Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22966

Назва: Канонічні кореляції як інструмент управління підприємств приладобудування у забезпеченні соціальної відповідальності перед власними працівниками
Інші назви: Канонические корреляции как инструмент управления предприятий приборостроения в обеспечении социальной ответственности перед собственными работниками
The canonical correlation as the management tool in providing social responsibility to employees at the instrument-making enterprises
Автори: Федотова, Яна Геннадіївна
Плекан, Уляна Михайлівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Федотова Я. Г. Канонічні кореляції як інструмент управління підприємств приладобудування у забезпеченні соціальної відповідальності перед власними працівниками / Федотова Я.Г., Плекан У.М. // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2017. - № 4. - С. 73-80
Bibliographic description: Fedotova Y., & Plekan U. (2017). The canonical correlation as the management tool in providing social responsibility to employees at the instrument-making enterprises. Actual problems of innovative economy, No 4, pp. 73-80.
Журнал/збірник: Актуальні проблеми інноваційної економіки
Випуск/№ : 4
Дата публікації: 2017
Дата подання: 6-лис-2017
Країна (код): UA
УДК: 005.35
658
Теми: трудові ресурси
ефективність управління
метод канонічних кореляцій
багатовимірні методи аналізу
підприємство приладобудування
соціальна відповідальність
социальная ответственность
предприятие приборостроения
многомерные методы анализа
метод канонических корреляций
эффективность управления
трудовые ресурсы
social responsibility
instrument-making enterprise
multidimensional methods of analysis
the method of canonical correlations
management effectiveness
labor resources
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 73-80
Початкова сторінка: 73
Кінцева сторінка: 80
Короткий огляд (реферат): Метою статті є удосконалення інструментів управління соціальною відповідальністю підприємств приладобудування у частині відповідальності перед власними працівниками. У статті використовувалися загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання: індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, системного підходу, абстрактно-логічний, табличний і графічний методи; метод канонічних кореляцій. Обґрунтовано важливість оптимізації управління персоналом як пріоритетного напряму формування соціально відповідальної діяльності підприємств приладобудування. Розкрито суть канонічного кореляційного аналізу. Проаналізовано взаємозв’язки між кількісними показниками внутрішньої СВД, підтверджено адекватність виведеної канонічної моделі для ДНВП «Об’єднання Комунар». Удосконалено інструменти керування внутрішньою СВД підприємств приладобудування шляхом застосування методу кореляційного аналізу. Проведено кількісне оцінювання внутрішньої СВД для раціонального використання людського ресурсу на ДНВП «Об’єднання Комунар». Запропонована методика кількісного оцінювання внутрішньої СВД підприємств може бути вдосконалена в подальших дослідженнях з метою пошуку оптимальних управлінських рішень з урахуванням особливостей використання людського потенціалу.
Целью статьи является совершенствование инструментов управления социальной ответственностью предприятий приборостроения в части ответственности перед собственными работниками. В статье использовались общенаучные и специфические методы научного познания: индукции и дедукции, теоретического обобщения, системного подхода, абстрактно-логический, табличный и графический методы; метод канонических корреляций. Обоснована важность оптимизации управления персоналом приоритетного направления формирования социально ответственной деятельности предприятий приборостроения. Раскрыта суть канонического корреляционного анализа. Проанализированы взаимосвязи между количественными показателями внутренней СOД, подтверждена адекватность выведенной канонической модели для ГНПП «Объединение Коммунар». Усовершенствована инструменты управления внутренней СOД предприятий приборостроения путем применения метода корреляционного анализа. Проведено количественное оценивание внутренней СOД для рационального использования человеческого ресурса на ГНПП «Объединение Коммунар». Предложенная методика количественной оценки внутренней СOД предприятий может быть усовершенствована в дальнейших исследованиях с целью поиска оптимальных управленческих решений с учетом особенностей использования человеческого потенциала.
The article is aimed to improve the management tools of corporate social responsibility management of the instrument-making enterprises in terms of responsibility to the employees. The general scientific and specific methods of scientific knowledge were used in the article: induction and deduction, theoretical synthesis, systematic approach, tabular and graphic, abstract-logic, the canonical correlations method. The importance of stuff management optimization as the priority direction of formation socially responsible activity of instrument-making enterprises is substantiated. The essence of the canonical correlation analysis is illustrated. The interrelations between the quantitative indicators of the internal SRA are analyzed, the adequacy of the canonical model for the «Association Kommunar» is confirmed. The management tools of internal SRA of instrumentation enterprises by applying the correlation analysis method were improved. A quantitative assessment of the internal SRA was conducted for the rational use of human resources at the «Association Kommunar». The proposed method of quantitative assessment of internal socially responsible activity of the enterprises can be improved in further research in order to find the best management decisions, taking into account the characteristics of human potential.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22966
Перелік літератури: 1. Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою : [монографія] / В. М. Шаповал ; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». – Д. : Держ. ВНЗ «НГУ», 2011. – 356 с. 2. Гогуля О. П. Соціальна відповідальність бізнесу : [монографія] / О. П. Гогуля, І. П. Кудінова ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ніжин : Лисенко М. М., 2011. – 175 с. 3. Царик І. М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі національної економіки : [монографія] / І. М. Царик ; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів, 2011. – 152 с. 4. Панухник О. В. Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів / О. В. Панухник // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 1(34). – С. 89–94. 5. Антошко Т. Р. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах : [монографія] / Т. Р. Антошко, П. В. Круш, Ю. В. Тюленєва ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 275 с. 6. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: [монографія] / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2012. – 501 с. 7. Drucker P. Knowledge Worker Productivity / P. Drucker // California Management Revue. – 2001. – V. 41. – No 2. – P. 45–49. 8. Офіційний сайт ДНВП «Об’єднання Комунар» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tvset.com.ua/ukraine/ 9. Hotelling H. Relations between two sets of variates [Electronic resourse] / Н. Hotelling. – Biometrika (1936) 28 (3–4). – 321–377 pp. – Mode of aсcess : http://members.cbio.mines-paristech.fr/~jvert/svn/bibli/local/Hotelling1936Relation.pdf 10. Clark D. Understanding canonical correlation analysis, 1975, 18–24. [Electronic resourse] / D. Clark. – Mode of aсcess : http://www.qmrg.org.uk/files/2008/12/3-understanding-canonical-correlation-analysis1.pdf. 11. Krus D. J. Rotation in canonical analysis. Educational and Psychological Measurement, 36. – 1976. – Р. 725–730 [Electronic resourse]. – Mode of aсcess : http://www.visualstatistics.net/Statistics/RotationinCA/Rotationin CA.htm
References: 1. Shapoval V.M. (2011). Sotsialna vidpovidalnist biznesu v strukturi upravlinnia ekonomikoiu [Social responsibility of business in the structure of economic management]. Dnepr: NHU, p. 356 [in Ukrainian]. 2. Hohulia O.P. & Kudinova I.P. (2011). Sotsialna vidpovidalnist biznesu [Social Responsibility of the business]. Nizhyn, p. 175 [in Ukrainian]. 3. Tsaryk I.M. (2011). Rehuliatyvni instrumenty posylennia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu v systemi natsionalnoi ekonomiky [Regulatory instruments of corporate social responsibility strengthening in the system of national economy]. Chernihiv, p. 152 [in Ukrainian]. 4. Panukhnyk O.V. (2012). Miscevi bjudzhety u finansuvanni socialjno-kuljturnogho rozvytku reghioniv [Local governments in the financing of social and cultural development of regions]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician economic bulletin, No 1 (34), pp. 89–94. [in Ukrainian]. 5. Antoshko T.R., Krush P.V. & Tiulenieva Yu.V. (2013). Vprovadzhennja korporatyvnoji socialjnoji vidpovidaljnosti na promyslovykh pidpryjemstvakh [Implementation of corporate social responsibility in industrial]. Kyiv: NTUU «KPI», p. 275 [in Ukrainian]. 6. Kolot A.M., & Hrishnova O.A. (2012). Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku [Social responsibility: theory and practice of development]. A.M. Kolot (Ed.). Kyiv: KNEU, p. 501 [in Ukrainian]. 7. Drucker P. (2001). Knowledge Worker Productivity. California Management Revue, Vol. 41, No 2, pp. 45-49 [in English]. 8. Oficijnyj sajt DNVP «Ob’jednannja Komunar» [Official site of SSPE «Kommunar Corporation»]. www.tvset.com.ua. Retrieved from http://www.tvset.com.ua/ukraine/ [in Ukrainian]. 9. Hotelling H. (1936). Relations between two sets of variates, Biometrika 28 (3-4), pp. 321–377. Retrieved from http://members.cbio.mines-paristech.fr/~jvert/svn/bibli/local/Hotelling1936 Relation.pdf [in English]. 10. Clark D. (1975). Understanding canonical correlation analysis, pp. 18-24. Retrieved from http://www.qmrg.org.uk/files/2008/12/3-understanding-canonical-correlation-analysis1.pdf [in English]. 11. Krus D.J. (1976). Rotation in canonical analysis. Educational and Psychological Measurement, No 36, pp. 725–730. Retrieved from http://www.visualstatistics.net/Statistics/Rotation in CA/Rotationin CA.htm [in English].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
apie_2017_r04_a10.pdf338,95 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
apie_2017_r04_a10.djvu443,51 kBDjVuПереглянути/відкрити
apie_2017_r04_a10__COVER.png494,09 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора