Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22901

Title: «Праксеологічні основи менеджменту». Методичні рекомендації
Authors: Гінсіровська, Ірина Романівна
Bibliographic description (Ukraine): Праксеологічні основи менеджменту : методичні рекомендації / Укладач : Гінсіровська І.Р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 120 с.
Issue Date: 26-Sep-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Committee members: Андрушків, Б.М.
Боднар, О.С.
UDC: 658.5
Number of pages: 120
Abstract: Методичні рекомендації призначено для вивчення курсу «Праксеологічні основи менеджменту» студентами спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих технічних навчальних закладах. Складено з урахуванням робочої програми вивчення курсу, методичних розроблень інших ЗВО, а також матеріалів літературних джерел, наведених у списку.
Description: Методичні вказівки розглянуто й затверджено на засіданні методичного семінару кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 2 від 07 вересня 2017 р. Схвалено та рекомендовано до друку методичною комісією факультету по роботі з іноземними студентами Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 3 від 26 вересня 2017 р.
Content: Вступ 5 -- 1. «Праксеологічні основи менеджменту» як навчальна дисципліна 6 -- 2. Основні чинники досягнення успіху в менеджменті 13 -- 2.1. Основні професiйнi вимоги до квалiфiкацiї менеджера 13 -- 2.2. Система методів управління 14 -- 3. Основні етапи організації успішної діяльності менеджера 15 -- 3.1. Методи організації ефективної роботи менеджера 15 -- 3.2. Процес розробки плану особистої праці менеджера 17 -- 3.3. Професійні цілі менеджера 20 -- 3.4. Методики подолання перешкод у роботі менеджера 21 -- 3.5. Реалізація інноваційних проектів 26 -- 4. Особистісні й професійні риси менеджера 28 -- 4.1. Загальні якості особистості менеджера 28 -- 4.2. Професійні якості менеджера 31 -- 5. Майстерність спілкування як провідний чинник досягнення успіху 33 -- 5.1. Професійне спілкування, його особливості, функції, види 33 -- 5.2. Соціально-психологічні аспекти керівництва колективом 35 -- 5.3. Конфлікти та способи їх усунення 36 -- 5.4. Іншомовна компетентність менджера 38 -- 5.5. Маніпуляції та способи їх попередження 39 -- 6. Імідж успішного менеджера та його створення 40 -- 6.1. Імідж як соціально-психологічний феномен 40 -- 6.2. Структура особистісного іміджу менеджера 43 -- 6.3. Глибинні характеристики іміджу 43 -- 7. Організація інноваційної професійної діяльності менеджера 47 -- 7.1. Структура інноваційної діяльності 47 -- 7.2. Критерії ефективності результатів інноваційної діяльності 51 -- 7.3. Мотивація в системі управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність 51 -- 7.4. Методи стимулювання творчої активності персоналу 52 -- 7.5. Організація винахідницької діяльності 53 -- 7.6. Формування інноваційної культури в організації 54 -- 7.7. Самоменеджмент та його організація 55 8. Теорії та конценції менеджмент 59 -- 8.1. Інноваційні теорії менеджменту 59 -- 8.2. Сучасні концепції самоменеджменту 64 – 4 Завдання для формування готовності менеджерів у технічних ЗВО до організації та реалізації інноваційної професійної діяльності та її діагностики 68 – 114 -- Рекомендована література 119
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22901
Copyright owner: © Гінсіровська І.Р., 2017
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: Підручник. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 480 с.
2. Бурнард Ф. Тренинг межличностного взаимодействия / Ф. Бурнард. – СПб. : Питер, 2002. – 304 с.
3. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П. та ін. Етика ділового спілкування / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук, Н.В. Чуприк, Л.П. Анохіна; під ред. Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко. – К., 2006. – 344 с.
4. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навчальний посібник. – К.: «Екс-об», 2000. – 200 с.
5. Друкер П. Практика менеджмента : [пер. с англ.] / П.Ф. Друкер. – М. : Вильямс, 2003. – 398 с.
6. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент : теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посібник / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448 с.
7. Імідж-менеджмент. Навчальний посібник. / С.Б. Комінко. – Тернопіль, 2003. – 50 с.
8. Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Дейл Карнегі. – Харків: Промінь, 2007. – 560 с.
9. Квеско Р.Б. Имиджелогия: учебное пособие / Р.Б. Квеско, С.Б. Квеско. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 116 с.
10. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский. – М. : Экономика, 1975. – 271 с.
11. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич. – Кн. 1. Деловая карьера: путь к успеху. – Харьков: ОКО, 1998. – 127 с.
12. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. − К.: Атіка, 2005. – 303 с.
13. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / П.П. Микитюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 400 с.
14. Осовська Г.В. Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 553 с.
15. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.
16. Палеха Ю.І. Іміджологія : навч. посібник. / Ю.І. Палеха. За ред. З.І. Тимошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.
17. Пщоловский Т. Принципы современной деятельности (Введение в праксеологию) / Т. Пщоловский; пер. с польск. – К., 1993. – 271 с.
18. Сергєєва Л.М. Управлінські навички молодшого спеціаліста: теорія і методика формування: Монографія / За ред. С.О. Сисоєвої. – К.: “К”, 2001. – 202 с
19. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посібник. / Л.І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
20. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т.О. Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 423 с.
21. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П.С. Харів. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 326 с.
22. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – Київ: "Академвидав", 2005. – 608 с.
23. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний посібник. / Г.Л. Чайка – К.: Знання, 2005. – 442 c.
24. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві. Підручник. / Н. Чухрай, Р. Патора. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.
25. Щербатых Ю.В. Психология успеха / Юрий Щербатых. – М. : Изд-во Эксмо, 2004. – 384 с.
26. Янкович О.І. Мистецтво багатіти / Олександра Янкович. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 240 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools