Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22558

Назва: Національна економіка
Автори: Гринчуцька, Світлана Вікторівна
Бібліографічний опис: Гринчуцька С.В. Національна економіка. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» / Укл.: С.В. Гринчуцька – Тернопіль: ПМП “Тайп”, 2010. – 132с.
Дата публікації: 2010
Видавництво: ПМП “Тайп”
Теми: 0501
економіка і підприємництво
Кількість сторінок: 132
Зміст: ВСТУП ... 3 . ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ ... 5 ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ... 16 ТЕМА 3. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНО- РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ... ... 34 ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ... 40 ТЕМА 5. ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ... 48 ТЕМА 6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ... 55 ТЕМА 7. ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ... 68 ТЕМА 8. ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК ... 75 ТЕМА 9. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ... 88 ТЕМА 10. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ... 105 ТЕМА 11. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ... 112 ТЕМА 12. ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ...121 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... .. 131
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22558
Перелік літератури: Основна література 1. Башнянин Г.І., Загорський В.С., Медведєв В.С., ін. Ринкова економіка. – К.: ІСДО, 1996. 2. Бункина М.К. Национальная экономика. – М .: Дело, 1997. 3. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Посібник. – Львів, 2008. 4. Заблоцький Б.В. Національна економіка: Підручник. - Львів.: В-во «Новий світ - 2000», 2009. 5. Заблоцький Б.В. Перехідна економіка. - К.: Академвидав, 2004. 6. Заблоцький Б.В. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка. К.:Академія, 2002. 7. Конституція України. Коментар основних положень Конституції України щодо захисту прав та свобод людини і громадянина / Упорядник М.І. Хавронюк. - К.: Літера, 2006. 8. Мельник А.Ф,, Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. Державне управління: Навчальний посібник. – К.: «Знання-Прес», 2003. 9. Манків Н.Грегорі. Макроекономіка: Підручник для України. – К.: ОСНОВИ, 1994 10. Мочерний С.В,, Устенко О.А., Фомішин С.В. Політична економія: навчальний посібник. / Херсон: «Видавництво Дніпро», 2002. 11. Національна економіка: Підручник. / За ред.. проф., к.е.н . П.В. Круша. - К.: Каравела, 2008. 12. Национальная экономика: Учебник. / Под общей редакцией акад. РАЕН В.А. Шульги. – М .: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 13. Ойкен В. Основы национальной экономики. – М.: «Экономика», 1996. 14. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. 15. Юсупов К.Н., Янгиров А.В., Таймасов А.Р. Национальная экономика: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2008. Додаткова література 1. Закони України // Урядовий кур’єр. – 1992, 1993. Про банки і банківську діяльність. Про власність. Про зайнятість населення. Про зовнішньоекономічну діяльність. Про інвестиції. Про працю і її оплату. Про приватизацію майна державних підприємств. 2.Адам Сміт. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй – К.: Port – Royal, 2001. 3.Інноваційна складова економічного розвитку / Відп. ред. Л .К.Безчасний. –К.: ІЕ НАПУ, 2000. 4.Історія економічних вчень. (Сучасна економічна думка): Навч. посіб. / За заг. ред. Мочерного С.В – Львів: Новий світ – 2000, 2004.. 5.Перехідна економіка: Підручник / В.М . Геєць та ін. – К.: Вища школа, 2003. 6.Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред.. Я.Б . Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. 7.Регіональна політика України / За ред. Н.Г. Курдюкової. – К.: Наук. думка, 1995. 8.Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навч. посібник / За ред.. Л.Г. Чернюк: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. 9.Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994. 10. Статистичний щорічник України за 2007 рік. Державний комітет статистики України. –К.: Консультант, 2008. 11. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформац ійній економіці: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.
Тип вмісту : Course of lectures
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора