Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22614

Title: Особливості викладання предмета “Програмне забезпечення інженерних розрахунків” для іноземних студентів з англійською мовою навчання
Authors: Федак, Сергій Ігнатович
Сорочак, Андрій Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Journal/Collection: Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.
Issue: 3
Issue Date: 30-Nov-2017
Submitted date: 10-Oct-2017
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Бердянськ
UDC: 378.001.89(082)
BBK: 74.480.46я5
Keywords: програмне забезпечення
інженерний розрахунок
методика викладання
іноземні студенти
міждисциплінарний
самостійна робота студентів
Number of pages: 6
Page range: 242- 247
Start page: 242
End page: 247
Abstract: Статтю присвячено методиці викладання предмета ―Програмне забезпечення інженерних розрахунків‖ англійською мовою для іноземних студентів. Вказано на труднощі, які виникають під час викладання інженерних дисциплін іноземним студентам, зокрема під час використання термінів, нормативної документації тощо. Підкреслено важливість міждисциплінарних зв’язків для вивчення названого предмета. Зосереджено увагу на особливостях побудови занять, структурі курсу, методах і прийомах викладання дисципліни. Запропоновано способи раціонального опрацювання теоретичного матеріалу іноземними студентами.
The article deals with methods of teaching the ―Software for engineering design‖ course to foreign students. It aims to show the ways of delivering the theoretical material as well as developing practical skills at present subject. The relation to other engineering subjects is demonstrated. The attention is concentrated on peculiarities of course structure, ways of presenting material, means and methods of teaching. The article describes the main types of students’ basic knowledge assessment and explains its importance for further work.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22614
ISSN: 2412-9208
References (Ukraine): 1. Україна на міжнародному ринку освітніх послуг вищої освіти. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1695/ 2. Новосад Г. Інтернаціоналізація вищої освіти: іноземні студенти в Україні (2015-2016) [Текст] / Ганна Новосад, Олена Шаповалова // ІІІ Міжнародна науково-методична конференція ―Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні‖. – Тернопіль, ТНТУ, 18-20 травня 2016. – С. 26-28. 3. Рахимов Т. Р. Особенности организации обучения студентов в российском вузе и направление его развития [Текст] // Язык и культура. – Томск: Томский государственный университет, 2010. – № 4(12). – С. 123-136. 4. Корощенко А. В. Проблемы и особенности обучения иностранных студентов на английском языке [Електронний ресурс] / А. В. Корощенко, Асамоах Джошуа // Збірка праць V науково-методичної конференції ―Проблеми і шляхи вдосконалення науково-методичної та навчально-виховної роботи в ДонНТУ‖. – Донецьк : ДонНТУ, 20 лютого 2013 року. – Режим доступу: http://ed.donntu.org/books/cd1277.pdf 5. Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – К. : Из-во ―Сталь‖, 2002. – 600 с. 6. Верюжский Ю. В. Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций [Текст] / Ю. В. Верюжский, В. И. Колчунов, М. С. Барабаш, Ю. В. Гензерский. – К. : Национальный авиационный университет, 2006. – 808 с. 7. Федак С. І. Викладання предмета ―Вища математика‖ англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей [Текст] / С. І. Федак, Л. А. Романюк, С. А. Федак // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 156. – С. 106-112. 8. Хмель О. А. Проблемы организации образовательных программ на английском языке [Текст] / О. А. Хмель // Материалы конференции ―Банковская система: устойчивость и перспективы развития‖. – Пинск : Полесский государственный университет, 2013. – С. 240-241. 9. Федак С. А. Особливості викладання предмета ―Будівельна механіка‖ для іноземних студентів з англійською мовою навчання [Текст] / С. А. Федак, С. І. Федак // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2015. – № 3. – С. 126-131. 10. Пчельников С. Б. Сравнительный анализ Eurocode и украинских норм на примере расчетов стального вертикального цилиндрического резервуара [Текст] / С. Б. Пчельников, Л. П. Пилипчик // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. – 2013. – № 12. – С. 26-42. 11. Федак С. І. Викладання предметів циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей [Текст] / С. І. Федак // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 15. – С. 111- 119. 12. Ястремська О. М. Методичний підхід до організації процесу навчання іноземних студентів [Текст] / О. М. Ястремська, Я. В. Ромашова // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – C. 55-61.
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naukovi_zapysky_No3_2017novyj.pdf4,29 MBAdobe PDFView/Open
Naukovi_zapysky_No3_2017novyj.djvu5,73 MBDjVuView/Open
Naukovi_zapysky_No3_2017novyj__COVER.png103,96 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.