Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22600

Назва: Прогнозування розвитку пошкодженості деталей транспортних систем в задачах судової експертизи з використанням дискретних математичних моделей
Автори: Кузін, М. О.
Лучко, Йосип Йосипович
Приналежність: Львівській науково-дослідний інститут судових експертиз
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Кузін М. О. Прогнозування розвитку пошкодженості деталей транспортних систем в задачах судової експертизи з використанням дискретних математичних моделей / М. О. Кузін, Й. Й. Лучко // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 242–245. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Kuzin M. O., Luchko Y. Y. (2017) Prohnozuvannia rozvytku poshkodzhenosti detalei transportnykh system v zadachakh sudovoi ekspertyzy z vykorystanniam dyskretnykh matematychnykh modelei. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 242-245 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 242-245
Початкова сторінка: 242
Кінцева сторінка: 245
Короткий огляд (реферат): In work on the basis of the cellular automata approach, a technique is proposed for modeling the life cycle of assemblies of rolling stock parts, taking into account internal structural changes in the material. This technique allows you to restore the features of operational behavior of railway equipment under external influences.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22600
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Кузін М.О. Побудова методики ретроспективного дослідження знеміцнення залізничних конструкцій на основі фрагментарно відображеної інформації/ М.О. Кузін, О.Ф. Курильова, Н.В. Гординська// Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 58, ч. 2. (Посвящается 100-летию Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз) – К.: Министерство юстиции Украины, 2013. – с. 471 – 473.
2. Лучко Й.Й., Ковальчук В.В. Вимірювання напружено-деформованого стану конструкцій мостів при змінних температурах і навантаженнях. – Львів: Каменяр, 2012. – 235 с.
3. Кузін М.О. Аналіз впливу адгезійно-деформаційної та теплофізичної складової фрикційної взаємодії на парамети працездатності трибологічних систем рухомого складу/ М.О. Кузін// Залізничний транспорт України. - 2012. - № 3/4. – с.23-27.
4. Прочность материалов и конструкций: Серия монографий/ Под общей редакцией В.Т. Трощенко. – К.: ИПП, 2009. Т. 2: Усталость металлов. Влияние состояния поверхности и контактного взаимодействия. – 2009. – 664 с.
5. Лебедев А.А. Оценка поврежденности конструкционных сталей по параметрам рассеяния характеристик твердости материалов в нагруженном и разгруженном состояниях/ А.А. Лебедев, В.П. Швец// Проблемы прочности. – 2008. - №3. - с. 29 –37.
6. Волков И.А. Уравнения состояния вязкоупругопластических сред с повреждениями/ И.А. Волков, Ю.Г. Коротких. – М.: Физматлит, 2008. – 424 с.
7. Ляшенко Б.А. Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износостойкости. – К.: ИПП, 2010. – 193 с.
8. Алексеев Д.В.. Моделирование кинетики накопления повреждений вероятностным клеточным автоматом/ Дмитрий Валентинович Алексеев, Галина Алексеевна Казунина// Физика твердого тела. – 2006. – т. 48, вып. 2. – с. 255 – 261.
9. Голуб В.П. Определяющие уравнения в нелинейной механике поврежденности/ В.П. Голуб // Прикладная механика. – 1993. – т. 29, № 10. – с. 37-49.
References: 1. Kuzin M.O. Pobudova metodyky retrospektyvnoho doslidzhennia znemitsnennia zaliznychnykh konstruktsii na osnovi frahmentarno vidobrazhenoi informatsii/ M.O. Kuzin, O.F. Kurylova, N.V. Hordynska// Crimeaynalystyka y sudebnaia ekspertyza. Iss. 58, ch. 2. (Posviashchaetsia 100-letyiu Kyevskoho nauchno-yssledovatelskoho ynstytuta sudebnykh ekspertyz) – K., Mynysterstvo yustytsyy Ukrayny, 2013, P. 471 – 473.
2. Luchko Y.Y., Kovalchuk V.V. Vymiriuvannia napruzheno-deformovanoho stanu konstruktsii mostiv pry zminnykh temperaturakh i navantazhenniakh, Lviv: Kameniar, 2012, 235 p.
3. Kuzin M.O. Analiz vplyvu adheziino-deformatsiinoi ta teplofizychnoi skladovoi fryktsiinoi vzaiemodii na paramety pratsezdatnosti trybolohichnykh system rukhomoho skladu/ M.O. Kuzin// Zaliznychnyi transport Ukrainy, 2012, No 3/4, P.23-27.
4. Prochnost materialov i konstruktsii: Seriia monohrafii/ Pod obshchei redaktsiei V.T. Troshchenko, K., IPP, 2009. V. 2: Ustalost metallov. Vliianie sostoianiia poverkhnosti i kontaktnoho vzaimodeistviia, 2009, 664 p.
5. Lebedev A.A. Otsenka povrezhdennosti konstruktsionnykh stalei po parametram rasseianiia kharakteristik tverdosti materialov v nahruzhennom i razhruzhennom sostoianiiakh/ A.A. Lebedev, V.P. Shvets// Problemy prochnosti, 2008, No 3, P. 29 –37.
6. Volkov I.A. Uravneniia sostoianiia viazkoupruhoplasticheskikh sred s povrezhdeniiami/ I.A. Volkov, Iu.H. Korotkikh, M., Fizmatlit, 2008, 424 p.
7. Liashenko B.A. Optimizatsiia tekhnolohii naneseniia pokrytii po kriteriiam prochnosti i iznosostoikosti, K., IPP, 2010, 193 p.
8. Alekseev D.V.. Modelirovanie kinetiki nakopleniia povrezhdenii veroiatnostnym kletochnym avtomatom/ Dmitrii Valentinovich Alekseev, Halina Alekseevna Kazunina// Fizika tverdoho tela, 2006, V. 48, Iss. 2, P. 255 – 261.
9. Holub V.P. Opredeliaiushchie uravneniia v nelineinoi mekhanike povrezhdennosti/ V.P. Holub, Prikladnaia mekhanika, 1993, V. 29, No 10, P. 37-49.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.