Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24131
Title: Багатокомпонентна модель формування організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства (Постконфліктні Європейсько-трансформаційні акценти)
Other Titles: Многокомпонентная модель формирования организационного механизма обеспечения стабильного функционирования промышленного предприятия (Постконфликтных Европейско-трансформа-ционные акценты)
Multicomponent Model of Forming an Organizational Mechanism for Ensuring the Stable Functioning of an Industrial Enterprise (Post-conflict European Transformation Accents)
Authors: Шерстюк, Роман Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Шерстюк Р. П. Багатокомпонентна модель формування організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства (Постконфліктні Європейсько-трансформаційні акценти) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / ТНТУ ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 40 с.
Шерстюк Р. П. Многокомпонентная модель формирования организационного механизма обеспечения стабильного функционирования промышленного предприятия (Постконфликтных Европейско-трансформа-ционные акценты). - Рукопис. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). - Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Министерства образования и науки Украины. - Тернополь, 2018.
Шерстюк Р. П. Багатокомпонентна модель формування організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства (Постконфліктні Європейсько-трансформаційні акценти) [Текст] : дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / ТНТУ ім. І.Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 470 с.
Bibliographic description (International): R. Sherstiuk. Multicomponent Model of Forming an Organizational Mechanism for Ensuring the Stable Functioning of an Industrial Enterprise (Post-conflict European Transformation Accents). - Manuscript. Scientific thesis for the Degree of Doctor of Economic Sciences in the specialty 08.00.04 - Economics and management of enterprises (by types of economic activity). - Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Ternopil, 2018.
Issue Date: Feb-2018
Date of entry: 26-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Science degree: доктор економічних наук
Level thesis: докторська дисертація
Code and name of the specialty: 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Defense council: спеціалізована вчена рада Д 58.052.05
Supervisor: Андрушків, Богдан Миколайович
Committee members: Семенов, Андрій Григорович
Стадник, Валентина Василівна
Тарасюк, Галина Миколаївна
UDC: 330.341
65.016.7
Keywords: багатокомпонентна модель
виробничо-господарський потенціал
організаційний механізм
стратегічне управління
конкурентоспроможність
інноваційно-ресурсна компонента
стабільне функціонування
логістично-маркетингова компонента
скоординований вплив
multicomponent model
organizational mechanism
strategic management
innovation-resource component
logistic-marketing component
stable functioning
coordinated influence
competitiveness
production and economic potential
многокомпонентная модель
организационный механизм
стратегическое управление
инновационно-ресурсная компонента
логистически-маркетинговая компонента
стабильное функционирование
скоординированный влияние
конкурентоспособность
производственно-хозяйственный потенциал
Number of pages: 40
470
Start page: 1
End page: 40
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: Обґрунтовано авторський підхід щодо концепції багатокомпонентної моделі формування організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства на основі використання інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент. Запропоновано науково-теоретичний підхід до управління чинниками, які забезпечують стабільне функціонування промислового підприємства. Здійснено обґрунтування системи організаційних та економічних методів управління процесами, теоретичні й прикладні інструменти забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства. Удосконалено теоретико-методологічні підходи до побудови моделі стратегічного планування, орієнтованої на підтримку конкурентоспроможності промислового підприємства та науково-методичний підхід до оцінювання виробничо-господарського потенціалу промислових підприємств. Здійснено ідентифікацію чинників внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування промислових підприємств. Розроблено інструментарій оцінювання економічної ефективності застосування багатокомпонентної моделі формування організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування підприємства. Розроблено рекомендації щодо оптимізації структури витрат промислового підприємства та розподілення його ресурсів в інноваційному, ресурсному та логістично-маркетинговому ланцюгу на основі функціонально-логістичного підходу до управління витратами та ефективного використання ресурсів.
Обоснован авторский подход, к концепции многокомпонентной модели формирования организационного механизма обеспечения стабильного функционирования промышленного предприятия на основе использования инновационно-ресурсной и логистически-маркетинговой компонент. Предложено научно-теоретический подход к управлению факторами, которые обеспечивают стабильное функционирование промышленного предприятия. Осуществлено обоснование системы организационных и экономических методов управления процессами, теоретические и прикладные инструменты обеспечения стабильного функционирования промышленного предприятия. Определена роль и место стратегического планирования в системе формирования многокомпонентной модели управления инновационными, ресурсными и логистическими и маркетинговыми факторы активизации промышленного производства в постконфликтный период. Усовершенствована теоретико-методологические подходы к построению модели стратегического планирования, ориентированной на поддержку конкурентоспособности промышленного предприятия. Усовершенствована теоретико-методологические подходы к построению модели стратегического планирования, ориентированной на поддержку конкурентоспособности промышленного предприятия и научно-методический подход к оценке производственно-хозяйственного потенциала промышленных предприятий. Осуществлена идентификация факторов внутренней и внешней среды функционирования промышленных предприятий. Разработан инструментарий оценки экономической эффективности применения многокомпонентной модели формирования организационного механизма обеспечения стабильного функционирования предприятия. Разработаны рекомендации по оптимизации структуры расходов промышленного предприятия и распределение его ресурсов в инновационном, ресурсном и логистически-маркетинговом цепи на основе функционально-логистического подхода к управлению затратами и эффективного использования ресурсов. Выделены принципы построения модели обеспечения стабильного функционирования промышленного предприятия на основе выделения целевых приоритетов. Получили дальнейшее развитие научные подходы к обоснованию рациональных изменений в специализации производства промышленных предприятий и их сбытовых ориентаций, которые, в отличие от существующих, учитывают условия роста предложения продукции собственного производства в контексте выхода на новые целевые рынки. Развиты механизмы стратегического управления развитием промышленного предприятия на основе интеграции инновационных, ресурсных, логистических и маркетинговых факторов влияния на эффективность деятельности предприятия в системе стратегического менеджмента. Усовершенствована концептуальные положения логистической системы предприятия, направленной на обеспечение его стабильного функционирования.
The author's approach concerning the concept of the multicomponent model of forming an organizational mechanism for ensuring the stable functioning of an industrial enterprise based on the use of innovation-resource and logistic-marketing components has been substantiated. The scientific-theoretical approach to the management of factors ensuring the stable functioning of the industrial enterprise has been proposed. The substantiation of the system of organizational and economic methods of process management, theoretical and applied tools for ensuring the stable functioning of the industrial enterprise has been done. The theoretical and methodological approaches to the construction of the strategic 4 0 planning model that oriented to support the competitiveness of an industrial enterprise and a scientific and methodical approach to the estimation of the industrial and economic potential of industrial enterprises have been improved. Identification of factors of the internal and external environment of the functioning of industrial enterprises has been done. The evaluation criteria of the economic efficiency of using the multicomponent model of forming an organizational mechanism for ensuring stable functioning of the enterprise have been explained. Recommendations on optimization of the structure of expenses of the industrial enterprise and distribution of its resources in the innovation, resource and logistics-marketing chain on the basis of functional-logistic approach to cost management and efficient use of resources have been elaborated.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24131
Copyright owner: © Шерстюк Роман Петрович, 2018
References (Ukraine): 1. Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 1.1. Монографії 1. Шерстюк Р. П Формування багатокомпонентної моделі організаційного механізму забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства: монографія / Р. П. Шерстюк. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2017. – 432 с. (10 друк. арк.). 2. Шерстюк Р. П. Наративи з проблем формування інституційних засад формування Економічної Конституції України: колективна монографія / Б. М. Андрушків, О. О. Бендасюк, І. І. Бендерська, Р. П. Шерстюк та ін.; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 552 с. (10,04 друк. арк, особистий внесок автора: 2,05 друк. арк, проаналізовано діяльність промислових підприємств, охарактеризовано причини занепаду та застійних явищ). 3. Шерстюк Р. П. Інноваційні засади формування концепції комплексної науково-технічної програми: «Нова економіка Тернопільської області». (Ресурсономічний контекст): колективна монографія / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк, Р. П. Шерстюк та ін.; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2014. – 208 с. (3,6 друк. арк, особистий внесок автора: 1,2 друк. арк, розробка механізму реалізації концепції інноваційної комплексної програми в контексті промислових підприємств). 4. Шерстюк Р. П. Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці забезпечення її сталого розвитку: колективна монографія / Б. М. Андрушків, О. О. Бендасюк, М. П. Войнаренко, Р. П. Шерстюк та ін. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 680 с. (11,03 друк. арк, особистий внесок автора: 2,1 друк. арк, удосконалено організаційно-економічний механізм управління стратегією підвищення господарсько-фінансової стабільності промислових підприємств). 5. Шерстюк Р. П. Комбіновано-інноваційні підходи до формування організаційного механізму управління чинниками ефективної діяльності підприємства в умовах економічних ризиків (Інституціональні адаптивно- трансформаційні акценти Європейської інтеграції): колективна монографія / О. Б. Бойко, Л. М. Мельник, Р. П. Шерстюк та ін. – Тернопіль : ТзОВ «Терно- граф», 2015. – 408 с. (6,05 друк. арк, особистий внесок автора: 3,1 друк. арк, формування організаційного механізму управління чинниками ефективної діяльності в умовах економічних ризиків). 6. Шерстюк Р. П. Особливості адаптації вітчизняного законодавства до умов та вимог функціонування європейських суб’єктів господарювання (Інноваційно правові колізії розвитку національної економіки): колективна монографія / Б. М. Андрушків, О. Б. Бойко, Р. П. Шерстюк та ін.; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. – 344 с. (4,3 друк. арк, особистий внесок автора: 0,7 друк. арк, організаційно-правові засади ресурсокористування в умовах нестабільності). 7. Шерстюк Р. П. Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – Європейський контент сталого розвитку регіонів: колективна монографія / Андрушків Б. М., Банах В. А., Метеленко Н. Г., Шерстюк Р. П. та ін.; за заг. ред. Н. Г. Метеленко. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 458 с. (7,08 друк. арк., особистий внесок автора: 1,7 друк. арк., формування організаційно- економічного механізму промислового підприємства для забезпечення сталого розвитку держави). 8. Шерстюк Р. П. Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі: колективна монографія / Андрушків Б. М., Бойко О. Б., Шерстюк Р. П. та ін. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. – 804 с. (11,5 друк. арк., особистий внесок автора: 1,4 друк. арк., інноваційний потенціал ресурсовикористання як чинник підвищення економічної ефективності та стабільності). 9. Шерстюк Р. П. Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних об’єднань територіальних громад Лановеччини): колективна монографія / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Г. Х. Мельник, Р. П. Шерстюк та ін. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 452 с. (6,01 друк. арк., особистий внесок автора: 1,2 друк. арк., проаналізовано та визначено чинники, які впливають на успішне функціонування промислових підприємств).
1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України, у виданнях які включено до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав 10. Шерстюк Р. П. Перед’європейські адаптивні заходи з впровадження державної інноваційної політики у сфері людського капіталу (Контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності) / Р. Шерстюк, Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1(65). – С . 437-448. (0,5 друк. арк., особистий внесок автора: 0,3 друк. арк., визначено чинники впливу на розвиток професійного навчання управлінського персоналу підприємства запропоновано напрями удосконалення механізмів мотивації). 11. Шерстюк Р. П. Особливості інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством в умовах реалізації багатокомпонентного аналітичного підходу / Р. Шерстюк, О. Кузьмак, І. Кінаш, О. Погайдак // Науковий вісник Буковинського державного фінансово- економічного університету. – Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 29. – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 133-140. (0,33 друк. арк., особистий внесок автора: 0,2 друк. арк., розкриття особливостей інформаційного забезпечення системи управління промисловим підприємством з використанням багатокомпонентного аналітичного підходу). 12. Шерстюк Р. П. Особливості використання державних важелів управління інноватикою суб’єктів господарювання – як інструментом підвищення їхньої конкурентоспроможності (Європейські акценти) / Шерстюк Р. П. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х .:В и д - во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – Вип. 2 (49). – С. 134-143. (0,41 друк. арк., особистий внесок автора: 0,29 друк. арк., досліджено можливість застосування важелів управління з боку держави для підвищення конкурентоспроможності та забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства). 13. * Шерстюк Р. П. Євроінтеграційна трансформація нововведень з використанням дуалістичного підходу до управління підприємством (Постконфліктні аспекти впровадження інновацій у виробництво) / Р. Шерстюк, І. Кінаш, О. Погайдак, О. Кузьмак // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – Вип. 4(28). – С. 38-49. (0,5 друк. арк., особистий внесок автора: 0,32 друк. арк., досліджено шляхи підвищення ефективності інноваційно-ресурсної та логістично маркетингової компонент в умовах нестабільності та запропоновано постконфліктне управління чинниками підвищення конкурентоздатності) (Міжнародна представленість та індексація журналу: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)). 14. * Шерстюк Р. П. Контрейлерні перевезення – перспективи розв’язання проблеми в Україні (Шляхи удосконалення транспортного обслуговування в умовах гібридної війни) / Р. Шерстюк, Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, І. Стойко // Вісник економічної науки України. – 2015. – No 1 (28). – С. 23-26. (0,3 друк. арк., особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., застосування інноваційно-логістичних підходів та організаційних чинників для ефективного функціонування підприємства) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)). 15. * Шерстюк Р. П. Імплементування інформаційної системи інноваційно- логістичного механізму управління ефективною діяльністю промислового підприємства як важіль стратегічного оновлення виробництва / Р. П. Шерстюк // Вісник економічної науки України. – 2015. – No2(29). – С. 142-150. (0,4 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)). 16. * Шерстюк Р. П. Проблеми збору та переробки вторсировини в Україні: економічні ефекти / Р. П. Шерстюк, Б. О. Язлюк, Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак, С. М. Співак // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Том 2. – Випуск 1. – С. 166-174. (0,41 друк. арк., особистий внесок автора: 0,19 друк. арк., визначення економічної ефективності збору та переробки вторсировини) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), World Cat, Windows Live Academic, ResearchBib (Японія), Open Academic Journal Index (Росія), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Google Scholar (США)). 17. * Шерстюк Р. П. Розвиток промислових підприємств в умовах суспільної нестабільності: ресурсно-інноваційні чинники (Особливості організаційного процесу забезпечення ефективності економічних реформ в умовах Європейської адаптації суб’єктів господарювання) / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Галицький економічний вісник. – 2017. – No 1 (52). – С. 32-43. (0,48 друк. арк., особистий внесок автора: 0,31 друк. арк., обґрунтовано наукові підходи та чинники забезпечення стабільного функціонування промислового підприємства) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)). 18. Шерстюк Р. П. Гермінативний розвиток – альтернатива сталості (Алгоритм формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства) // Б. Андрушків, Л. Мельник, Р. Шерстюк, С. Співак, О. Погайдак, Н. Кирич / Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Випуск No 27 (15). – Херсон, 2017. – С. 37-48. (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,28 друк. арк., запропоновано багатокомпонентну ґенезу реалізації концепції сталості). 19. * Шерстюк Р. П. Перспективи розвитку інформаційного та інвестиційного забезпечення промислового підприємства як складових багатокомпонентної моделі організаційного механізму / Р. П. Шерстюк // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2014. – No 5 (131). – С. 62-68. (0,29 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: CrossRef, UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK (Канада), GIGA (Німеччина), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), EBSCO (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Harvard Library (США), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Philosophy Documentation Center, World Cat, DOAJ, Duke University Libraries (Англія), British Library (Англія), University Library of Illinois at Urbana-Champaign (США), Yale University (США), Stanford University Libraries (США), University of Alberta (Канада), Library of Congress (США), University of Southern Denmark (Данія), Google Scholar (США)). 20. * Шерстюк Р. П. Оцінка ефективності функціонування промислових підприємств (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах) / Р. П. Шерстюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип . / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2, Т. 1. – С. 129-138. (0,4 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), World Cat, Google Scholar (США)). 21. * Шерстюк Р. П. Багатокомпонентний, функціонально-логістичний підхід до формування моделі управління чинниками підвищення ефективності промислового підприємства у постконфліктний період / І. А. Кінаш, О. І. Кузьмак, О. Б. Погайдак, Р. П. Шерстюк // Сталий розвиток економіки. – 2015. – No4’(29). – С. 44-53. (0,38 друк. арк., особистий внесок автора: 0,19 друк. арк., дослідження та застосування інноваційно-ресурсної та логістично- маркетингової компонент в умовах управління промисловим підприємством) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 22. * Шерстюк Р. П. Аналіз ефективності інноваційно-ресурсної та логістично-маркетингової компонент організаційного механізму управління в умовах євроінтеграційної трансформації підприємства / І. А. Кінаш, О. І. Кузьмак, О. Б. Погайдак, Р. П. Шерстюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 5. – С. 122- 127. (0,25 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., ефективне використання інноваційно-ресурсної та логістично маркетингової компонент в управлінні промисловим підприємством з залученням багатокомпонентного аналітичного підходу) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 23. * Шерстюк Р. П. Особливості вирішення реформаційних проблем – громадська оцінка процесів / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак, Р. П. Шерстюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 14. – С. 35-42. (0,33 друк. арк., особистий внесок автора: 0,17 друк. арк., запропоновано шляхи підвищення ефективності за рахунок управлінських чинників) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), World Cat, Google Scholar (США)). 24. * Шерстюк Р. П. Особливості формування методології забезпечення сталого розвитку підприємства на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Лілія Мельник, Роман Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 125-138. (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 0,36 друк. арк., визначено місце і роль промислового підприємства у реалізації проблемних питань сталого розвитку) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Infobase Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Harvard Library (США), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Duke University Libraries (Англія), British Library (Англія), University Library of Illinois at Urbana-Champaign (США), Morris Library (США), Stanford University Libraries (США), MacEwan University Library (Канада), ResearchBib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), University of Southern Denmark (Данія), Ministry of Science and Higher Education (Польща), Global Impact Factor (Австралія), Scientific Indexing Services (США), Google Scholar (США)). 25. * Шерстюк Р. П. Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства. / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак, Л. М. Мельник, С. М. Співак, Р. П. Шерстюк, // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: 36. наук, праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 32. –Т.1. – 2016. – С. 141-149. (0,37 друк. арк., особистий внесок автора: 0,24 друк. арк., запропоновано методи оцінки інноваційних процесів, з точки зору комплексного використання інноваційних чинників) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Cosmos Impact Factor (Німеччина), World Cat, Google Scholar (США)). 26. * Шерстюк Р. П. Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, С. Співак, Р. Шерстюк, Н. Кирич, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 1 (16). – С. 3-14. – Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17abmute.pdf. (0,49 друк. арк., особистий внесок автора: 0,38 друк. арк., запропоновано концепцію соціально-економічного розвитку промислового підприємства) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Infobase Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Harvard Library (США), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Duke University Libraries (Англія), British Library (Англія), University Library of Illinois at Urbana-Champaign (США), Morris Library (США), Stanford University Libraries (США), MacEwan University Library (Канада), ResearchBib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), University of Southern Denmark (Данія), Ministry of Science and Higher Education (Польща), Global Impact Factor (Австралія), Scientific Indexing Services (США), Google Scholar (США)). 27. * Шерстюк Р. П. Сучасні проблемні домінанти злочинних груп у соціогуманітарному просторі України (безпекознавчий вимір системи підприємницьких структур) / О. І. Вівчар, В. В. Храпкіна, Р. П. Шерстюк // Проблеми системного підходу в економіці. – Збірник наукових праць. – Випуск 3(59). – Київ, 2017. – С. 55-61. (0,29 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., запропоновано організаційно економічні засоби формування структурних елементів розроблення багатовекторного механізму системи економічної безпеки підприємств) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 28. * Sherstiuk R. Some difficulties in recyclable materials processing [Електронний ресурс] / Anatolii Turylo, Bohdan Andrushkiv, Serhii Spivak, Olha Pogaidak, Roman Sherstiuk // Computer Science Information Technology Automation. – 2017. – No 7. – pp. 78-82. (0,21 друк. арк., особистий внесок автора: 0,11 друк. арк., запропоновано шляхи підвищення ефективності господарювання, за рахунок інноваційно-управлінських чинників та застосування засобів модернізації виробничо-технологічних процесів) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Infobase Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Journalindex, Academic Keys (США), Internet Archive (США), AuthorAID (США), INSPIRE, JSTOR, General Impact Factor, DBIS, ESJI, Index Copernicus (Польща), ResearchBib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), Scientific Indexing Services (США), Google Scholar (США)). 29. * Шерстюк Р. П. Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах / О. Б. Погайдак, Р. П. Шерстюк, О. І. Вівчар // Держава та регіони: науково-виробничий журнал Серія: Економіка та підприємництво / Класичний приватний ун-т. – No 2 (95). - Запоріжжя, 2017. – С. 39-44. (0,25 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розроблення стратегії соціогуманітарної компоненти економічної безпеки) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США)). 30. * Шерстюк Р. П. Формування категоріального апарату соціально відповідальної діяльності бізнесу // Б. М. Андрушків, О. І. Павликівська, Р. П. Шерстюк / Вісник ЗНУ: Збірник наукових праць. Економічні науки No 4. – Запоріжжя, 2017. – С. 7-17. (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,32 друк. арк., діагностовано інструменти регулювання соціально-відповідальної діяльності) (Міжнародна представленість та індексація журналу: International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Google Scholar (США)).
2. Опубліковані праці апробаційного характеру 31. Шерстюк Р. П. Особливості використання логістичного інструментарію в організації планування та управління підприємством в постконфліктних умовах / Р. П. Шерстюк, О. М. Владимир // Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – С 95-97. (0,13 друк. арк., особистий внесок автора: 0,08 друк. арк., досліджено особливості використання логістичного інструментарію в організації управління промисловим підприємством). 32. Шерстюк Р. П. Економічні аспекти багатокомпонентного інформаційного забезпечення впровадження новітніх технологій у виробництво / Р. П. Шерстюк // Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез доповідей IV міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, (Тернопіль, 25-26 листопада 2015 року) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 248-249. (0,08 друк. арк.) 33. Шерстюк Р. П. Показники оцінки ефективності інноваційно- логістичних процесів у сфері управління промислового підприємства (Європейські адаптивно-трансформаційні контексти) / Р. П. Шерстюк, О. Б. Погайдак // Стан і перспективи харчової науки та промисловості: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей (Тернопіль 8-9 жовтня 2015 року) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2015. – С. 204-205. (0,08 друк. арк., особистий внесок автора: 0,05 друк. арк., досліджено інноваційно-логістичні процеси в управлінні промисловим підприємством та охарактеризовано показники оцінки їх ефективності). 34. Шерстюк Р. П. Інноваційна діяльність як умова входження України до ЄС та підвищення конкурентоспроможності підприємств / Р. П. Шерстюк // Інноваційні аспекти ресурсовикористання: матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. І. Пулюя, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича, (Тернопіль, 27 березня 2015 року) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015 – С. 42-43. (0,07 друк. арк.). 35. Шерстюк Р. П. Основні напрями (компоненти) розвитку вітчизняних підприємств як складової організаційного процесу економічних реформ України / Р. П. Шерстюк, Б. М. Андрушків // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Х.: ХНАДУ. – Т.3. – С. 90- 92. (0,12 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., досліджено розвиток промислових підприємств в процесі економічних реформ). 36. Шерстюк Р. П. Ефективне управління інноваційним, ресурсним та логістично-маркетинговими чинниками забезпечуються використанням багатокомпонентної моделі / Б. М. Андрушків, В. А. Паляниця // Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: матеріали П’ятої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. І. Пулюя, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича, (Тернопіль, 25 березня 2016 року) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016 – С. 127-128. (0,08 друк. арк., особистий внесок автора: 0,04 друк. арк., досліджено чинники забезпеченні використанням багатокомпонентної моделі). 37. Шерстюк Р. П. Інноваційні, ресурсні та логістично-маркетингові чинники та їх вплив на удосконалення процесу управління постконфліктного підприємства / Р. П. Шерстюк // Матеріали XIX наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 18-19 травня 2016 року) Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2016. – С. 237-238. (0,07 друк. арк.). 38. Шерстюк Р. П. Багатокомпонентний підхід до управління інноваційними, ресурсними та логістично-маркетинговими чинниками для ефективної діяльності промислового підприємства / Р. П. Шерстюк // Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє: матеріали Шостої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ ім. І. Пулюя, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича (Тернопіль, 2017 року) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017 – С. 73. (0,04 друк. арк.). 39. Шерстюк Р. П. Розвиток інноваційного потенціалу соціального бізнесу України. / Р. П. Шерстюк, Д. Б. Шеліхевич // Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень: матеріали науково- практичного семінару (Тернопіль, жовтень 2017 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет ім. І Пулюя [та ін]. – Тернопіль: 2017. – С. 47-48. (0,08 друк. арк., особистий внесок автора: 0,03 друк. арк., досліджено стан розвитку інноваційної складової промислових підприємств).
3. Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 40. * Шерстюк Р. П. Перспективи використання стратегічного ресурсу (Європейські контексти аграрних реформ в Україні) / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак, Р. П. Шерстюк // Економіка і управління. – No 3 (71). – 2016. – С. 11-25. (0,63 друк. арк., особистий внесок автора: 0,31 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)). 41. * Шерстюк Р. П. Шляхи удосконалення моральної та матеріальної зацікавленості у творчій праці (Досвід синтезу державної і громадської нагородних систем в Україні) [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, Р. Шерстюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 3-12. — Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17abmutp.pdf. (0,41 друк. арк., особистий внесок автора: 0,29 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Infobase Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Harvard Library (США), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Duke University Libraries (Англія), British Library (Англія), University Library of Illinois at Urbana-Champaign (США), Morris Library (США), Stanford University Libraries (США), MacEwan University Library (Канада), ResearchBib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journals (США), University of Southern Denmark (Данія), Ministry of Science and Higher Education (Польща), Global Impact Factor (Австралія), Scientific Indexing Services (США), Google Scholar (США)). 42. Шерстюк Р. П. Вектори та пріоритети розвитку національної економіки в сучасних умовах / С. М. Співак, Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Р. П. Шерстюк та ін. // Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні: Монографія. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – С. 179-181. (0,12 друк. арк.). 43. Шерстюк Р. П. Механізм та етапи реалізації концепції інноваційної комплексної науково-технічної програми: «Нова економіка Тернопільської області» // Б. М. Андрушків, О. Б. Бойко, Н. Б. Кирич, Р. П. Шерстюк та ін. // Наш завтрашній день. Пошук шляхів управління розвитком області: Монографія / за заг. ред. Б. М. Андрушківа – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2015. – С. 133-144. (0,5 друк. арк.).
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_Sherstiuk.pdfАвтореферат1,51 MBAdobe PDFView/Open
Semenov_A_G_vidguk.pdf999,55 kBAdobe PDFView/Open
disser_Sherstiuk.pdfДисертація7,84 MBAdobe PDFView/Open
Stadnyk_V_V_vidguk.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Tarasiuk_G_M_vidguk.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open
disser_Sherstiuk-1.djvu9,97 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.