Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22610

Назва: Оцінка умов руйнування тривалоексплуатованих газопроводів
Автори: Грабовський, Р. С.
Мазур, Мирослав Павлович
Хабінський, В.
Грицанчук, А. В.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу
Бібліографічний опис: Оцінка умов руйнування тривалоексплуатованих газопроводів / Р. С. Грабовський, М. П. Мазур, В. Хабінський, А. В. Грицанчук // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 132–135. — (Методи описування і прогнозування пошкоджуваності матеріалів).
Bibliographic description: Hrabovskyi R. S., Mazur M. P., Khabinskyi V., Hrytsanchuk A. V. (2017) Otsinka umov ruinuvannia tryvaloekspluatovanykh hazoprovodiv. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 132-135 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 132-135
Початкова сторінка: 132
Кінцева сторінка: 135
Короткий огляд (реферат): For long-term operation of main oil and gas pipeline steels the technique of deterring the critical crack growth resistance of pipeline steels by investigation using experimentally obtained diagram of "force-deflection" samples destruction was suggested. The sizes of through critical cracks have been calculated and the initial sizes and the shape of crack-like defects for the investigated main gas and oil pipelines were evaluated. The obtained data can serve as a basis for the interpreting detected crack-like defects during technical diagnostics
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22610
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Красовський А.Я. Оцінка залишкового ресурсу трубопроводу, ушкодженого стресс-корозією / А.Я. Красовський, І.В. Ориняк, І.В. Лохман // Трубопровідний транспорт. – 2011. – № 2 (68). – С. 18-21.
2. Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання:: наук.-техн. посіб. у 3-х томах / Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин; під заг. ред. В. В. Панасюка. – Івано-Франківськ–Львів: Івано-Франківський націон. техн. ун–т нафти і газу, 2012. – Т. 3. – 434 с.
3. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посіб. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Том 13: Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень / І.М. Дмитрах, Л. Тот, О.Л. Білий, А.М. Сиротюк. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 316 с.
4. Грабовський Р.С. До оцінки катастрофічного руйнування трубопроводу з тріщиноподібними дефектами / Р.С. Грабовський, В.С. Лужецький // Наукові нотатки: міжвуз. зб. – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2006. – Вип. 19. – С. 56–63.
5. Смоляк Т. І. Розрахунок міцності газопроводів з корозійними дефектами / Т. І. Смоляк , І. І. Капцов, В. І. Холодов [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 4. – С. 31-33.
References: 1. Krasovskyi A.Ya. Otsinka zalyshkovoho resursu truboprovodu, ushkodzhenoho stress-koroziieiu, A.Ya. Krasovskyi, I.V. Oryniak, I.V. Lokhman, Truboprovidnyi transport, 2011, No 2 (68), P. 18-21.
2. Kryzhanivskyi Ye.I. Koroziino-vodneva dehradatsiia naftovykh i hazovykh truboprovodiv ta yii zapobihannia:: nauk.-tekhn. posib. u 3-kh tomakh, Ye.I. Kryzhanivskyi, H.M. Nykyforchyn; by gen. ed. V. V. Panasiuka, Ivano-Frankivsk–Lviv: Ivano-Frankivskyi natsion. tekhn. un–t nafty i hazu, 2012, V. 3, 434 p.
3. Mekhanika ruinuvannia i mitsnist materialiv: dovidn. posib., by gen. ed. V.V. Panasiuka, V. 13: Pratsezdatnist materialiv i elementiv konstruktsii z hostrokintsevymy kontsentratoramy napruzhen, I.M. Dmytrakh, L. Tot, O.L. Bilyi, A.M. Syrotiuk, Lviv: SPOLOM, 2012, 316 p.
4. Hrabovskyi R.S. Do otsinky katastrofichnoho ruinuvannia truboprovodu z trishchynopodibnymy defektamy, R.S. Hrabovskyi, V.S. Luzhetskyi, Naukovi notatky: mizhvuz. zb, Lutsk: Lutsk. derzh. tekhn. un-t, 2006, Iss. 19, P. 56–63.
5. Smoliak T. I. Rozrakhunok mitsnosti hazoprovodiv z koroziinymy defektamy, T. I. Smoliak , I. I. Kaptsov, V. I. Kholodov [and other], Naftova i hazova promyslovist, 2005, No 4, P. 31-33.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.