Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22561

Назва: Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
Автори: Владимир, Ольга Михайлівна
Шерстюк, Роман Петрович
Островська, Галина Йосипівна
Бібліографічний опис: Владимир О. М. Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» / О. М. Владимир, Р.П. Шерстюк, Г.Й. Островська. – Тернопіль, ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2017. – 68 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Теми: електротехніка та електротехнології
6.050701
Кількість сторінок: 68
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи містять вступ, структуру та тематичний план, зміст дисципліни «Економіка та організація виробництва», питання для самоконтролю та самостійної роботи, зразок тестів модульного контролю, практичні задачі, перелік питань, що виносяться на залік, а також список рекомендованої літератури.
Зміст: Вступ... 3 Структура та тематичний план дисципліни “Економіка та організація виробництва”... 5 Зміст дисципліни “Економіка та організація виробництва”... 8 Плани практичних занять та самостійної роботи... 11 Змістовний модуль 1... 12 Змістовний модуль 2... 20 Змістовний модуль 3... 28 Змістовний модуль 4... 33 Змістовний модуль 5... 39 Змістовний модуль 6... 45 Перелік питань, що виносяться на залік... 57 Список рекомендованої літератури ... 61
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22561
Перелік літератури: Базова 1. Конституція України. 2. Закон України "Про підприємництво" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 14. 3. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 20. 4. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 24. 5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 47. 6. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 53. 7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – No 29. 8. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності// Урядовий кур'єр. – 1994. – 12. 05. 9. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с. 10. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2001. – 160 с. 11. Варналій З.С . Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання -Прес, 2002. – 293 с. 12. Вінник О.М. Інвестиційне право: навчальний посібник. – 2 -ге вид., перероб. та доп. – К.: Правова єдність 2009. – 616 с. 13. Гевко І.Б. Організація виробництва: теорія і практика / Гевко І.Б., Оксентюк А.О.,Галущак М. П. - Тернопіль: Кондор, 2008 - 178с. 14. Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес -культура: навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с. 15. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В, Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 16. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 17. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 18. Самоукин А. И. Теория и практика бизнеса: Учебно-практ. пособие / А. И. Самоукин, А. Л. Шишов. – М.: Русская Деловая Лит-ра, 1997. – 320 с. 19. Фінанси підприємств: Підручник/За ред. проф. А.М . Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. - 3 6 8с. 20. Шевеленко С.Д., Федів І.І . Підприємництво та підприємницька діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. - К.: Вища школа, 1997. - 224 с. 21. Федишин Б.П. Економіка енергетики. Навчальний посібник. - Тернопіль: Астон,2009-180с. Допоміжна 1. Васенко В., Комісар С., Малікова І. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. – Суми: ВАТ СОД, 2002. – 186 с. 2. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний посібник] [3-ге вид., перероб. та доп.] / Г. О. Горленко, Т. Г. Гільберг, Г. Д. Думанська та ін. – К -Под-й: «Аксіома», 2009 – 112 с. 3. Дайновський Ю. А. Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу [Монографія] / Ю. А. Дайновський, М. А. Козоріз та ін. – Львів: Каменяр, 1998. – 208 с. 4. Добротворский И. Л. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика / И. Л. Добротворский. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 336 с. 5. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. – К.: Вид-во «КМ Academia», 1997. – 192 с. 6. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В. Г. Макеева. – М.: Инфра-М, 2002. – 217 с. 15. Інформаційні ресурси 1. http://www.bank.gov.ua 2. http://www.google.com.ua 3. http://www.rada.gov.ua 4. http://www.kmu.gov.ua 5. http://www.me.gov.ua 6. http://www.minfin.gov.ua 7. http://www.ukrstat.gov.ua 8. http://www.worldbank.org.ua
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послугУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора