Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22733

Назва: Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності
Інші назви: Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv v umovakh suspilnoi nestabilnosti
State regulation of innovative development of machine-building enterprises under unstable social conditions
Государственное регулирование инновационного развития машиностроительных предприятий в условиях общественной нестабильности
Автори: Кузь, Тетяна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: tanyasam1981@gmail.com здобувач, кафедра економічної кібернетики
Бібліографічний опис: Кузь Т. Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабільності [Електронний ресурс] / Тетяна Кузь // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С.74-83. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ktiusn.pdf.
Bibliographic description: Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv v umovakh suspilnoi nestabilnosti [State regulation of innovative development of machine-building enterprises under unstable social conditions]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 74-83. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ktiusn.pdf.
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Випуск/№ : 2(17)
Дата публікації: 1-гру-2017
Дата подання: вер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Науковий керівник: Малюта, Л. Я.
УДК: 338.24
JEL: О38
Теми: машинобудівна галузь
державне регулювання
інноваційна політика
Інноваційний розвиток
машиностроительная отрасль
государственное регулирование
Инновационное развитие
инновационная политика
machine building industry
state regulation
Innovation development
innovation policy
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 74-83
Початкова сторінка: 74
Кінцева сторінка: 83
Короткий огляд (реферат): У статті наведено основні чинники інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України, які підтверджують необхідність державного регулювання цих процесів. Відзначено, що загальна суть державного регулювання інноваційного розвитку полягає в цілеспрямованому впливі органів державного управління на економічні інтереси інститутів інноваційної сфери. Визначено принципи державного регулювання інноваційного розвитку в нових умовах господарювання. Виділено, що основним принципом державного регулювання інноваційного розвитку є забезпечення єдності стратегічного й поточного державного регулювання інноваційної політики. Зазначено, що метою стратегічного державного регулювання є збереження економічного та соціального стратегічного курсу нашої держави, який закладається до програми реалізації реформ та національних, цільових, комплексних програм. Визначено дві основні функції держави, які реалізуються державними органами влади через організаційно-правове забезпечення - стимулювання та регулювання. Виявлено ризики для вітчизняних машинобудівних підприємств, якщо буде випереджаючий вихід з кризи машинобудівної промисловості в розвинених країнах та зміни в кращу сторону, якщо розвиток машинобудування буде випереджаючий в нашій державі. Окрім того, зазначено низку важливих кроків на шляху формування рамкових умов реалізації загально-економічних реформ та подальших модернізованих зрушень, які, незважаючи на складні економічні умови, вдалося здійснити спільними зусиллями виконавчої та законодавчої гілок влади.
В статье приведены основные факторы инновационного развития машиностроительных предприятий Украины, которые определяют необходимость государственного регулирования. Кроме того, отмечено, что общая суть государственного регулирования инновационного развития заключается в целенаправленном воздействии органов государственного управления на экономические интересы институтов инновационной сферы. Также определены принципы государственного регулирования инновационного развития. Выделено, что основным принципом государственного регулирования инновационного развития является обеспечение единства стратегического и текущего государственного регулирования инновационной политики. Указано, что целью стратегического государственного регулирования является сохранение экономического и социального стратегического курса нашего государства, который закладывается в программу реализации реформ и национальных, целевых, комплексных программ. Также в статье определены две основные функции государства, которые реализуются государственными органами власти через организационно-правовое обеспечение инновационной сферы: стимулирование и регулирование. Определены риски для отечественных машиностроительных предприятий, если есть опережающий выход из кризиса машиностроительной промышленности в развитых странах и изменения в лучшую сторону, если развитие машиностроения будет опережающий в нашем государстве. Кроме того, отмечено ряд важных шагов на пути формирования рамочных условий реализации общеэкономических реформ и дальнейших модернизированных сдвигов, которые, несмотря на сложные экономические условия, удалось осуществить совместными усилиями исполнительной и законодательной ветвей власти.
The article presents the main factors of innovation development of Ukrainian machine-building enterprises which prove the necessity of state regulation. It was noted that the general essence of state regulation of innovation development lies in the purposeful influence of state administration bodies on the economic interests of institutes of innovation sphere. The principles of state regulation of innovation development are also defined. It is emphasized that the main principle of state regulation of innovation development is to provide the unity of strategic and current state regulation of innovation policy. It is noted that the purpose of strategic state regulation is to keep to the economic and social strategy of our state, which is laid down in the program of realization of reforms and national, target, integrated programs. Two main state functions were determined, which are implemented by state authorities through the organizational and legal support of the innovation sphere: encouragement and regulation. The risks for machine-building enterprises of Ukraine have been identified, in case if the outbreak of the crisis of the machine-building industry in developed countries and a change for the better, if the development of machine-building will be ahead of our country. In addition, a number of important steps have been taken to create the determined conditions for the implementation of general economic reforms and further modernized shifts, which, despite difficult economic conditions, have been achieved through mutual efforts of the executive and legislative branches of the government.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ktiusn.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22733
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ktiusn.pdf
https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsionno-finansovyy-mehanizm-formirovaniya-i-realizatsii-innovatsionnoy-politiki-ekonomicheskih-sistem.
http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/broshura_a4_ukr.pdf.
Перелік літератури: Гаман М. В. Державне регулювання інноваційного розвитку України / М. В. Гаман. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 388 с.
Єрмошенко М. М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв`язання / М. М. Єрмошенко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 3(105). – С. 125-129.
Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика: [моногр.] / [Л. І. Федулова, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал, М. С. Данько]. − К.: Основа, 2005. – 549 c.
Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.
Казаков В. В. Организационно-финансовый механизм формирования и реализации инновационной политики экономических систем капитала [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 4.09.2017: https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsionno-finansovyy-mehanizm-formirovaniya-i-realizatsii-innovatsionnoy-politiki-ekonomicheskih-sistem.
Мазіна М. М., Профатілова О. О. Інноваційні процеси в Україні: очікування та перспективи. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики”. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – С. 281-282.
Моніторинг прогресу реформ, звіт за 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/broshura_a4_ukr.pdf.
Поліщук Н. В. Державна підтримка активізації інноваційної діяльності суб`єктів підприємництва / Н. В. Поліщук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2009. – Вип. 2. – С. 310-317.
References: Hamann, M. V. (2005) Derzhavne reghuljuvannja innovacijnogho rozvytku Ukrajiny [State regulation of innovation development of Ukraine]. Kyiv: Publishing house NADU. (in Ukrainian).
Jermoshenko, M. M. (2010) Problemy derzhavnogho reghuljuvannja innovacijnogho rozvytku pidpryjemstv i shljakhy jikh rozv`jazannja Ukrajiny [Problems of state regulation of innovative development of enterprises and ways of their solution]. Current Issues of Economics. Vol. 3, no 105, pp. 125-129.
Fedulova, L. I., Aleksandrova, V. P., Bazhal, Y. M. & Dan’ko, M. S. (2005) Innovacijnyj rozvytok ekonomiky: modelj, systema upravlinnja, derzhavna polityka [Innovative economic development: model, management system, state policy]. Kyiv: Osnova. (in Ukrainian).
Nikitiuk, P. P. (2015) Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil: "Printer Inform".(in Ukrainian).
Kazakov, V. V. (2012) Organizatsionno-finansovyy mekhanizm formirovaniya i realizatsii innovatsionnoy politiki ekonomicheskikh sistem kapitala [Organizational-financial mechanism of formation and realization of innovative policy of economic systems of the capital] (electronic resource). - Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsionno-finansovyy-mehanizm-formirovaniya-i-realizatsii-innovatsionnoy-politiki-ekonomicheskih-sistem (accessed 4 September 2017).
Mazina, M. M. & Profatilova, O. O. (2010). Innovacijni procesy v Ukrajini: ochikuvannja ta perspektyvy [Innovacijni procesy v Ukrajini: ochikuvannja ta perspektyvy Innovation processes in Ukraine: expectations and prospects]. Proceedings of the III Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji „Upravlinnja innovacijnym procesom v Ukrajini: problemy, perspektyvy, ryzyky. Ljviv: Vydavnyctvo Nacionaljnogho universytetu „Ljvivsjka politekhnika” pp. 281-282.
Monitoryngh proghresu reform, zvit za 2015 r.(2015) [Monitoring progress of reforms, report for 2015] (Electronic resource). - Available at: http: //reforms.in.ua/sites/default /files/upload/broshura_a4_ukr (accessed 1 September 2017).
Polishhuk, N. V. (2009) Derzhavna pidtrymka aktyvizaciji innovacijnoji dijaljnosti sub`jektiv pidpryjemnyctva [State support for activation of innovation activity of entrepreneurs] Scientific Herald of Chernivtsi Trade-Economic Institute of KNTEU. vol.2, pp. 310-317.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17ktiusn.pdf17ktiusn.pdf791,77 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_2_17.pdfTytul_2017_2_17.pdf829,81 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_2_17.pdf002_contents_2017_2_17.pdf678,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
17ktiusn.djvu382,17 kBDjVuПереглянути/відкрити
17ktiusn__COVER.png439,13 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.