engineer). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume 3, No. 3, P. 43-45 (0,36 друк. арк.). 44. Череп, О.Г. та Бабміндра, Д.І., 2016. Стратегічні перспективи підприємств машинобудування Запорізької області на засадах інноваційного розвитку. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume 3, No. 3, P. 6-10 (0,53 друк. арк., особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., досліджено перспективи інноваційного розвитку підприємств машинобудування та визначено доцільність впровадження стратегії ІД). 45. Череп, А.Г., 2017. Разработка эффективной качественной модели развития предприятий Украины. Потребительская кооперация, No 2(57), с. 67-71 (0,55 друк. арк.). 46. Череп, А.Г., 2017. Совершенствование подходов и инструментов антикризисного управления предприятий машиностроения c целью обеспечения их конкурентоспособности. Сборник статей международной научно- практической конференции «Политико-правовые, международные и социально- экономические аспекты развития суверенного государства: анализ, проблемы и приоритеты». Алматы: АО «Университет Нархоз», No3, с. 116-123 (0,47 друк. арк.). 2. Опубліковані праці апробаційного характеру 47. Череп, О.Г., 2008. Реінжиніринг у забезпеченні сталого розвитку України. В.: Стратегія забезпечення сталого розвитку України: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 20 Травень 2008. К.: РВПС України НАН України (0,12 друк. арк.). 48. Череп, О.Г., 2012. Системний підхід до оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів. В.: Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості: Всеукраїнська науково-практична конференція. Дніпропетровськ, Україна, 7-8 Листопад 2012. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля (0,25 друк. арк.). 49. Череп, О.Г., 2012. Системний підхід до оцінки інноваційних проектів. В.: Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку: I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. Полтава, Україна, 20 Листопад 2012. Полтава: ІнтерГрафіка (0,20 друк. арк.). 50. Череп, О.Г., 2012. Необхідність здійснення бюджетування в процесі управління підприємством. В.: Управління сучасним підприємством: VІІI Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 22-23 Березнь 2012. Київ: НУХТ (0,14 друк. арк.). 51. Череп, О.Г., 2012. Стратегічні напрями розвитку підприємств машинобудування Запорізького регіону. В.: Сучасна наука: ефективні та перспективні розробки: II Всеукраїнська науково-практична конференція. Сімферополь, Україна, 22-23 Листопад 2012. Сімферополь: ИТ «АРИАЛ» (0,15 друк. арк.). 52. Череп, О.Г., 2012. Дослідження інноваційного розвитку підприємств Запорізького регіону. В.: Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины: XIV Всеукраинская научно-практическая конференция. Сімферополь, Україна, 7-8 Декабрь 2012. Сімферополь: ИТ «АРИАЛ» (0,13 друк. арк.). 53. Череп, А.Г., 2012. Системная модернизация как стратегический ориентир развития предприятий машиностроения Запорожской области. In.: European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches: International scientific and practical conference. Stuttgart, Germany, 18-19 December 2012. Volume 2. Stuttgart: Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies «Premier» (0,20 друк. арк.). 54. Череп, О.Г., 2013. Система управління інноваційним розвитком підприємства. В.: Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку і контролю: Всеукраїнська наукова Internet-конференція. Житомир, Україна, 22-23 Лютий 2013. Житомир: ЖДТУ (0,11 друк. арк.) 55. Череп, О.Г., 2013. Проблема визначення економічного ефекту та вибір найбільш оптимальних варіантів реалізації інновацій на промислових підприємствах. В.: Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища: ІІ Всеукраїнська науково - практична конференція. Дніпропетровськ, Україна, 20 Березень 2013. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля (0,15 друк. арк.). 56. Череп, О.Г., 2013. Забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції підприємств машинобудування. В.: Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 16-17 Травень 2013. Полтава: видавець Шевченко Р.В. (0,17 друк. арк.). 57. Череп, О.Г. та Торгашов, П.В., 2013. Генезис сутності поняття «Інновація». In.: Nauka: teorias praktyka-2013: Materialy IX miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji. Przemysl, Polska, 07-15 Sіerpnia 2013. Volume 3: Economiczne naukі. Przemysl: Nauka і studia (0,2 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., досліджено підходи вчених до визначення дефініції «інновація»). 58. Череп, О.Г. та Торгашов, П.В., 2013. Ключові функції української інноваційної системи. В.: Динамиката на съвренната наука-2013: IХ Международна научна практична конференция. София, България, 17-25 Юли 2013. Т. 4: Икономики. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД (0,14 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., досліджено функції інноваційної системи). 59. Череп, О.Г. та Торгашов, П.В., 2013. Проблемні питання визначення сутності інноваційна діяльність підприємств. In.: Aplikovane vedecke novinky- 2013: IX miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji. Praha, Česká republika, 27-05 Červenec-srpen 2013. Dil 3: Economicne vedu. Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., проаналізовано підходи до трактування поняття «інноваційна діяльність»). 60. Череп, О.Г. та Торгашов, П.В., 2013. Концептуальні підходи до формування національної інноваційної системи. В.: Новини на научния прогрес – 2013: IХ Международна научна практична конференция. София, България, 17-25 Август 2013. Т. 2: Икономики. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД (0,14 друк. арк., особистий внесок автора: 0,09 друк. арк., досліджено підходи до формування інноваційної системи). 61. Череп, О.Г., 2013. Сучасні проблеми стратегічного структурно- інноваційного оновлення виробництва підприємств Запорізького регіону. В.: Фінансова стратегія економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 1-6 Жовтень 2013. Полтава: ПУЕТ (0,25 друк. арк.). 62. Череп, О.Г., 2013. Сучасний стан розвитку підприємств машинобудування Запорізького регіону. В.: Социология ноосферного региона. Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации: Международная научно-практическая конференция. Запорожье, Украина, 23-25 Ноябрь 2013. Москва-Запорожье: Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (0,35 друк. арк.). 63. Череп, О.Г., 2013. Методологічні засади до оцінки ефективної конкурентоспроможності як індикатор інвестиційної привабливості підприємства. В.: «Zaporozhstal JSC»: 40-ая Международная научно-техническая конференция. Запорожье, Украина, 5-6 Декабрь 2013. Запорожье: Запорожсталь (0,15 друк. арк.). 64. Череп, О.Г., 2014. Пропозиції щодо планів стратегічного розвитку підприємств Запорізькій області. В.: Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління: Міжнародна науково-практична конференція. Ірпінь, Україна, 10-11 Квітень 2014. Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України (0,15 друк. арк.). 65. Череп, О.Г., 2014. Удосконалення стратегії інноваційного розвитку підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування. В.: Ключеви въпроси в съвременна та наука – 2014: Х Международна научна практична конференция. София, България, 17-25 Април 2014. Т. 7: Икономики. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД (0,15 друк. арк.). 66. Череп, О.Г., 2014. Фактори, які гальмують розвиток вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання. В.: Технології та методи піднесення економіки України: Всеукраїнські читання з міжнародною участю з нагоди 50-річчя кафедри економічної теорії НУК. Миколаїв, Україна, 29-30 Травень 2014. Миколаїв: НУК (0,12 друк. арк.). 67. Череп, О.Г., 2014. Економічна ефективність реалізації інноваційного проекту підприємства. В.: Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: ІХ Міжнародна науково- практична конференція. Запоріжжя, Україна, 23-24 Жовтень 2014. Запоріжжя: ЗНУ (0,2 друк. арк.). 68. Череп, О.Г., 2014. Основні параметри конкурентоспроможності продукції. В.: Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку: III Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. Полтава, Україна, 28 Листопад 2014. Полтава: ПУЕТ (0,15 друк. арк.). 69. Череп, О.Г., 2015. Узагальнені критерії технологічного рівня виробництва підприємств машинобудування [online] Доступно: <http://ecconf.oa.edu.ua/>. В.: Проблеми та перспективи розвитку національної економіки: ХІІІ Всеукраїнська науково-практична он-лайн-конференція молодих учених та студентів. Острог, Україна, 04 Березень 2015. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія» (0,14 друк. арк.). 70. Череп, О.Г. та Фтоян, Г., 2015. Тенденції розвитку інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні. В.: Управління соціально – економічним розвитком регіонів та держави: IX Міжнародна конференція студентів і молодих вчених. Запоріжжя, Україна, 16 Квітень 2015. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., проаналізовано напрямки розвитку ІД підприємств машинобудування). 71. Череп, О.Г., 2015. Класифікація показників технічного рівня нової техніки і технології підприємств. В.: Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів: Науково-практична конференція. Львів, Україна, 15 Травень 2015. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка (0,15 друк. арк.). 72. Череп, О.Г., 2015. Методи обґрунтування ефективних напрямів інноваційної діяльності підприємств машинобудування. В.: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХXІІI Міжнародна науково-практична конференція. Харків, Україна, 20-22 Травень 2015. Ч. III. Харків: НТУ «ХПІ» (0,05 друк. арк.). 73. Череп, О.Г., 2015. Проблемы развитии стратегии формирования экономического механизма инновационной деятельности предприятий машиностроения. В.: Problems and perspectives in European education development: Proceedings of the International scientific and practical conference. Prague, Czech Republic, 21-26 of November 2015. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement (0,15 друк. арк.). 74. Череп, О.Г. та Бабміндра, Д.І., 2016. Формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування з урахуванням їх сучасного стану. В.: Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки: II Міжнародна науково-практична конференція. Київ, Україна, 23 Квітень 2016. Київ: Академія муніципального управління (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., сформовано ЕМІД для підприємств машинобудування). 75. Череп, О.Г., 2016. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств на засадах ефективної інноваційної діяльності. В.: Логістичний менеджмент: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. Умань, Україна, 17-18 Листопад 2016. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (0,12 друк. арк.). 76. Череп, О.Г., 2016. Процес розвитку стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування. In: Problems and perspectives in European education development: Proceedings of the International scientific and practical conference. Prague, Czech Republic, 20-27 of November 2016. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement (0,12 друк. арк.). 3. Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації 77. Череп, О.Г., 2009. Організація і управління нововведеннями: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни. Запоріжжя: ЗНУ, 102 с. (5,1 друк. арк.). 78. Череп, О.Г. та Череп, А.В., 2011. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки «Економіка та підприємництво». Запоріжжя: ЗНУ, 88 с. (4,4 друк. арк., особистий внесок автора: 2,2 друк. арк., запропоновано методику визначення ефективності впровадження стратегії розвитку ЕМІД на підприємствах). 79. Череп, А.Г., Череп, А.В., Андиржанова, Г.А. и Сулейманов, А.Ф. 2017. Инвестирование: учебник. Алматы: Казахская Академия труда и социальных отношеий, 316 с. (15,8 друк. арк., особистий внесок автора: 3,95 друк. арк., досліджено інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств машинобудування, сформовано стратегічні напрямки їх розвитку).
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.