Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22557

Назва: Управління якістю
Автори: Гринчуцька, Світлана Вікторівна
Бібліографічний опис: Гринчуцька С.В. Управління якістю. Конспект лекцій з курсу для студентів напряму підготовки 6.030501 “Менеджмент” / С. В. Гринчуцька – Тернопіль, ТНТУ імені І. Пулюя, 2011, 76 с.
Дата публікації: 2011
Теми: 6.030501
менеджмент
Кількість сторінок: 76
Зміст: Вступ... 3 Тема 1. Загальні відомості про якість та методи її забезпечення... 5 1.1. Якість продукції як економічна категорія... 5 1.2. Формування якості. Петля якості... 10 1.3. Правові аспекти забезпечення якості... 12 Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю... 14 2.1. Етапи формування і розвитку менеджменту якості... 14 2.2 Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку систем якості... 17 Тема 3. Стандартизація як нормативна база менеджменту якості.. 21 3.1. Теоретичні та методичні основи стандартизації ... 21 3.2. Міжнародна та європейська стандартизація... 25 3.3. Державна система стандартизації... 28 Тема 4. Побудова системи менеджменту якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000... 29 4.1. Загальний підхід до формування системи якості... 29 4.2. Три моделі системи якості... 31 4.3. Етапи побудови системи управління якістю... 33 Тема 5. Організаційне забезпечення процесів управління якістю на підприємстві. Персонал у системі управління якістю... 34 5.1. Цілі і політика підприємства в сфері якості... 34 5.2. Персонал у системі управління якістю... 36 Тема 6. Підтвердження відповідності продукції і систем якості в системі УкрСЕПРО. Аудит у сфері якості... 39 6.1. Призначення державної системи сертифікації. Види сертифікації... 39 6.2. Мета сертифікації систем якості. Порядок проведення сертифікації системи якості... 42 6.3. Аудит у сфері якості: поняття, призначення та види... 43 Тема 7. Розвиток менеджменту якості та управління безпекою праці в умовах глобалізації ринку... 45 7.1. Класифікація методів менеджменту якості... 46 7.1.1. Статистичні методи у системі управління якістю... 47 7.1.2. 14 постулатів (принципів) Демінга... 48 7.1.3. Цикл PDCA (Цикл Демінга)... 49 7.1.4. Концепція постійного поліпшення якості Дж. Джурана... 49 7.1.5. Методи Г. Тагуті (“Інжиніринг якості”)... 51 7.1.6. Метод “точно-вчасно” (система Канбан)... 51 7.1.7. Методологія “шість сигм”... 52 7.1.8. Бенчмаркінг... 52 7.2. Менеджмент якості на базі концепції TQM... 53 7.3. Система управління безпекою праці на базі стандартів OHSAS 18000... 55 Тема 8. Національні та міжнародні премії за якість... 58 8.1. Основні типи премій за якість... 58 8.2. Моделі японської, американської та європейської премій за якість... 59 8.3. Український національний конкурс з якості... 63 Термінологічний словник ... 65 Рекомендована література... 69 Додатки... 71
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22557
Перелік літератури: 1. Закон України “Про захист прав споживачів” – К., 1999. 2. Ахмин А.М. и др. Основы управления качеством продукции. Учебн. пособие. – С-Пб., Союз, 2002. 3. Бичківський Р. В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Підручник. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2004. 4. Богуслав В.А. и др. Система качества промышленного предприятия – З., 1996. 5. Варакута С.А. Управление качеством продукции. Учебн. пособ. – М., 2001. 6. Вакуленко А.В. Управління якістю. Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. 7. Векслер Е. М. та ін. Менеджмент якості. Навч. Посібни к. – К.: «ВД « Професіонал», 2008. – 320с. 8. Закон України „Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 року No 2406-ІІІ //Відомості Верховної Ради – 2001.- No 32. 9. ДСТУ ISO 10011-1 -97. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч.І. Перевірка. – К., 1997. 10. ДСТУ ISO 10011-2 -97. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч.ІІ. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості. – К., 1997. 11. ДСТУ ISO 10011-3 -97. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч.ІІІ. Управління програмами перевірок. – К., 1997. 12. ДСТУ ISO 9001...4-95...98 Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. – К.: Держстандарт України, 1998. 13. ДСТУ ISO 14000-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – К.: Держстандарт України, 1997. 14. ДСТУ 3410...3420. Системи сертифікації УкрСЕПРО. – К., 1996. 15. Зіміна Г. К. Стандартизація систем управління якістю, згідно стандартів серії ISO 9000:2000 (у схемах). Навч.-практ. Посібник – К.: Школа Адм. Упр. Зіміної, 2003. – 256 с. 16. Запунный А.И. и др. Управление качеством продукции и эффективностью производства. –К.: Выща школа, 1988. 17. Исикава К. Японские методы управления качеством. –М.:Экономика, 1988. 18. Молодцова О.П. Управління якістю програмної продукції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 19. Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения систем качества в промышленности // Стандарты и качество. –1998. – N 3. 20. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством. Учебн. для студ. вузов. Кн.І . – СПб.: СПбУЭФ, 1996. 21. Павлов В.І. та ін. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. Навч. посібник. Луцьк: Надстир`я, 2002. 22. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 23. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебн. для вузов. /В.А. Швандар и др.: Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 24. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник. – К.:Центр навчальної літератури, 2006. 25. Фомичев С.К. и др. Основы управления качеством. Учебн. пособ. – К.: МАУП, 2000. 26. Шаповал М.І . Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Підручник. – К.: Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. 27. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Підручник. – К.: “Знання”, 2006. 471с. 24. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. – М.: Экономика, 1990.
Тип вмісту : Course of lectures
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетикиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора