Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22750

Назва: Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania oceny okresowej w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa
Інші назви: Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning
Теоретичні і практичні принципи періодичної оцінки у функціонуванні сучасного підприємства
Автори: Szmitka, Stanisław
Приналежність: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie ul. Jagielońska 59, 10-283 Olsztyn, Poland e-mail: pbdmorag@interia.pl Dr., Katedra Ekonomii
Бібліографічний опис: Szmitka S. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania oceny okresowej w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. [Електронний ресурс] / Stanisław Szmitka // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 208-229. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf.
Bibliographic description: Szmitka, S. (2017). Theoretical and practical principles of periodic assessment in contemporary business enterprise functioning. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 208-229. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf.
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Випуск/№ : 2(17)
Дата публікації: 1-гру-2017
Дата подання: вер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 658.310.8
JEL: M 50
Теми: ocena okresowa
kryteria oceniania
zarządzanie zasobami ludzkimi
funkcja personalna
zasoby ludzkie
критерії оцінювання
трудові ресурси
управління трудовими ресурсами
функція трудових ресурсів
періодична оцінка
periodic assessment
assessment/evaluation criteria
human resources function
Human resource management
human resources
Кількість сторінок: 22
Діапазон сторінок: 208-229
Початкова сторінка: 208
Кінцева сторінка: 229
Короткий огляд (реферат): Zarządzanie zasobami ludzkimi można określić jako proces, mający na celu zapewnienie organizacji niezbędną liczbę pracowników o właściwych kwalifikacjach, w określonym miejscu i czasie, który stwarza warunki do efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Każdą organizację tworzą przede wszystkim ludzie w niej pracujący, to od ich postaw, umiejętności i zaangażowania zależy jej sukces lub porażka. Dlatego ocenianie pracowników stanowi kompleksowe narzędzie systemu zarządzania zasobami ludzkimi, zajmując w nim centralne miejsce. Zadanie to tylko z pozoru jest łatwe, jednakże wzbudza ono najwięcej kontrowersji. Celem artykułu jest ukazanie teoretycznych i praktycznych podstaw oceniania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach. Znajomość tych uwarunkowań ma kapitalne znaczenie przy realizacji procesu zarządzania każdą organizacją.
Ефективне управління трудовими ресурсами – це процес, що забезпечує певний бізнес чи організацію необхідною кількістю належним чином кваліфікованих працівників у потрібному часі та місці, таким чином створюючи ідеальні умови для оптимального використання капіталу та робочої сили. Якою б не була організація, вона завжди створюється людьми і покладається на тих, хто працює в ній і на неї. Саме їх ставлення, їх професійні вміння і особисті зобов’язання визначають успіх чи поразку. Оцінка працівників є універсальним інструментом у складній системі управління трудовими ресурсами і має принципово важливе значення. На перший погляд, оцінювання персоналу видається легкою справою, проте це завжди було і є на даний час досить спірним питанням. Дана робота презентує теоретичні і практичні принципи оцінки працівників сучасних торгово-промислових підприємств. Хороші знання основних чинників неможливо переоцінити для успішного процесу управління будь-якою організацією.
Efficient human resource management is a process, which provides a (business-) organization with the proper number of adequately qualified employees at the appropriate time and place, thus creating the ideal condition for the optimum use of capital and labour. Whatever a given organization is like, it always has been created by and relies on the people working in and for it. It is their attitudes, their professional skills and their personal commitment which determine success or failure. The assessment of employees presents a comprehensive tool within the complex system of human resource management and is of principal importance. Staff assessment may seem easy at first sight, but has been and still is a highly controversial issue. This paper presents the theoretical and practical principles to assess/evaluate employees in contemporary business enterprises. The sound knowledge of the basic determinants cannot be overestimated in the successful managing process of any organization.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22750
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssofwp.pdf
Перелік літератури: Bieniok H. (red) System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
Golnau W., Zagadnienia wstępne. Rozwiązania organizacyjne w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi (w:) Golnau W., Kalinowski M., Witkin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2007.
Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2004.
Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
Kamińska – Berezowska S., Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
Kozłowski A. J., Ocenianie pracowników. Istota i rodzaje oceny. Metody oceniania. (w:) Walkowicz R. (red), Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, EXPOL, Rybiński P., Dąbek J. Sp. j. Włocławek 2013.
Król H., Ludwiczyński L. (red), Zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa 2006.
Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zrządzania kadrami (w:) Listwan T. (red), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, WN PWN, Warszawa 2010.
Pawlak Z., Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2003.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy i metody, PWE, Warszawa 2007.
Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2005.
Rostkowski T., Sienkiewicz Ł., Ocena okresowa pracowników (w:) Juchnowicz M. (red), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltex Sp. z o.o., Warszawa 2003.
Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu (w:), Sajkiewicz A. (red) Zasoby ludzkie w firmie, organizacja, kierowanie, ekonomia, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2003.
Sidor–Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Wydawnicza Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2001.
Szaban J. M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Difin S.A., Warszawa 2011.
Ścibiorek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin S.A., Warszawa 2010.
Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007.
Zbiegień – Maciąg L., Zarządzanie pracownikami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGM, Kraków 2002.
References: Bieniok, H. (2006). System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa [The human resources management system of the enterprise]. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi [Management of professional competences] PWE, Warszawa.
Golnau, W., Kalinowski, M. & Witkin, J. (2007). Zagadnienia wstępne. Rozwiązania organizacyjne w obrębie zarządzania zasobami ludzkimi [Initial issues. Organizational solutions within human resources management]. CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa.
Griffin, R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami [Basics of organization management]. WN PWN, Warszawa.
Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. PWE, Warszawa.
Kamińska–Berezowska, S. (2002). Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy [Sociologist at the workplace - new challenges and perspectives]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Kozłowski, A. J. & Walkowicz R., (2013). Ocenianie pracowników. Istota i rodzaje oceny. Metody oceniania. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji [Evaluating employees. The essence and types of assessment. Assessment methods. Managing the social potential of the organization]. EXPOL, Rybiński P., Dąbek J. Sp. j. Włocławek.
Król, H. & Ludwiczyński, L. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. WN PWN, Warszawa.
Listwan, T. (2004). Przedmiot, ewolucja i znaczenie zrządzania kadrami [Subject, evolution and importance of human resources management]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Moczydłowska, J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji [Human resources management in the organization]. WN PWN, Warszawa.
Pawlak, Z. (2003). Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe [The personal function of the company. HR processes and procedures]. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
Pocztowski, A. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy i metody [HR management. Strategies, processes and methods]. PWE, Warszawa.
Ratyński, W. (2005). Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania [Psychological and sociological aspects of management]. Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., Warszawa.
Rostkowski, T. & Sienkiewicz, Ł. (2003). Ocena okresowa pracowników. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi [Periodic assessment of employees. Tools and practice of human resources management]. Wydawnictwo Poltex Sp. z o.o., Warszawa.
Sajkiewicz, A. (2003) Zasoby ludzkie w zmiennym otoczeniu. Zasoby ludzkie w firmie, organizacja, kierowanie, ekonomia [Human resources in a changing environment. Human resources in the company, organization, management, economics]. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
Sidor–Rządkowska, M. (2001). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników [Shaping modern employee evaluation systems]. Oficyna Wydawnicza Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków.
Szaban, J. M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej [Human resource management in business and public administration]. Difin S.A., Warszawa.
Ścibiorek, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. Difin S.A., Warszawa.
Zając, C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi [HR management]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Zbiegień–Maciąg, L. (2002). Zarządzanie pracownikami [Employee management]. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGM, Kraków.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17ssofwp.pdf17ssofwp.pdf1,21 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_2_17.pdfTytul_2017_2_17.pdf829,81 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_2_17.pdf002_contents_2017_2_17.pdf678,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
17ssofwp.djvu645,11 kBDjVuПереглянути/відкрити
17ssofwp__COVER.png339,09 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.