Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22603

Назва: Дослідження залишкового ресурсу плоского ножа дообрізувача гички активного типу
Автори: Цьонь, Олег Петрович
Сташків, Микола Ярославович
Олексюк, Василь Петрович
Цьонь, Ганна Богданівна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Дослідження залишкового ресурсу плоского ножа дообрізувача гички активного типу / О. П. Цьонь, М. Я. Сташків, В. П. Олексюк, Г. Б. Цьонь // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 251–255. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Tson O. P., Stashkiv M. Ya., Oleksiuk V. P., Tson H. B. (2017) Doslidzhennia zalyshkovoho resursu ploskoho nozha doobrizuvacha hychky aktyvnoho typu. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 251-255 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 251-255
Початкова сторінка: 251
Кінцева сторінка: 255
Короткий огляд (реферат): In the article analytically and experimentally investigated the stress-strain state of a flat knife of a sugar-beetle honeycomer trimmer. The residual lifetime of a flat knife is calculated when propagation in the transverse section of the fatigue crack of normal separation is distributed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22603
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Цьонь О.П. Дослідження напружено-деформованого стану активного робочого органу дообрізувача залишків гички / Цьонь О.П., Довбуш А.Д., Рубінець Н.А. // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». – Вип. 45. –Ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2015 – С. 115-119.
2. Цьонь О.П. Обґрунтування вибору обладнання для проведення експериментальних досліджень активних плоских ножів / О.П. Цьонь, М.Я. Сташків, Г.Б. Цьонь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Випуск 145 «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Харків: Апостроф, 2014. – с. 100-104.
3. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений: В 2-х томах. Т.1 / Под ред. Ю. Мураками. – М.: Мир, 1990. – 448 с.
4. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovіch // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 3. – pp. 377-380.
5. Popovych. P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles/ Popovych P.V., Lyashuk O.L., Shevchuk O.S., Tson O.P., Bortnyk I. M., Poberezhna L.Ya.// INMATEH - Agricultural Engineering . 2017, Vol. 52, Issue 2, pp.113-119.
6. Оцінка міцності та довговічності елементів машин за критеріями механіки втомного руйнування / Т.І. Рибак, М.І. Підгурський, М.Я.Сташків // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Обладнання і технології сучасного машинобудування». – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С.147-148.
References: 1. Tson O.P. Doslidzhennia napruzheno-deformovanoho stanu aktyvnoho robochoho orhanu doobrizuvacha zalyshkiv hychky, Tson O.P., Dovbush A.D., Rubinets N.A., Zahalnoderzhavnyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk "Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn", Iss. 45. –Ch. II, Kirovohrad: KNTU, 2015 – P. 115-119.
2. Tson O.P. Obgruntuvannia vyboru obladnannia dlia provedennia eksperymentalnykh doslidzhen aktyvnykh ploskykh nozhiv, O.P. Tson, M.Ya. Stashkiv, H.B. Tson, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, Issue 145 "Tekhnichnyi servis mashyn dlia roslynnytstva", Kharkiv: Apostrof, 2014, P. 100-104.
3. Spravochnik po koeffitsientam intensivnosti napriazhenii: V 2-kh tomakh. V.1, ed. Iu. Murakami, M., Mir, 1990, 448 p.
4. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines, R. A. Barna, P. V. Popovich, Materials Science , 2014, Vol. 50, 3, pp. 377-380.
5. Popovych. P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles/ Popovych P.V., Lyashuk O.L., Shevchuk O.S., Tson O.P., Bortnyk I. M., Poberezhna L.Ya.// INMATEH - Agricultural Engineering . 2017, Vol. 52, Issue 2, pp.113-119.
6. Otsinka mitsnosti ta dovhovichnosti elementiv mashyn za kryteriiamy mekhaniky vtomnoho ruinuvannia, T.I. Rybak, M.I. Pidhurskyi, M.Ya.Stashkiv, Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Obladnannia i tekhnolohii suchasnoho mashynobuduvannia", Ternopil: TNTU, 2017, P.147-148.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.