Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22615

Назва: Навчально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент і підприємництво» для студентів заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»
Автори: Владимир, Ольга Михайлівна
Нагорняк, Галина Степанівна
Малюта, Людмила Ярославівна
Бібліографічний опис: Владимир О. М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент і підприємництво» для студентів заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» / О. М. Владимир, Г.С. Нагорняк, Л.Я. Малюта. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 104 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Кількість сторінок: 104
Короткий огляд (реферат): Навчально-методичний посібник містить вступ, тематичний план, зміст дисципліни “Менеджмент і підприємництво”, плани практичних занять (теми рефератів, питання для самоконтролю), методичні вказівки до виконання самостійної роботи, питання для самостійного вивчення, зразок тестів модульного контролю, методичні вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, перелік питань, що виносяться на залік, а також список рекомендованої літератури.
Зміст: Вступ...4 Загальні положення ...7 Тематичний план дисципліни “Менеджмент і підприємництво”...10 Зміст дисципліни “Менеджмент і підприємництво ”...11 Плани практичних занять (теми рефератів, питання для самоконтролю)...19 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи ...29 Зразок тестів модульного контролю...37 Методичні вказівки до виконання та оформлення звіту...44 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи...48 Варіанти контрольних робіт...50 Питання для контролю рівня знань...53 Перелік питань, що виносяться на залік...57 Термінологічний словник...65 Список рекомендованої літератури...95
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22615
Перелік літератури: 1. Акіліна О. В. Основи підприємництва / О. В. Акіліна, В. Г. Пасічник. – К.: ЦНЛ, 2006. –176 с. 2. Алолій В. В. Організація і технологія надання послуг: навч. посіб. / За заг. ред. В. В. Алолія. – К: ВЦ «Академія», 2006. – 312 с. 3. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с. 4. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2001. – 160 с. 5. Ануфрієва О. Л. Підприємницька діяльність. Навчальний посібник. / О. Л. Ануфрієва, Т. Г. Пальчевська, Г. М. Лагоцька. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2014. – 304 с. 6. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання- Прес, 2002. – 293 с. 7. Васенко В., Комісар С., Малікова І. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. – Суми: ВАТ СОД, 2002. – 186 с. 8. Виноградська А. М. Основи підприємництва: навчальний посібник. – К .: Кондор, 2008. – 544 с. 9. Вінник О. М. Інвестиційне право: навчальний посібник– 2 -ге вид., перероб. та доп. / О. М. Вінник. – К .: Правова єдність 2009. – 616 с. 10. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний посібник] [3-ге вид., перероб. та доп.] / Г. О. Горленко, Т. Г. Гільберг, Г. Д. Думанська та ін. – К-Под-й: «Аксіома», 2009 – 112 с. 11. Дайновський Ю. А. Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу [Монографія] / Ю. А. Дайновський, М. А. Козоріз та ін. – Львів: Каменяр, 1998. – 208 с. 12. Дмитренко Г. А. Економічні і правові аспекти ефективного управління персоналом організації / Г. А. Дмитренко //Економіка та управління. – 2010. – No4. С . 15–20 13. Дмитренко Г. А. Школа синергетичного ефекту «2+2=5» для підготовки успішних менеджерів // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання. – 2010. No3. Режим доступу до журн.: http://tme.umo.edu.ua/. 14. Добротворский И. Л. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика / И. Л. Добротворский. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 336 с. 15. Додонова І. В., Мартишевская С. М. Основи підприємницької діяльності: навчальний посібник. – Ставрополь: 2010. 16. Донець Л. І., Романенко Н. Г . Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 320 с. 17. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. – К.: Вид-во «КМ Academia». – 1997. – 192 с. 18. Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12 19. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 20. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 21. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 22. Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12 23. Закон України «Про підприємства в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887- 12 24. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес- культура: навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с. 25. Конституція України. 26. Ларіна Я. С . Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 27. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В. Г. Макеева. – М.: Инфра- М, 2002. – 217 с. 28. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: Учебное пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 29. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 276-94-% D0%BF 30. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К .: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 31. Самоукин А. И. Теория и практика бизнеса: Учебно -практ. пособие / А. И. Самоукин, А. Л. Шишов. – М.: Русская Деловая Лит-ра, 1997. – 320 с. 32. Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво [Текст]: довідник / В. О. Сизоненко. – К . : Знання-Прес, 2007. – 440 с. 33. Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. – К .: Кондор, 2011. – 284 с. 34. Фінанси підприємств: Підручник/За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. - К .: КНЕУ, 1998. – 368 с. 35. Шевеленко С. Д ., Федів І. І. Підприємництво та підприємницька діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. - К.: Вища школа, 1997. – 224 с. 36. Коваль З. О., Тивончук О. І. Підприємництво і менеджмент. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 172 с. 37. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с. 38. http://www.bank.gov.ua 39. http://www.google.com.ua 40. http://www.rada.gov.ua 41. http://www.kmu.gov.ua 42. http://www.me.gov.ua 43. http://www.minfin.gov.ua 44. http://www.ukrstat.gov.ua 45. http://www.worldbank.org.ua
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництваУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора