กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23006

ชื่อเรื่อง: Особливості впровадження та огляд архітектури хмарних технологій
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Features of implementation and review of cloud technologies architecture
ผู้แต่ง: Щавурська, В. В.
Марценко, Сергій Володимирович
Shchavurska, V. V.
Martsenko, S. V.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Щавурська В. В. Особливості впровадження та огляд архітектури хмарних технологій / В. В. Щавурська, С. В. Марценко // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 189. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку).
Bibliographic description (International): Shchavurska V. V., Martsenko S. V. (2017) Osoblyvosti vprovadzhennia ta ohliad arkhitektury khmarnykh tekhnolohii [Features of implementation and review of cloud technologies architecture]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. 2, pp. 189 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Conference/Event: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Journal/Collection: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Volume: 2
วันที่เผยแพร่: 16-พฤศ-2017
Date of entry: 17-มกร-2018
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
UDC: 004.75
Number of pages: 1
Page range: 189
Start page: 189
End page: 189
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23006
ISBN: 978-966-305-086-7
978-966-305-087-4
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL for reference material: http://lib.iitta.gov.ua/909/1/777.pdf
References (Ukraine): 1. Особливості архітектури систем на базі хмарних технологій [Електронний ресурс] / Матросова Н.М. // Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – 2013. – С. 3. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/909/1/777.pdf
References (International): 1. Osoblyvosti arkhitektury system na bazi khmarnykh tekhnolohii [Electronic resource], Matrosova N.M., Instytut informatsiinykh tekhnolohii i zasobiv navchannia NAPN Ukrainy – 2013, P. 3, Access mode: http://lib.iitta.gov.ua/909/1/777.pdf
Content type: Conference Abstract
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
CAZST_2017v2_Shchavurska_V_V-Features_of_implementation_189.pdf484,19 kBAdobe PDFดู/เปิด
CAZST_2017v2_Shchavurska_V_V-Features_of_implementation_189.djvu18,13 kBDjVuดู/เปิด
CAZST_2017v2_Shchavurska_V_V-Features_of_implementation_189__COVER.jpg158,87 kBJPEGดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น