กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24239

ชื่อเรื่อง: Збільшення ефективності використання сонячних панелей
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Increasing the efficiency of solar panels
ผู้แต่ง: Герега, Степан
Коваль, Вадим Петрович
Філюк, Ярослав Олександрович
Hereha, Stepan
Koval, Vadim
Filyuk, Yaroslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Герега С. Збільшення ефективності використання сонячних панелей / Степан Герега, Вадим Коваль, Ярослав Філюк // Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“, 8-9 червня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 202. — (Світлотехніка і електроенергетика).
Bibliographic description (International): Hereha S., Koval V., Filyuk Y. (2017) Zbilshennia efektyvnosti vykorystannia soniachnykh panelei [Increasing the efficiency of solar panels]. Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation" (Tern., 8-9 June 2017), pp. 202 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“
Materials of the Ⅲ All-Ukrainian Scientific and Technical Conference "Theoretical and Applied Aspects of Radio Engineering and Instrumentation"
Conference/Event: Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“
Journal/Collection: Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“
วันที่เผยแพร่: 8-มิถ-2017
Date of entry: 28-กุม-2018
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 8-9 червня 2017 року
8-9 June 2017
UDC: 621.326
คำสำคัญ: енергоефективність
сонячна панель
трекер
energy efficiency
solar panel
tracker
Number of pages: 1
Page range: 202
Start page: 202
End page: 202
บทคัดย่อ: Проведено аналіз перетворення сонячної радіації в електричну енергію за допомогою сонячної панелі. Наведено шляхи та переваги збільшення ККД фотоелектричного модуля.
Analysis of converting solar radiation into electrical energy using solar panels. An ways to increase efficiency and advantages of the photovoltaic module.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24239
ISBN: 978-617-7331-38-3
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Conference Abstract
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ⅲ Всеукраїнська науково-технічна конференція „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування“ (2017)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FPT_2017_Hereha_S-Increasing_the_efficiency_of_202.pdf482,13 kBAdobe PDFดู/เปิด
FPT_2017_Hereha_S-Increasing_the_efficiency_of_202.djvu17,49 kBDjVuดู/เปิด
FPT_2017_Hereha_S-Increasing_the_efficiency_of_202__COVER.png435,68 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น