Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22749

Назва: Розвиток франчайзингу у світі та в Україні
Інші назви: Rozvytok franchaizynhu u sviti ta v Ukraini
Development of franchising in the world and in Ukraine
Развитие франчайзинга в мире и в Украине
Автори: Лазоренко, Таїсія
Фролова, Аліна
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна e-mail: taisa-@ukr.net к.е.н., доцент, кафедра менеджменту
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна e-mail: internationaleconomistfaa@gmail.com кафедра міжнародної економіки
Бібліографічний опис: Лазоренко Т., Фролова А. Розвиток франчайзингу у світі та в Україні [Електронний ресурс] Таїсія Лазоренко, Аліна Фролова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 199-207. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ltvtvu.pdf.
Bibliographic description: Lazorenko, T. & Frolova, A. (2017). Rozvytok franchaizynhu u sviti ta v Ukraini [Development of franchising in the world and in Ukraine]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 199-207. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ltvtvu.pdf.
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Випуск/№ : 2(17)
Дата публікації: 1-гру-2017
Дата подання: вер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 339.187.4
JEL: M55
Теми: бізнес
роялті
франчайзинг
франчайзер
франчайзі
franchisee
business
royalty
franchising
franchiser
франчайзинг
роялти
франчайзер
франчайзи
бизнес
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 199-207
Початкова сторінка: 199
Кінцева сторінка: 207
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто понятійний апарат франчайзингу та історія його виникнення в світовому масштабі, описані особливості ведення бізнесу в зарубіжних країнах. Проведено аналіз сучасної ситуації розвитку франчайзингу в Україні та виявлено проблеми стримують його сучасний зростання. А також запропоновані заходи державної підтримки розвитку франчайзингу. Предметом статті є зарубіжна і вітчизняна практика застосування франчайзингу, особливості франчайзингової системи як ефективного інструменту розвитку бізнесу. Використовувалися статистичні огляди і дослідження незалежних аналітичних агентств (FRANDATA, IHS Market), а також офіційних організацій, що представляють франчайзинг в країнах (IFA, EFF, BFA, FFA, RAF)
В статье рассмотрен понятийный аппарат франчайзинга и история его возникновения в мировом масштабе, описаны особенности ведения бизнеса в зарубежных странах. Проведен анализ современной ситуации развития франчайзинга в Украине и выявлены проблемы сдерживающие его современный рост. А также предложены меры государственной поддержки развития франчайзинга. Предметом статьи является зарубежная и отечественная практика применения франчайзинга, особенности франчайзинговой системы как эффективного инструмента развития бизнеса. Использовались статистические обзоры и исследования независимых аналитических агентств (FRANDATA, IHS Market), а также официальных организаций, представляющих франчайзинг в странах (IFA, EFF, BFA, FFA, RAF).
In the article the conceptual apparatus of franchising and the history of its emergence on a world scale were described, describes the specifics of doing business in foreign countries. An analysis of the current situation of the development of franchising in Ukraine has been made and problems have been identified that restrain its modern growth. As well as proposed options for state support for franchising development. The subject of the article is a foreign and domestic practice of using franchising, features of the franchising system as an effective tool for business development. Statistical surveys and studies of independent analytical agencies (FRANDATA, IHS Market), as well as official organizations representing franchising in countries (IFA, EFF, BFA, FFA, RAF), were used.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ltvtvu.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22749
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ltvtvu.pdf
http://www.thebfa.org/about–franchising/franchising–industry–research
http://www.eff–franchise.com
http://www.me.gov.ua/?lang=uk–UA
Перелік літератури: Mathews J. Street Smart Franchising / J. Mathews, D. Percival, D. DeBolt. – N. Y. : Entrepreneur Press, 2011.–256 p.
Robert L., Purvin Jr. Franchise Fraud: Protect Yourself – N. Y. : BookSurge Publishing, 2008. – 332 p.
Michael H. Seid, Dave Thomas Franchising For Dummies – N. Y. : Wiley, 2006. – 408 p.
Mendelson, M. How to franchise your business. – Franchise World Publication, 1997. – 92 p.
Mendelson M., Bynoe R. Franchising. – FT Law & Tax, 1995. – 435 p.
Кузьмін О. Є., Мирончук Т. В., Салата І. З., Марчук Л. В. Франчайзинг: Навч. посіб. / За ред. О. Є. Кузьміна. – К.: Знання, 2011. – 267 с.
Трембовецька Т. Договір франчайзингу як один із інструментів розпорядження майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності / Т. Трембовецька // Аудитор України. – 2015. – №5. – С. 66–73.
Franchise Industry Research [electronic resource] // British Franchise Association. – URL: http://www.thebfa.org/about–franchising/franchising–industry–research.
Офіційний сайт Європейської федерації франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eff–franchise.com.
Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk–UA.
References: Mathews, J., Percival, D. & DeBolt, D. (2011) Street Smart Franchising – N. Y.: Entrepreneur Press.
Robert, L. & Purvin, Jr. (2008) Franchise Fraud: Protect Yourself – N. Y. : BookSurge.
Seid, M. & Thomas, D. (2006) Franchising For Dummies – N. Y. : Wiley.
Mendelson, M. (1997) How to franchise your business. – Franchise World Publication.
Mendelson, M. & Bynoe, R. (1995) Franchising. – FT Law & Tax.
Kuzmin, O., Myronchuk, T., Salata, I. & Marchuk, L. (2011) Franchaizynh [Franchising]. Kyiv, Knowledge.
Trembovetska, T. (2015) Dohovir franchaizynhu yak odyn iz instrumentiv rozporiadzhennia mainovymy pravamy na obiekty intelektualnoi vlasnosti [The franchising agreement as one of the instruments of disposal of property rights to objects of intellectual property]. Auditor of Ukraine, №5, pp. 66-73.
Franchise Industry Research. British Franchise Association. Available at: http://www.thebfa.org/about–franchising/franchising–industry–research.
The official website of the European Federation of franchising. Available at: http://www.eff–franchise.com.
Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy [The official website Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk–UA.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17ltvtvu.pdf17ltvtvu.pdf891,54 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_2_17.pdfTytul_2017_2_17.pdf829,81 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_2_17.pdf002_contents_2017_2_17.pdf678,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
17ltvtvu.djvu361,95 kBDjVuПереглянути/відкрити
17ltvtvu__COVER.png337,84 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.