Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24313

Назва: Ділові ігри в навчальному процесі в якості інструмента професійної підготовки магістрів
Автори: Оробчук, Богдан Ярославович
Orobchuk, Bohdan
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Оробчук Б. Я. Ділові ігри в навчальному процесі в якості інструмента професійної підготовки магістрів / Богдан Оробчук // Materials 6th International Scientific Conference "Lighting and power engineering: history, problems and perspectives", 30 січня - 02 лютого 2018 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2018. — С. 95–96. — (Електротехнічні пристрої та системи. Нормалізація параметрів електроенергії. Енергозберігаючі технології. Комп’ютерні методи в електроенергетиці).
Bibliographic description: Orobchuk B. (2018) Dilovi ihry v navchalnomu protsesi v yakosti instrumenta profesiinoi pidhotovky mahistriv. Materials 6th International Scientific Conference "Lighting and power engineering: history, problems and perspectives" (Tern., January 30 - February 02, 2018), pp. 95-96 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Materials 6th International Scientific Conference "Lighting and power engineering: history, problems and perspectives", 2018
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“
Дата публікації: 30-січ-2018
Видавництво: ФОП Паляниця В.А.
FOP Palyanitsya V.A.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 30 січня - 02 лютого 2018 року
January 30 - February 02, 2018
УДК: 621.311
Теми: електроенергетична система
режимний тренажер
автоматизована система диспетчерського керування
electric power system
mode simulator
automated dispatch control system
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 95-96
Початкова сторінка: 95
Кінцева сторінка: 96
Короткий огляд (реферат): Розглянуто підходи до впровадження ділових ігор для професійної підготовки магістрів за допомогою спеціально розроблених тренажерів.
The approaches to the introduction of business games for professional training of masters with the help of specially developed simulators are considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24313
ISBN: 978-617-7331-50-5
Власник авторського права: © ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Правила улаштування електроустановок. - 5-те вид., переробл. й доповн. Міненерговугілля України, 2014.
2. Освітня програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». – ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016 р.
3. Оробчук Б.Я., Піскун С.С., Рафалюк О.О.Впровадження систем телемеханіки керування енергооб‘єктами в навчальному процесі. // III Всеукраїнська науково-технічна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування». - м. Тернопіль, 2017 р.
References: 1. Pravyla ulashtuvannia elektroustanovok, 5-te vyd., pererobl. y dopovn. Minenerhovuhillia Ukrainy, 2014.
2. Osvitnia prohrama pidhotovky fakhivtsiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 141 "Elektroenerhetyka, elektrotekhnika ta elektromekhanika", TNTU im. I. Puliuia, 2016 y.
3. Orobchuk B.Ya., Piskun S.S., Rafaliuk O.O.Vprovadzhennia system telemekhaniky keruvannia enerhoob‘yektamy v navchalnomu protsesi., III Vseukrainska naukovo-tekhnichna konferentsiia "Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky i pryladobuduvannia", m. Ternopil, 2017 y.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.