Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22518

Назва: Психофізіологія
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя
Бібліографічний опис: Кузів О.Є. Психофізіологія: курс лекцій / О.Є. Кузів. – Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 194 с.
Дата публікації: 2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. І. Пулюя
Теми: психофізіологія сенсорних, пізнавальних процесів, емоцій, сну, рухової діяльності, адаптації, діяльності
Короткий огляд (реферат): Навчальний посібник призначений для вивчення студентами-психологами курсу «Психофізіологія». В ньому висвітлені основні теми навчальної дисципліни як, загальної так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психології присвячені такі лекції: психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, сну, рухової діяльності, научіння; та прикладної: психофізіологічні основи індивідуальності, професійної діяльності та адаптації людини. в лекціях використано результати новітніх досягнень українських та зарубіжних психофізіологів. Посібник містить численні схеми, таблиці, рисунки, які значно полегшують студентам освоєння предмета. Посібник розроблений у відповідності до робочої програми з даної навчальної дисципліни та структури тематичного плану і кредитно-модульної системи організації навчання. Запропонований навчальний посібник рекомендований для студентів і викладачів факультетів психології, а також може бути використаний студентами біологічних, педагогічних, медичних і фізкультурних ВИШів, які вивчають психофізіології.
Опис: Навчальний посібник призначений для вивчення студентами-психологами курсу «Психофізіологія». В ньому висвітлені основні теми навчальної дисципліни як, загальної так і прикладної психофізіології. Питанням загальної психології присвячені такі лекції: психофізіологія на сучасному етапі розвитку, методи психологічних досліджень, психофізіологія сенсорних і пізнавальних процесів, психофізіологія емоцій, сну, рухової діяльності, научіння; та прикладної: психофізіологічні основи індивідуальності, професійної діяльності та адаптації людини. в лекціях використано результати новітніх досягнень українських та зарубіжних психофізіологів. Посібник містить численні схеми, таблиці, рисунки, які значно полегшують студентам освоєння предмета. Посібник розроблений у відповідності до робочої програми з даної навчальної дисципліни та структури тематичного плану і кредитно-модульної системи організації навчання. Запропонований навчальний посібник рекомендований для студентів і викладачів факультетів психології, а також може бути використаний студентами біологічних, педагогічних, медичних і фізкультурних ВИШів, які вивчають психофізіології.
Зміст: Лекція 1. Психофізіологія як наука на сучасному етапі розвитку. Методи психофізіологічних досліджень ..................................................................................... 3 Лекція 2. Морфофункціональні особливості нервової системи ............................... 17 Лекція 3. Психофізіологія сенсорних процесів .......................................................... 32 Лекція 4. Психофізіологія зорової системи ................................................................ 42 Лекція 5. Психофізіологія слухової і вестибулярної систем .................................... 54 Лекція 6. Психофізіологія смакової і нюхової систем .............................................. 65 Лекція 7. Психофізіологія вісцерально-сенсорної та сомато-сенсорної систем..... 74 Лекція 8. Психофізіологіяні основи рухової діяльності людини ............................. 89 Лекція 9. Психофізіологія адаптації людини ............................................................. 97 Лекція 10. Психофізіологія пам’яті ........................................................................... 105 Лекція 11. Психофізіологія уваги .............................................................................. 117 Лекція 12. Психофізіологія емоцій ............................................................................ 125 Лекція 13. Психофізіологія сну .................................................................................. 140 Лекція 14. Психофізіологія научіння ........................................................................ 152 Лекція 15. Психофізіологія індивідуальних відмінностей ...................................... 163 Лекція 16. Психофізіологія діяльності ...................................................................... 178 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ......................................................................... 191
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22518
Власник авторського права: Кузів О.Є., 2017
Перелік літератури: 1. Абабков В.А. Адаптация к стрессу: Основы теории, диагностики, терапии / В.А. Абабков, М. Перре. – СПб.: Речь, 2004. – 165 с. 2. Анатомия центральной нервной системы / Н.В. Воронова, Н.М. Климова, А.М. Менджерицкий. – М.: Аспект Пресс, 2006. 3. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для вузов / А.С. Батуев. – СПб.: Питер, 2005. – 317с. 4. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. – 270 с. 5. Блум Ф. Мозг, разум и поведение / Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер; [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1988. – 246 с. 6. Вадзюк С.Н. Вплив погоди на психофізіологічний стан здорової людини / С.Н. Вадзюк, Н.М. Волкова, М.М.Микула, Р.Г. Церковнюк. – Тернопіль. – 1998. 7. Вейн A.M. Бодрствование и сон / A.M. Вейн. – М.: Наука, 1970. – 128 с. 8. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов / Н.Н. Данилова. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с. 9. Ильин Е.Л. Психофизиология состояний человека / Е.Л. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. – 412 с. 10. Карпухина A.M. Психологические и психофизиологические пути повы-шения эффективности деятельности / A.M. Карпухина. – К: Знание, 1990. – 19 с. 11. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини / В.В. Клименко. – К., 1997. – 192 с. 12. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія / О.М. Кокун. – К.: Міленіум, 2004. – 265 с. 13. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник / О.М. Кокун. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184 с. 14. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 400 с. 15. Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессознательного / Э.А. Костандов. – СПб.: Питер, 2004. – 167 с. 16. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці / Я.В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2002. – 182 с. 17. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Изд. Центр «Академия», 2004. – 352 с. 18. Майдіков Ю.Л. Нервова система і психічна діяльність людини. Навч. посібник. / Ю.Л. Майдіков, С.І. Корсун. – К., 2007. – 280 с. 19. Макаренко М.В. Комп’ютерна система "Діагност-1" для виз-начення нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб // Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі: Матер. Всеукр. наук. симпозіуму / За ред. М.В. Макаренка. – Черкаси: ЧДУ, 2003. – С. 60. 192 20. Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю / О.Р. Малхазов. – К: Євролінія, 2002. – 320 с. 21. Марютина Т.М. Введение в психофизиологию / Т.М. Марютина, О.Ю. Ермолаев. – 4-е изд. – М.: Флинта, 2004. – 400 с. 22. Новикова И.А. Практическое пособие по анатомии и физиологии центральной нервной системы / И.А. Новикова, О.Н. Полякова, А.А. Лебедев. – СПб.: Речь, 2007. – 93 с. 23. Попова Н.П. Анатомия центральной нервной системы: Учеб.пособие для вузов / Н.П. Попова, О.О. Якименко. – 6-е изд. – М.: Академический Проект, 2015. – 112 с. 24. Психофизилогические основы эмоций: учебное пособие для вузов / Ч.А. Измайлов, А.М. Чорноризов. – М., 2004. 25. Психофизиология / под. ред. Ю.И. Александрова. – СПб.: Питер, 2004. – 496 с. 26. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с. 27. Симонов П.В. Избранные труды: Т. 1. Мозг: эмоции, потребности, поведение / П.В. Симонов. – М.: Наука, 2004. – 437 c. 28. Филимонов В.И. Физиологические основы психофизиологии / В.И. Филимонов. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 320 с. 29. Філіппов M.M. Психофізіологія людини: Навч. посіб. / M.M. Філіппов. – К.: МАУП, 2003. – 136 с. 30. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварини: Підручник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. – К.: Вища школа, 2003. – 464 с. 31. Щербатых Ю. Анатомия центральной нервной системы для психологов. Учебное пособие / Ю. Щербатых, Я. Турковский. – К., 2009. – 128 с.
Тип вмісту : Course of lectures
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сферіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора