Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22552

Назва: Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Техніко-економічні розрахунки на підприємстві» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автори: Химич, Ірина Григорівна
Приналежність: Химич Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Техніко-економічні розрахунки на підприємстві» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укл. к.е.н., доцент І.Г. Химич. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 43 с.
Дата публікації: гру-2017
Дата подання: гру-2017
Видавництво: ТНТУ ім. І. Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Теми: фінансовий аналіз
економічний аналіз
управлінський аналіз
інвестиції
прибуток
Кількість сторінок: 43
Короткий огляд (реферат): Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Техніко-економічні розрахунки на підприємстві» призначені для надання практичної допомоги студентам в опануванні теоретичного матеріалу, а також формування навичок використання отриманих знань на практиці. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві являють собою передпроектний документ, що уточнює та доповнює схему розвитку й розташування відповідної галузі промисловості в частині обґрунтування економічної доцільності та господарської потреби проектування підприємства, пункту його розміщення, проектної потужності, номенклатури продукції, забезпеченості сировиною, паливом, електроенергією, водою, а також визначення основних технологічних та будівельних рішень, а також найважливіших техніко-економічних показників виробництва тощо.
Зміст: Вступ Тема 1 Особливості діагностики техніко-економічного стану підприємства Тема 2 Теоретичні та аналітичні аспекти фінансового стану підприємства Тема 3 Фінансова безпека підприємства Тема 4 Економічний аналіз підприємства Тема 5 Управлінський аналіз підприємства Тема 6 Фінансово-економічна оцінка кредитних операцій Тема 7 Фінансово-економічна оцінка цінних паперів Тема 8 Фінансово-економічна оцінка валютних операцій Тема 9 Фінансово-економічна оцінка інвестицій Глосарій Рекомендована література
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22552
Перелік літератури: Базова 1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: Теорія та практика: Навчальний посібник / О.Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К .: ЦУЛ, 2011. – 328 с. 2. Васильєва В.В. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / В.В. Васильєва, О.Р . Васильченко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 368 с. 3. Вовк В.М. Інвестування: Навчальний посібник / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Дрогобич: Коло, 2011. – 465 с. 4. Воронко О.С. Економічний аналіз: Навчальний посібник / О.С. Воронко, Н.П. Штепа. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 279 с. 5. Іванюта П.В. Управління ресурсами та витратами: Навчальний посібник / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с. 6. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с. 7. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Т.Д. Косова. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с. 8. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с. 9. Отенко І.П. Економічна безпека підприємства: Навчальний посібник / І.П. Отенко, Г.А. Іващенко, Д.К. Воронков. – Харків: ХНЕУ, 2012. – 256 с. 10. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 668 с. 11. Семенов Г.А. Технiко-економiчнi розрахунки на підприємстві: Навчальний посібник / Г.А., Семенов Є.В. Станчевський, А.В. Кліз. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 184 с. 12. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник / І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К.: ЦУЛ, 2013. – 384 с. 13. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: Навчальний посібник / За ред. К.Ф. Ковальчука. – К.: ЦУЛ, 2012. – 328 с. 14. Ринок боргових цінних паперів в Україні: Монографія / За заг. ред. І.О. Лютого. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с. 15. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. 16. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навчальний посібник / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2006. – 256 с. Допоміжна 1. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. Власик / За ред. І.В .Багрової. – К.: ЦУЛ, 2004. – 384 с. 2. Благун І.Г. Фінанси: Навчальний посібник / І.Г. Благун, Р.С. Сорока, І.В. Єлейно. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 314 с. 3. Венгер В.В. Фінанси: Навчальний посібник / В.В. Венгер. – К.: ЦУЛ, 2009. – 432 с. 4. Карпенко О.В. Неповна собівартість: теорія і практика обліку, аналізу, контролю: Монографія / О.В. Карпенко, Г.О. Соболь – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 241 с. 5. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика: Навчальний посібник / Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. – К.: ЦУЛ, 2013. – 578 с. 6. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових вправ і завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андреєв, Ф.О.Журавка. – К.: Знання, 2000. – 214 с. 7. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / Г. Давидов та ін. – К.: Знання, 2011. – 389 с. 8 Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Г.І . Філіна – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с. 9. Чорна Л.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Л.О.Чорна, Н.В. Корж, І.В. Левицька. – Вінниця: Едельвейс і К, 2008. – 369 с. Інформаційні ресурси 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – [Електронний ресурс]: затверджене наказом Міністерства фінансів України No 73 від 07.02.2013 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» No 448/96-ВР від 30.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80. 3. Закон України «Про фондову біржу і цінні папери» No 3480-ІV від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 4. Державна іпотечна установа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipoteka.gov.ua/node/1358. 5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 6. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/arhiv.htm. 7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/press/oficials/ukrstockmarketnews 8. Офіційний веб-портал Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансівУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора