Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22736

Назва: Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства в умовах переходу до сталого розвитку
Інші назви: Support of the enterprise production potential development under transition to sustainable development conditions
Zabezpechennia rozvytku vyrobnychoho potentsialu pidpryiemstva v umovah perekhodu do staloho rozvytku
Обеспечение развития производственного потенциала предприятий в условиях перехода к устойчивому развитию
Автори: Мельник, Лілія Миколаївна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: liliana.mel0512@gmail.com к.е.н., доцент, кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Бібліографічний опис: Мельник Л. Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства в умовах переходу до сталого розвитку [Електронний ресурс] / Лілія Мельник // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 94-103. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mlmdsr.pdf.
Bibliographic description: Melnyk, L. (2017). Zabezpechennia rozvytku vyrobnychoho potentsialu pidpryiemstva v umovah perekhodu do staloho rozvytku [Support of the enterprise production potential development under transition to sustainable development conditions]. Socio- Economic Problems and the State. 17 (2), 94-103. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mlmdsr.pdf.
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Випуск/№ : 2(17)
Дата публікації: 1-гру-2017
Дата подання: вер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 65.011.4
JEL: M11
Теми: елементи системи
розвиток виробничого потенціалу
виробничий потенціал підприємства
ефективність
система
управління виробничим потенціалом
ресурси
resources
сталий розвиток
development of production potential
production potential of the enterprise
efficiency
sustainable development
system
production potential management
system elements
элементы системы
развитие производственного потенциала
производственный потенциал предприятия
эффективность
устойчивое развитие
система
управление производственным потенциалом
ресурсы
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 94-103
Початкова сторінка: 94
Кінцева сторінка: 103
Короткий огляд (реферат): У статті встановлено, що в сучасних умовах перед промисловими виробниками стоїть вимога активно боротися за споживача, застосовуючи нові форми організації виробництва та використовуючи усе більшу кількість ресурсів, що призводить до виникнення потенційної загрози виснаження, вичерпання природних ресурсів та виникнення великої кількості ризиків, які спричиняють надзвичайно сильний вплив на забезпечення сталого розвитку підприємства. Обґрунтовано, що ефективна робота і взаємодія усіх елементів формують виробничий потенціал забезпечують виконання стратегічних і поточних цілей виробництва і таких, що сприяють досягненню сталого розвитку підприємства. Запропоновано заходи із забезпечення розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства та сформовано модель розвитку його виробничого потенціалу з метою забезпечення сталого розвитку.
The article establishes that under current conditions the industrial manufacturers are facing a demand of active fight for the consumer, applying new forms of organization of production and using more and more resources. This results in the potential threat of exhaustion, depletion of natural resources and the appearance of many risks that have an extremely strong impact on the sustainable development of the enterprise. The fact that effective work and interaction of all production potential elements provide the implementation of strategic and current goals of production and those that contribute to the sustainable development of the enterprise has been substantiated. A number of measures to ensure the production potential development of an industrial enterprise were suggested. A model of its production potential aimed at the sustainable development was built.
В статье установлено, что в современных условиях перед промышленными производителями стоит требование активно бороться за потребителя, применяя новые формы организации производства и используя все большее количество ресурсов, что приводит к возникновению потенциальной угрозы истощения, исчерпание природных ресурсов и возникновения большого количества рисков, которые вызывают чрезвычайно сильное влияние на обеспечение устойчивого развития предприятия. Обосновано, что эффективная работа и взаимодействие всех элементов, которые формируют производственный потенциал, обеспечивают выполнение стратегических и текущих целей производства и таких, которые способствуют достижению устойчивого развития предприятия. Предложены меры по обеспечению развития производственного потенциала промышленного предприятия и сформирована модель развития его производственного потенциала с целью обеспечения устойчивого развития.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mlmdsr.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22736
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mlmdsr.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_ 12/2/bova.pdf.
Перелік літератури: Бова Т. В. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу сучасних промислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Бова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_ 12/2/bova.pdf.
Гаєвська Л. М. Виробничий потенціал – основа розвитку підприємства / Л. М. Гаєвська, О. В. Чернова // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2011. – № 1 (55). – С. 184–185.
Добикін О. К. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О. К. Добикіна, В. С. Рижиков, С. В. Касьянюк, М. Є. Кокотко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 208 с.
Іщук С. О. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств / С. О. Іщук // Регіональна економіка : наук.-практ. журнал. – 7/2005. – № 3. – С. 48–56.
Кондратюк О. І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку / О. І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3 (105). – С. 91–98.
Круш П. В. Економіка підприємства / П. В. Круш; за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвільної, Б. М. Сердюка. – К. : Ельга-Н, КНТ, 2009. – 780 с.
Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия: монография / Е. В. Лапин. – Сумы : ИТД “Университетская книга”, 2004. – 360 с.
Метеленко Н. Г. Підходи до формування стратегії промислового підприємства як цілісної концепції його розвитку / Н. Г. Метеленко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2009. – Випуск 255. Том 2. – С. 334-343.
Могилов Ю. М. Потенціал і розвиток підприємства: конспект лекцій / Ю. М. Могилов, А. Ю. Могилова. – Павлоград, 2008.
Перерва П. Г. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства / П. Г. Перерва, Н. М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 191–198.
Прохорова В. В. Потенціал підприємства: формування, управління та розвиток: колективна монографія / В. В. Прохорова. – Х.: НТМТ, 2013 – 34 с.
Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.
References: Bova, T. V. (2008). Estimation of industrial potential use efficiency of modern industrial enterprises [Electronic resource]. – Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2008_ 12/2/bova.pdf.
Gaevskaya, L. M. & Chernova, O. V. (2011). Production potential – the basis of enterprise development. Journal of ZHDTU. Economic sciences, No. 1 (55), pp. 184-185.
Dobykin, O. K., Ryzhikov, V. S, Kasyanyuk, S. V. & Kokotko, E. M. (2005). Potential of the enterprise: formation and evaluation: teaching. Manual. Center for teaching. L-ry, 208p.
Ishchuk, S. O. (2005). Conceptual principles of formation and development of industrial potential of industrial enterprises. Regional Economics, 7/2005, No. 3, pp. 48-56.
Kondratiuk, O. I. (2010). Economic potential of the country, its essence and development trends, Current problems of the economy, No. 3 (105), pp. 91-98.
Krush, P. V. (2009). Economy of the enterprise. K.: Elga-N, CST, 780 p.
Lapin, E. V. (2004). Estimation of the economic potential of the enterprise: monograph. - Sumy: ITD "University Book", 360 p.
Metelenko, N. G. (2009). Approaches to the formation of the strategy of the industrial enterprise as a holistic concept of its development. Economy: problems of theory and practice: Coll. sciences works. - Dnipropetrovsk, DNU, Issue 255. Volume 2, pp. 334- 343.
Mogilov, Yu. M. & Mogilov, A. Yu. (2008). Potential and development of the enterprise: a summary of lectures. Pavlograd.
Pererva, P. G. & Poberezhna, N. M. (2012). Determination of efficiency of use of production potential of machine-building enterprise. Marketing and Innovation Management, No. 2, pp. 191-198.
Prohorova, V. V. (2013). Potential of the enterprise: formation, management and development: collective monograph. NTMT, 34 p.
Fedonin, O. S. (2004). Potential of the enterprise: formation and evaluation. K .: KNEU, 316 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17mlmdsr.pdf17mlmdsr.pdf909,93 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_2_17.pdf002_contents_2017_2_17.pdf678,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_2_17.pdfTytul_2017_2_17.pdf829,81 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
17mlmdsr.djvu532,32 kBDjVuПереглянути/відкрити
17mlmdsr__COVER.png364,5 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.