Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22458

Title: Особливості розвитку ринкового сегменту internet-реклами в Україні
Authors: Тимошик, Наталія Степанівна
Тимошик, Михайло Морозенкович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Тимошик Н.С. Особливості розвитку ринкового сегменту internet-реклами в Україні / Тимошик Наталія, Тимошик Михайло // Глобальні та національні проблеми економіки – електронне наукове фахове видання – 2017
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Country (code): UA
Place of the edition/event: Миколаїв
Keywords: ринковий сегмент, реклама, медійна Internet-реклама, банерна реклама, мобільна медійна Internet- реклама
Number of pages: 276-279
Abstract: У статті проведено дослідження ринкового сегменту Internet-реклами в Україні. Здійснено оцінку результатів часток окремих сегментів ринку медійної Internet-реклами в 2016 році. Виявлено, що протягом 2016 року найбільшу частку в сегменті Internet-реклами займає так звана банерна реклама, резуль- тат якої становить 51,2%. Досліджено, що банерна Internet- реклама є досить популярною як в світі, так і в Україні, адже вона дуже зручна у використанні, сприяє «запам’ятовуванню» інформації про різні компанії та бренди, що постійно відобра- жаються, коли людина передивляється різного роду Internet- ресурси. Проаналізовано результати часток окремих сегментів ринку мобільної медійної Internet-реклами за 2016 рік. Визна- чено, що найбільший результат має частка банерної рекла- ми (19,0%) в загальній структурі мобільної медійної Internet- реклами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22458
Copyright owner: Тимошик Н.С., Тимошик М.М.
References (Ukraine): 1. Державна служба статистики України [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Особливості, тенденції розвитку реклами в різних країнах світу / [Н.І. Горбаль, І.М. Єфременко, Н.В. Хомутник] [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJR N&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_ file_name=PDF/VNULPM_2014_797_7.pdf. 3. Інтернет-реклама як засіб просування товарів / [І.І. Поліщук, А.А. Дунець, С.Є. Кур’євич]. – Хмельницький, 2016. – С. 169–172. – [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу : http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/eko/19nov2016/58.pdf. 4. Раца О.Б. Проблеми та перспективи розвитку Інернет- маркетингу в Україні / О.Б. Раца, Д.В. Глобак // Маркетинг підприємств: стан та перспективи в умовах ринкової еконо- міки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka. kushnir.mk.ua/?p=33209. 5. Реклама в Интернете: статистика за 2016 год [Електро- нний ресурс]. – Режим доступу : https://hi-tech.ua/reklama-vinternete-statistika-za-2016-god. 6. Ринейська Л.С. Міжнародний досвід застосування Інтернет- маркетингу / Л.С. Ринейьска // Ефективна економіка: [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m.nayka.com. ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=3895. 7. Федоричак В.О. Реклама в Інтернеті: 8 основних видів та їхні особливості / В.О. Федоричак [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : http://lemarbet.com/ua/razvitieinternet-magazina/reklama-v-internete-8-osnovnyh-vidov-i-ihosobennosti. 8. Харченко Н.І. Динаміка використання Інтернету в Украї- ні: лютий-березень 2016 / Н.І. Харченко [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу : http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&ca t=reports&id=621#_ftnref1.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymoshyk_N_S_.pdf339,64 kBAdobe PDFView/Open
Tymoshyk_N_S_.djvu80,59 kBDjVuView/Open
Tymoshyk_N_S___COVER.png689,75 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools