Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22598

Назва: Проблеми інтелектуалізації в системах SHM: оцінювання, прогнозування, багатокласове розпізнавання
Автори: Бурау, Надія Іванівна
Цибульник, Сергій Олексійович
Рупіч, Сергій Сергійович
Приналежність: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
Бібліографічний опис: Бурау Н. І. Проблеми інтелектуалізації в системах SHM: оцінювання, прогнозування, багатокласове розпізнавання / Н. І. Бурау, С. О. Цибульник, С. С. Рупіч // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 234–237. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Burau N. I., Tsybulnyk S. O., Rupich S. S. (2017) Problemy intelektualizatsii v systemakh SHM: otsiniuvannia, prohnozuvannia, bahatoklasove rozpiznavannia. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 234-237 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 234-237
Початкова сторінка: 234
Кінцева сторінка: 237
Короткий огляд (реферат): The work is devoted to the solution of the problems of intellectualization of multi-channel monitoring systems of complex spatial objects. The results of researches are given for the following problems: a) visualization of measurement data and prognostication; b) multi-class recognition by a neural network classifier, and c) development of evaluation algorithms on the basis of the maximum likelihood method.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22598
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/Tu.1.1.1.pdf
Перелік літератури: 1. Speckmann H. Structural Health Monitoring: a contribution to the intelligent aircraft structure. [Електронний ресурс]/ H. Speckmann, H. Roesner // Proc. 9th European NDT Confer. (ECNDT), 25-29 Sept., 2006, Berlin, Germany. − Режим доступу: http://www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/Tu.1.1.1.pdf.
2. Nagarajaiah, S. Structural monitoring and identification of civil infrastructure in the United States [Text] / S. Nagarajaiah, K. Erazo // Structural Monitoring and Maintenance. – 2016. – Vol. 3. – N. 1. – P. 51–69.
3. Цыбульник С.А. Концепция визуализации данных в информационно- диагностических комплексах / Н.И. Бурау, С.А. Цыбульник // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2015. – №1. – С. 96-99.
4. Цибульник С.О. Вдосконалення засобів функціональної діагностики та захисту резервуарів на основі імітаційного моделювання: автореф. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / С. О. Цибульник. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 27 с.
5. Синтез нейронної мережі для багатокласової діагностики елементів конструкції в експлуатації / Н. І. Бурау, А. Г. Протасов, П. С. Мироненко, С. С. Рупіч // Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – 2015. – № 2 (35). – С. 83−93.
6. Bouraou N. The non-destructive evaluation of the crack-like damage parameter of blades at the vibroacoustical diagnosis of the gas-turbine engines/ N. Bouraou, S. Ignatovich// Vibrations in Physical Systems. – 2012. – Vol.25. – P. 83-88.
References: 1. Speckmann H. Structural Health Monitoring: a contribution to the intelligent aircraft structure. [Electronic resource]/ H. Speckmann, H. Roesner, Proc. 9th European NDT Confer. (ECNDT), 25-29 Sept., 2006, Berlin, Germany. − Access mode: http://www.ndt.net/article/ecndt2006/doc/Tu.1.1.1.pdf.
2. Nagarajaiah, S. Structural monitoring and identification of civil infrastructure in the United States [Text], S. Nagarajaiah, K. Erazo, Structural Monitoring and Maintenance, 2016, Vol. 3, N. 1, P. 51–69.
3. Tsybulnyk S.A. Kontseptsyia vyzualyzatsyy dannykh v ynformatsyonno- dyahnostycheskykh kompleksakh, N.Y. Burau, S.A. Tsybulnyk, Visnyk inzhenernoi akademii Ukrainy, Kyiv, 2015, No 1, P. 96-99.
4. Tsybulnyk S.O. Vdoskonalennia zasobiv funktsionalnoi diahnostyky ta zakhystu rezervuariv na osnovi imitatsiinoho modeliuvannia: avtoref. ... kand. tekhn. nauk: 05.11.13, S. O. Tsybulnyk, K. : NTUU "KPI", 2016, 27 p.
5. Syntez neironnoi merezhi dlia bahatoklasovoi diahnostyky elementiv konstruktsii v ekspluatatsii, N. I. Burau, A. H. Protasov, P. S. Myronenko, S. S. Rupich, Metody ta prylady kontroliu yakosti, Ivano-Frankivsk: IFNTUNH – 2015, No 2 (35), P. 83−93.
6. Bouraou N. The non-destructive evaluation of the crack-like damage parameter of blades at the vibroacoustical diagnosis of the gas-turbine engines/ N. Bouraou, S. Ignatovich// Vibrations in Physical Systems, 2012, Vol.25, P. 83-88.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.