Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22734

Назва: Стан та проблеми активізації інвестиційних процесів у Тернопільській області
Інші назви: Stan ta problemy aktyvizatsii investytsiinykh protsesiv u Ternopilskii oblasti
State and problems of investment processes promotion in Ternopil region
Состояние и проблемы активизации инвестиционных процессов в тернопольской области
Автори: Машлій, Галина
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: galja.mashlij@gmail.com к.е.н., доцент, кафедра менеджменту у виробничій сфері
Бібліографічний опис: Машлій Г. Стан та проблеми активізації інвестиційних процесів у Тернопільській області [Електронний ресурс] / Галина Машлій // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 84-93. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbuto.pdf
Bibliographic description: Mashliy, H. (2017). Stan ta problemy aktyvizatsii investytsiinykh protsesiv u Ternopilskii oblasti [State and problems of investment processes promotion in Ternopil region]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 84-93. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbuto.pdf
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Випуск/№ : 2(17)
Дата публікації: 1-гру-2017
Дата подання: вер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 330.322
JEL: G31
Теми: інвестиції
іноземні інвестиції
регіональне інвестування
інвестиційний процес
джерела інвестування
investments
investment process
regional investment
sources of investment
foreign investments
источники инвестирования
иностранные инвестиции
инвестиции
инвестиционный процесс
региональное инвестирования
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 84-93
Початкова сторінка: 84
Кінцева сторінка: 93
Короткий огляд (реферат): Необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності різних галузей вітчизняного народного господарства та розвитку регіонів України є спрямування вкладень у реальний й фінансовий сектори економіки та ефективне використання залучених ресурсів. У статті проведено дослідження динаміки обсягів освоєних капітальних інвестицій у Тернопільській області. Здійснено аналізування джерел фінансування капітальних інвестицій в економіку регіону. Розкрито основні причини, що перешкоджають залученню іноземного капіталу у сферу реального інвестування. Проведене дослідження структури капітальних інвестицій у регіоні за видами активів. Дано характеристику інвестиційної активності у розрізі окремих міст та районів Тернопільської області. Розкрито стан вкладення прямих інвестицій (акціонерного капіталу) іноземними інвесторами. Викладено основні заходи, спрямовані на активізацію інвестиційних процесів на Тернопільщині.
The necessary requirement of increasing the competitiveness of various sectors of the national economy and Ukrainian regions development is to make the sufficient amount of investments into the real and financial sectors of the economy, and to make effective use of involved resources. Earned capital investments dynamics in Ternopil region have been investigated in the article. Finance sources of capital investments in the region's economy have been analyzed. Some main reasons preventing the foreign capital attraction into real investment sphere have been admitted. The study of capital investments structure in the region according to assets types has been conducted. The analysis of investment activity in certain towns and districts of Ternopil region has been made. The state of direct investment (stock capital) by foreign investors has been characterized. The main measures aimed at investment processes promotion in the Ternopil region have been described.
Необходимым условием повышения конкурентоспособности различных отраслей отечественного народного хозяйства и развития регионов Украины является вложений в реальный и финансовый секторы экономики и эффективное использование привлеченных ресурсов. В статье проведено исследование динамики объемов освоенных капитальных инвестиций в Тернопольской области. Осуществлен анализ источников финансирования капитальных инвестиций в экономику региона. Раскрыты основные причины, препятствующие привлечению иностранного капитала в сферу реального инвестирования. Проведено исследование структуры капитальных инвестиций в регионе по видам активов. Дана характеристика инвестиционной активности в разрезе отдельных городов и районов Тернопольской области. Раскрыто состояние вложения прямых инвестиций (акционерного капитала) иностранными инвесторами. Изложены основные мероприятия, направленные на активизацию инвестиционных процессов на Тернопольщине.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbuto.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22734
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbuto.pdf
http://referatu.net.ua/referats/7569/172217
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1940
http://global-national.in.ua/archive/15-2017/82.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf
http://www.te.ukrstat.gov.ua/
http://economy-te.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku-Ternopilskoyi-oblasti-na-2017-rik.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/investyciyi-2016-povilne-ale-optymistychne-zrostannya
Перелік літератури: Мірошниченко П. І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону/ П. І. Мірошниченко// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/172217.
Сілюкова С. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об’єкт державного регулювання / Світлана Сілюкова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/3/05.pdf.
Химич О. В. Сучасний стан надходження інвестицій в регіони України / О. В. Химич// Ефективна економіка. – 2013. - №4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1940.
Сімків Л. Є. Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України: проблеми та шляхи їх розв’язання / Л. Є. Сімків, Н. Ю. Потьомкіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 15. – С. 404-408. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/82.pdf.
Машлій Г. Вирішення проблем збитковості підприємств в Україні як засіб активізації регіональної інвестиційної діяльності / Галина Машлій // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. - Випуск 1(16). – С. 129-138. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf.
Капітальні інвестиції в Тернопільській області у 2015 році: Статистичний бюлетень. Головне управління статистики у Тернопільській області, 2016. – 16 с.
Капітальні інвестиції в Тернопільській області у 2016 році: Статистичний бюлетень. Головне управління статистики у Тернопільській області, 2017. – 13 с.
Офіційний сайт Головного управління статистики у Тернопільській області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua/.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy-te.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku-Ternopilskoyi-oblasti-na-2017-rik.pdf.
Ковалівська С. Iнвестиції-2016: повільне, але оптимістичне зростання // День. – 2016. - №227. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/investyciyi-2016-povilne-ale-optymistychne-zrostannya.
References: Miroshnychenko, P. I. (2007) Aktyvizatsiya vykorystannya investytsiynoho potentsialu rehionu [Increased use of investment potential of the region] (PhD Thesis), Donetsk: Institute of Economic and Legal Research. Available at: http://referatu.net.ua/referats/7569/172217.
Silyukova, S. Rozvytok investytsiynoho potentsialu rehionu yak obyekt derzhavnoho rehulyuvannya [The development of the investment potential of the region as an object of state regulation]. Available at: kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/3/05.pdf.
Khymych, O. V. (2013) Suchasnyy stan nadkhodzhennya investytsiy v rehiony Ukrayiny [The current state of the investments in the regions of Ukraine]. Effective economy (electronic journal), no. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1940 (accessed 2 November 2017).
Simkiv, L. Ye. & Potemkina, N. Yu. (2017) Osoblyvosti zaluchennya inozemnykh investytsiy v rehionakh Ukrayiny: problemy ta shlyakhy yikh rozvʺyazannya [Features of attraction of foreign investments in the regions of Ukraine: problems and their solutions]. Global and national economic problems (electronic journal), vol. 15, pp. 404-408. Available at: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/82.pdf. (accessed 3 November 2017).
Mashliy, H. (2017) Vyrishennya problem zbytkovosti pidpryyemstv v Ukrayini yak zasib aktyvizatsiyi rehionalʹnoyi investytsiynoyi diyalʹnosti [Solving the problems of loss-making enterprises in Ukraine as a mechanism of regional investment activity intensification]. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), vol.1 (16). pp. 129-138. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf. (accessed 2 November 2017).
Capital investment in Ternopil region in 2015: Statistical bulletin. The Main Department of Statistics in Ternopil Ternopil region (2016). – 16 p.
Capital investment in Ternopil region in 2016: Statistical bulletin. The Main Department of Statistics in Ternopil Ternopil region (2017). – 13 p.
Official site of the Main Department of Statistics in the Ternopil region. Available at: http://www.te.ukrstat.gov.ua/.
Program of socio-economic and cultural development of Ternopil region for 2017. Available at: http://economy-te.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa-sotsialno-ekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvytku-Ternopilskoyi-oblasti-na-2017-rik.pdf.
Kovalivsʹka, S. (2016). Investytsiyi-2016: povilʹne, ale optymistychne zrostannya [Investments-2016: Slow but optimistic growth]. Day, no. 227. Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/investyciyi-2016-povilne-ale-optymistychne-zrostannya (accessed 5 November 2017).
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17mhbuto.pdf17mhbuto.pdf1,06 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_2_17.pdfTytul_2017_2_17.pdf829,81 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_2_17.pdf002_contents_2017_2_17.pdf678,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
17mhbuto.djvu563,18 kBDjVuПереглянути/відкрити
17mhbuto__COVER.png346,59 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.