Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22590

Назва: Обґрунтування умов теплообміну при моделюванні температурного режиму ґрунту у районах розробки газових родовищ
Автори: Побережний, Любомир Ярославович
Кухтар, Д. В.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний опис: Побережний Л. Я. Обґрунтування умов теплообміну при моделюванні температурного режиму ґрунту у районах розробки газових родовищ / Л. Я. Побережний, Д. В. Кухтар // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 210–213. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Poberezhnii L. Ia., Kukhtar D. V. (2017) Obgruntuvannia umov teploobminu pry modeliuvanni temperaturnoho rezhymu gruntu u raionakh rozrobky hazovykh rodovyshch. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 210-213 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 210-213
Початкова сторінка: 210
Кінцева сторінка: 213
Короткий огляд (реферат): At the stage of transportation of gas containing condensate impurities, to places of complex preparation, there is a danger of formation of gas hydrates. High operating pressure in the pipeline and low temperature cause the formation of methane gas hydrates. The simulation of soil temperature in areas of gas deposits makes it possible to rationally use inhibitors of hydrate formation. The article substantiates the choice of a mathematical model for studying the temperature regime of soils. The results of the calculation of the temperature field of the upper layers of soil for the annual cycle are given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22590
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Грицанчук А. В. Аналіз небезпек утворення гідратних корків у викидних лініях свердловин /А. В. Грицанчук // Тези доповідей міжнародної наук.-практ. конф. «Екогеофорум». – Івано-Франківськ, 2017. – С. 179-181.
2. Кухтар Д. В. Вплив температури ґрунту на висотне положення реперів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар, С.І. Досин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – №2 (24). – С. 48-50.
3. Marquez J. M., Ground Thermal Diffusivity Calculation by Direct Soil Temperature Measurement. Application to very Low Enthalpy Geothermal Energy Systems / J. M. Marquez, M. A. Bohorquez , S. G. Melgar // Sensors (Basel). 2016 Mar; 16(3): 306. doi: 10.3390/s16030306
4. Тарасов А. И. Обоснование граничних русловий теплообмена при моделировании грунтовых теплообменников / А. И. Тарасов, В. А. Тарасова// Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2011. – №8 (54). – С.9-14.
5. RETScreen℗International. Ground-source Heat Pump Project Analysis: Chapter //RETScreen℗Engineering & Cases Textbook. – Ministry of Natural Sources of Canada, 2005. – 70 p.
References: 1. Hrytsanchuk A. V. Analiz nebezpek utvorennia hidratnykh korkiv u vykydnykh liniiakh sverdlovyn /A. V. Hrytsanchuk, Tezy dopovidei mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. "Ekoheoforum", Ivano-Frankivsk, 2017, P. 179-181.
2. Kukhtar D. V. Vplyv temperatury gruntu na vysotne polozhennia reperiv, I.S. Trevoho, Ye.Yu. Ilkiv, D.V. Kukhtar, S.I. Dosyn, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, 2012, No 2 (24), P. 48-50.
3. Marquez J. M., Ground Thermal Diffusivity Calculation by Direct Soil Temperature Measurement. Application to very Low Enthalpy Geothermal Energy Systems, J. M. Marquez, M. A. Bohorquez , S. G. Melgar, Sensors (Basel). 2016 Mar; 16(3): 306. doi: 10.3390/s16030306
4. Tarasov A. I. Obosnovanie hranichnikh ruslovii teploobmena pri modelirovanii hruntovykh teploobmennikov, A. I. Tarasov, V. A. Tarasova// Vostochno-Evropeiskii zhurnal peredovikh tekhnolohii, 2011, No 8 (54), P.9-14.
5. RETScreen℗International. Ground-source Heat Pump Project Analysis: Chapter //RETScreen℗Engineering & Cases Textbook, Ministry of Natural Sources of Canada, 2005, 70 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.