Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22889

Назва: Отримання хромоалітованих покриттів на композиційних матеріалах в умовах СВС для деталей автомобілів
Інші назви: Receipt of chrome-aliated coatings on composite materials in the conditions of SHS for car parts
Автори: Бейгул, О. О.
Середа, Д. Б.
Bejgul, O. A.
Sereda, D. B.
Приналежність: Дніпровський державний технічний університет, Україна
Бібліографічний опис: Бейгул О. О. Отримання хромоалітованих покриттів на композиційних матеріалах в умовах СВС для деталей автомобілів / О. О. Бейгул, Д. Б. Середа // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 17–18. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій).
Bibliographic description: Bejgul O. A., Sereda D. B. (2017) Otrymannia khromoalitovanykh pokryttiv na kompozytsiinykh materialakh v umovakh SVS dlia detalei avtomobiliv [Receipt of chrome-aliated coatings on composite materials in the conditions of SHS for car parts]. Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 16-17 November 2017), vol. Ⅰ, pp. 17-18 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Book of abstract the Ⅵ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies"
Конференція/захід: Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Том: 
Дата публікації: 16-лис-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 16-17 листопада 2017 року
16-17 November 2017
УДК: 620.22
661.66
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 17-18
Початкова сторінка: 17
Кінцева сторінка: 18
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22889
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Мержанов А.Г. Твердо-пламенное горение / Мержанов А.Г. – Черноголовка: ИСМАН, 2000. – 244 с.
2. Г.В. Самсонов, А.П. Эпик. Покрытия из тугоплавких соединений. – Москва: Металлургия, 1964. – 108с.
3. Белов А.Ф. Строение и свойства авиационных материалов / А.Ф. Белов, Г.П. Бенедиктова – М.:Металлургия, 1989. - 368 с.
4. Середа Б.П., Белоконь Ю.А., Кругляк И.В. Получение хромоалитированных покрытий на углеродистых материалах в условиях самораспрастраняющегося высокотемпературного синтеза. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 80 - Дн-вск., ПГАСА, 2015.- С.296-301.
5. Середа Б.П. Поверхневе зміцнення матеріалів: Монографія / Середа Б.П., Калініна Н.Є., Кругляк І.В. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, – 2004. – 230 с.
6. Середа Б.П., Белоконь Ю.О., Онищенко А.Н. Середа Д.Б. Влияние выбора подложки из высокоуглеродистых материалов на кинетику роста защитных покрытий в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза // Металлургия: Научные труды ЗГИА. – Запорожье: Изд. ЗГИА, 2011, С. 111 – 115
7. Sereda B. Onishchenko A. Sereda D. Influence of the Choice of the Substrate from C-C Materials Stuffs on Kinetics of Growth of Sheetings in the Conditions of SHS Material science and technology 2012. Conference and Exhibition. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2012-1550p.-P.296-300
8. Sereda B., Sereda D. Aluminized Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology 2014. Conference and Exhibition. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2224p. P.482-486
9. Sereda D., Sereda B. Aluminized Multifunctional Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology -2014. Pitt sburgh. Pennsylvania USA. 2224p. P.482-486.
10. Sereda B., Sereda D. Advanced Chromoaluminizing Coatings for Wear and Heat-resistance on Composite Materials under SHS. Material science and technology 2015. Conference and Exhibition. Columbus, OH,USA. 1821p. P.229-232
11. Sereda B., Sereda D. Obtaining of Boride Coatings under SHS Conditions for Car Parts. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016-1339p.-P.945-948.
References: 1. Merzhanov A.H. Tverdo-plamennoe horenie, Merzhanov A.H, Chernoholovka: ISMAN, 2000, 244 p.
2. H.V. Samsonov, A.P. Epik. Pokrytiia iz tuhoplavkikh soedinenii, Moskva: Metallurhiia, 1964, 108p.
3. Belov A.F. Stroenie i svoistva aviatsionnykh materialov, A.F. Belov, H.P. Benediktova – M.:Metallurhiia, 1989, 368 p.
4. Sereda B.P., Belokon Iu.A., Kruhliak I.V. Poluchenie khromoalitirovannykh pokrytii na uhlerodistykh materialakh v usloviiakh samorasprastraniaiushchehosia vysokotemperaturnoho sinteza. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie: Sb. nauch. trudov. Iss. 80 - Dn-vsk., PHASA, 2015, P.296-301.
5. Sereda B.P. Poverkhneve zmitsnennia materialiv: monograph, Sereda B.P., Kalinina N.Ye., Kruhliak I.V, Zaporizhzhia: RVV ZDIA, 2004, 230 p.
6. Sereda B.P., Belokon Iu.O., Onishchenko A.N. Sereda D.B. Vliianie vybora podlozhki iz vysokouhlerodistykh materialov na kinetiku rosta zashchitnykh pokrytii v usloviiakh samorasprostraniaiushchehosia vysokotemperaturnoho sinteza, Metallurhiia: Nauchnye trudy ZHIA, Zaporozhe: Izd. ZHIA, 2011, P. 111 – 115
7. Sereda B. Onishchenko A. Sereda D. Influence of the Choice of the Substrate from C-C Materials Stuffs on Kinetics of Growth of Sheetings in the Conditions of SHS Material science and technology 2012. Conference and Exhibition. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2012-1550p.-P.296-300
8. Sereda B., Sereda D. Aluminized Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology 2014. Conference and Exhibition. Pittsburgh. Pennsylvania USA. 2224p. P.482-486
9. Sereda D., Sereda B. Aluminized Multifunctional Coating on Steel in SHS Condition. Material science and technology -2014. Pitt sburgh. Pennsylvania USA. 2224p. P.482-486.
10. Sereda B., Sereda D. Advanced Chromoaluminizing Coatings for Wear and Heat-resistance on Composite Materials under SHS. Material science and technology 2015. Conference and Exhibition. Columbus, OH,USA. 1821p. P.229-232
11. Sereda B., Sereda D. Obtaining of Boride Coatings under SHS Conditions for Car Parts. Material science and technology - 2016. Salt Lake City, Utah USA 2016-1339p.-P.945-948.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.