Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24272

Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва»
Authors: Пилипець, Михайло Ількович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Ткаченко, Ігор Григорович
Affiliation: Кафедра технології машинобудування ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Пилипець М. І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація виробництва» / М. І. Пилипець, Л. М. Данильченко, І. Г. Ткаченко. — Тернопіль : ТНТУ , 2018 — 60 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 14-Mar-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 658.5
Keywords: організація виробництва
машинобудування
курсове проектування
Number of pages: 60
Abstract: Методичні вказівки висвітлюють зміст і методику виконання курсового проекту, містять етапи та послідовність його виконання, визначають порядок опрацювання літературних джерел. Розглянуто загальні положення, тематику, зміст і обсяг курсових проектів, послідовність роботи над відповідними частинами курсового проекту. Методичні вказівки призначені для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Content: ВСТУП
1. МЕТОДИКА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
1.1. Мета та завдання курсового проекту
1.2. Вибір теми курсового проекту
1.3. Підбір літератури та інших інформаційних джерел
1.4. Розроблення плану та методики виконання курсового проекту
1.5. Подання на кафедру та захист курсового проекту
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІЛЬНИЦЬ (ЦЕХІВ)
2.1. Організація інструментального господарства на дільниці
2.2. Організація енергетичного господарства на дільниці
2.3. Організація транспортного і складського господарства на дільниці
2.4. Організація ремонтного господарства на дільниці
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЛАНОВІ РОЗРАХУНКИ
3.1. Визначення виробничої програми
3.2. Розрахунок потрібної кількості обладнання та визначення типу виробництва
4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
4.1. Визначення чисельності працівників дільниці
4.2. Визначення величини капітальних вкладень
4.3. Розрахунок фонду заробітної плати персоналу дільниці
4.4. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання
4.5. Розрахунок кошторису цехових витрат
4.6. Розрахунок планової цехової собівартості деталі
4.7. Визначення підсумкових техніко-економічних показників
5. АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
5.1. Розрахунок змінних витрат
5.2. Розрахунок постійних витрат
5.3. Розрахунок технологічної собівартості деталі
5.4. Розрахунок показників економічної ефективності обраного варіанту технологічного процесу
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24272
Copyright owner: © Пилипець М. І., Данильченко Л.М., Ткаченко І. Г., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І.М. Бойчик, П.С. Харів. – Львів : Спалах, 2008. – 280 с.
2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Н.М. Бондар. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 400 с.: іл.
3. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.Г. Васильков. – К.: КНЕУ, 2008. – 524 с.
4. Вихрущ В.П. Організація бізнесу: Підруч. / В.П. Вихрущ – Том 1. Тернопіль: Збруч, 2008. – 250 с.
5. Галущак М.П., Оксентюк А.О., Гевко Ів.Б. Організація виробництва у прикладах та задачах: Навч. посіб. / М.П. Галущак, А.О. Оксентюк, Ів.Б. Гевко. - К.: Кондор, 2010. - 214 с.
6. Гевко Ів.Б., Оксентюк А.О., Галущак М.П. Організація виробництва: теорія і практика: Підручник / Ів.Б. Гевко, А.О. Оксентюк, М.П. Галущак. - К.: Кондор, 2008.- 178 с.
7. Герасимчук В.Г., Розенплентер А.Е., Кривда В.І. та ін. Економіка та організація виробництва: Підр. / За ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенпленера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.
8. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. - К.: Знання, 2009. - 582 с.
9. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Мінпромполітики України. X., 2012. – Т. І-ГУ.
10. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2008. - 124 с.
11. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
12. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посіб. / За ред. М. Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2007. – 540 с.
14. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
15. Економічний аналіз: Підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2007.– 704 с.
16. Желібо Є.П., Овраменко М.А., Буслик В.М. та ін. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посіб. 2-ге вид. зі змінами і доп. – К.: Кондор, 2009. – 520 с.
17. Козловський В.О. Організація виробництва. Практикум: Навч. посіб., ч. 1. / В.О. Козловський. – Вінниця: Вид. ВНТУ, 2005. – 250 с.
18. Конспект лекцій з дисципліни “Організація машинобудівного виробництва” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання за напрямком підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” / Укл. Л.М. Данильченко, І.Г. Ткаченко, М.Р. Паньків, Іг.Б. Гевко, М.Ю. Данильченко. Тернопіль: – Вид. ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 85 с.
19. Косянчук Т.Ф. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємства / Т.Ф. Косянчук, О.В. Рибак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 4, Т.2. – С. 62-66.
20. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів / За ред. А.Т. Чернявського та ін. К.: НТУУ”КПІ”, 1999. – 66 с.
21. Методичні вказівки до курсової роботи і організаційно-економічного розділу дипломних робіт та проектів / Укл. М.М. Дученко, В.С. Сичов, Л.В. Ямкова. – К.: КПІ, 1994. – 32с.
22. Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для студентів спец. 7.090202, 7.090203, 7.050201 / Укл. М.П. Галущак, Г.Б. Машлій, О.Б. Гевко. - Тернопіль: Вид. ТДТУ, 1998. – 20 с.
23. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Організація машинобудівного виробництва” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання за напрямком підготовки 6.0902 “Інженерна механіка” / Укл. Л.М. Данильченко, М.Ю. Данильченко. – Тернопіль: Вид. Астон, 2014. – 57 с.
24. Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. Дистанційний курс : [Електроний ресурс] / Л.О. Нікіфорова, О.О. Захараш. – Режим доступу http://vntu.edu.ua/іndex.php - 2011.
25. Оксентюк А.О., Галущак М.П., Гевко Ів.Б. Організація виробництва: Навч. посіб .- Тернопіль: Вид. ТДТУ, 2007 .-124 с.
26. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.
27. Організація і планування виробництва: Теорія і практика: Навч. посіб. / Укл. М.І. Хопчан, П.С. Харів, І.М. Бойчик, О.Я. Лотиш. – 4-те вид. перероб. та доп. – Тернопіль: Вид. ТДТУ, 2009. – 340 с.
28. Організація виробництва. Теорія і практика: Навчальний посібник для інженерно-економічних спеціальностей / Укл. Ів.Б. Гевко, І.С. Вовчак, А.О. Оксентюк, В.А. Паляниця. – Тернопіл ь: Вид. ТДТУ, 2000. – 131 с.
29. Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.Г. Пасічник. – 2-ге вид. перероб та доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2009. – 340 с.
30. Петрович І.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник / І.М. Петрович, Г.М. Захарчин. – Львів: Манголія плюс, 2005. – 400 с.
31. Расчеты экономической эффетивности новой техники: Справочник. / Под общ. ред. К.М. Великанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1990. – 448 с.
32. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности / Т.Ричардс. Пер. с анг. – М.: Дело и сервис, 1999. – 432 с.
33. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г.В. Савицька. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 662 с.
34. Сайфулин Р.С. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности / Р.С. Сайфулин. – М.: Финансы, 1978. – 64 с.
35. Серединська В.М., Загородна О.М., Білоус О.С., Федорович Р.В. Економічний аналіз / Під ред. В.М. Серединської. – Тернопіль: Вид. Астон, 2007. – 416 с.
36. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посіб. для ВНЗ / Н.В. Тарасенко. – Львів: Новий світ, 2003. – 480 с.
37. Теорія економічного аналізу: економіко-математичний аспект / За ред. Р.В. Федоровича і О.Т. Іващука. – Тернопіль: Поліграфіст, 1997.– 274 с.
38. Теорія економічного аналізу: Підр. / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Вид. Астон, 2006. – 368 с.
39. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА, 2000. – 672 с.
40. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. - Львів: Вид. Львівська політехніка, 2009. – 169 с.
41. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
42. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiia_vyrobnytstva_KP.pdf844,73 kBAdobe PDFView/Open
Orhanizatsiia_vyrobnytstva_KP_COVER.png240,41 kBimage/pngView/Open
Orhanizatsiia_vyrobnytstva_KP.djvu567,03 kBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools