Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22913

Назва: Analysis of risks while connecting to the power supply system of the administrative building of the kinetic energy storage unit for the purpose of load regulation
Інші назви: Аналіз ризиків при підключенні до системи електропостачання адміністративної будівлі кінетичного енергонакопичувача з метою регулювання навантаження
Автори: Шевченко, Сергій Юрійович
Савченко, Наталя Панасівна
Shevchenko, Sergey
Savchenko, Natalia
Приналежність: Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», Харків, Україна
Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Краматорськ, Україна
National Technical University „Kharkiv Polytechnic Institute“
Kharkiv, Ukraine
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine
Бібліографічний опис: Shevchenko S. Analysis of risks while connecting to the power supply system of the administrative building of the kinetic energy storage unit for the purpose of load regulation / Sergey Shevchenko, Natalia Savchenko // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 87. — № 3. — С. 117–125. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Shevchenko S., Savchenko N. (2017) Analysis of risks while connecting to the power supply system of the administrative building of the kinetic energy storage unit for the purpose of load regulation. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 87, no 3, pp. 117-125 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 3
Том: 87
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 11-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.311
Теми: ризик
кінетичний енергонакопичувач
система електропостачання
методи аналізу ризиків
компенсація ризиків
risk
kinetic energy storage unit
power supply system
risk analysis methods
risk compensation
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 117-125
Початкова сторінка: 117
Кінцева сторінка: 125
Короткий огляд (реферат): На основі аналізу ризиків, які виникають при живленні системи електропостачання будівлі від кінетичного електронакопичувача у часи максимуму навантаження, за методом аналізу мереж, розробленим Т. Сааті, розроблено стратегію компенсації груп та окремих ризиків за напрямками перенесення та зменшення.
On the basis of the analysis of the risks arising from the power supply of the building's power supply system from the kinetic electronics to the time of maximum load, according to the network analysis method developed by T. Saati, a strategy for compensating groups and individual risks in directions: transfer and reduction was developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22913
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Калинчик, В.П. Оценка рисков генерации энергии из возобновляевых источников [Текст] / В.П. Калинчик, М.Т. Кокорина // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2013. – № 26. – C. 225 – 230.
2. Саати, Томас. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети; пер. с англ. [Текст] / науч. ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 360 с.
3. Саати, Томас. Принятие решений. Метод анализа иерархий; пер. с англ. [Текст] / науч. ред. Р.Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
4. Комендантова, Н.П. Управление рисками и факторы уязвимости критической инфраструктуры [Текст] / Н.П. Комендантова // Russian Digital Libraries Journal. – 2017. – V. 20. – № 1. – С. 88 – 108.
5. Накопители энергии [Текст] / Д.А. Бут, Б.Л. Алиевский, С.Р. Мизюрин, П.В. Васюкевич; под редакцией Д.А. Бута. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 400 с.
6. Ковалишина, Г.В. Риски на рынке энергоресурсов: классификация, последствия, угрозы [Текст] / Г.В. Ковалишина. – М.: ИФИ, 2010. – 28 с.
7. Верхозин, С.В. Электроэнергетика как источник профессиональных рисков. Техносферная безопасность в ХХI веке: сб. научных трудов магистрантов, аспирантов и докторантов; под редакцией проф. С.С. Тимофеевой. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. – С. 31 – 41.
8. Павлова, О.С. Риск-менеджмент на российских энергетических предприятиях [Текст] / О.С. Павлова // Вестник научно-технического развития. – 2011. – № 6(46). – С. 34 – 43.
9. Денисова, О.К. Применение метода анализа иерархий для ранжирования бизнес процессов (на примере вуза) [Текст] / О.К. Денисова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2013. – № 1 – 1’. – С. 166 – 173.
References: 1. Kalynchyk, V.P. Otsenka ryskov heneratsyy enerhyy yz vozobnovliaevykh ystochnykov [Text], V.P. Kalynchyk, M.T. Kokoryna, Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia, 2013, No 26, P. 225 – 230.
2. Saati, Tomas. Priniatie reshenii pri zavisimostiakh i obratnykh sviaziakh: Analiticheskie seti; transl. from English [Text], nauch. red. A.V. Andreichikov, O.N. Andreichikova, M., Izdatelstvo LKI, 2008, 360 p.
3. Saati, Tomas. Priniatie reshenii. Metod analiza ierarkhii; transl. from English [Text], nauch. red. R.H. Vachnadze, M., Radio i sviaz, 1993, 278 p.
4. Komendantova, N.P. Upravlenie riskami i faktory uiazvimosti kriticheskoi infrastruktury [Text], N.P. Komendantova, Russian Digital Libraries Journal, 2017, V. 20, No 1, P. 88 – 108.
5. Nakopiteli enerhii [Text], D.A. But, B.L. Alievskii, S.R. Miziurin, P.V. Vasiukevich; pod redaktsiei D.A. Buta, M., Enerhoatomizdat, 1991, 400 p.
6. Kovalishina, H.V. Riski na rynke enerhoresursov: klassifikatsiia, posledstviia, uhrozy [Text], H.V. Kovalishina, M., IFI, 2010, 28 p.
7. Verkhozin, S.V. Elektroenerhetika kak istochnik professionalnykh riskov. Tekhnosfernaia bezopasnost v KhKhI veke: sb. nauchnykh trudov mahistrantov, aspirantov i doktorantov; pod redaktsiei prof. S.S. Timofeevoi, Irkutsk: Izd-vo IrHTU, 2013, P. 31 – 41.
8. Pavlova, O.S. Risk-menedzhment na rossiiskikh enerheticheskikh predpriiatiiakh [Text], O.S. Pavlova, Vestnik nauchno-tekhnicheskoho razvitiia, 2011, No 6(46), P. 34 – 43.
9. Denisova, O.K. Primenenie metoda analiza ierarkhii dlia ranzhirovaniia biznes protsessov (na primere vuza) [Text], O.K. Denisova, Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho politekhnicheskoho universiteta. Ekonomicheskie nauki, 2013, No 1 – 1’, P. 166 – 173.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 3 (87)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.