Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22451
Title: Фінанси підприємств
Authors: Винник, Тетяна Михайлівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» за ОР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей / укл. : Т. М. Винник. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 80 с.
Issue Date: Nov-2017
Submitted date: Nov-2017
Date of entry: 28-Nov-2017
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя
Keywords: фінансові відносини
грошові фонди
грошові розрахунки
основні засоби
оборотні кошти
Number of pages: 80
Abstract: Опорний конспект лекцій «Фінанси підприємств» розрахований для самостійного вивчення студентами даної дисципліни. Його метою є доступне викладення матеріалу, відповідно до типової навчальної програми, задля полегшення засвоєння студентами даного предмету та отримання ними базових знань з питань теорії і практики фінансових відносин та організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Description: Узагальнено теоретичний матеріал щодо суті фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, викладено основи організації грошових розрахунків та грошових надходжень господарюючих суб’єктів, висвітлено основні принципи формування та розподілу прибутку. Окрім цього, охарактеризовано податкову політику держави, враховуючи сучасні аспекти оподаткування – реальні податкові ставки, обмеження та роз’яснення окремих питань стосовно сплати тих чи інших обов’язкових платежів. Проаналізовано кредитні відносини і їх вплив на формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, зокрема суб’єктів малого підприємництва. Також розглядаються особливості організації оборотних коштів, джерел їх формування. У опорному конспекті лекцій наводиться детальна характеристика необоротних активів – досліджуються показники стану, ефективності використання та відтворення основних засобів, наведено способи нарахування амортизації. Значна увага зосереджується на оцінці фінансового стану, фінансового планування та фінансової санації і банкрутства підприємств.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22451
Copyright owner: © Винник Т.М., 2017
References (Ukraine): 1. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 3-тє вид.. – К.: Знання – Прес, 2009. – 300 с. 2. Антонюк О.П. Економічний аналіз : навчальний посібник / О.П. Антонюк, Т.М. Ступницька, Н.М. Купріна. – [2-е вид.,випр. і доп.]. – Львів: Магнолія-2006, 2012. – 326 с. 3. Базецька Г.І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері: навч. посіб. / Г.І. Базецька, Л.Г. Суботовська, Ю.В. Ткаченко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 292 с. 4. Базилевич В. Д. Державні фінанси: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – [2-е вид., перероб. та доп.].– К: Атіка, 2012. – 368 с. 5. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М.М. Бердар. – [2-ге вид., перероб. і доп]. – К.:Видавець Паливода А.В., 2012. – 464 с. 6. Білик М.М. Фінансові системи розвитку регіонів України: монографія / М.М. Білик. – К.: КНЕУ, 2013. – 231 с. 7. Благун І.Г. Фінанси: навч. посіб. / І.Г. Благун, Р.С. Сорока, І.В. Єлейко. – Л. : Магнолія-2006, 2014. – 314 с. 8. Бондар М.І. Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях: навчальний посібник / М.І. Бондар, В.М. Опарін, О.М. Тимченко та ін. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. – 336 с. 9. Васильчук І.П. Фінансова діяльність в таблицях і схемах: навчально – методичний посібник / І.П. Васильчук, Т.П. Якимчук, Н.Є. Крупська. – Львів: Магнолія – 2006, 2013. – 336 с. 10. Говорушко Т.А. Фінанси для фінансистів : підручник / за ред. Т.А. Говорушко. – К.: Центр учбової літератури , 2013. – 612 с. 11. Гончаренко О.В. Міжбюджетні відносини на місцевому рівні: монографія / О.В. Гончаренко. – К.: Алерта, 2013.– 222 с. 12. Горбонос Ф. В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик – К.: Знання, 2013. – 463 с. 13. Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах: навчальний посібник / С.В. Гриб, І.О. Болкунов. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів: Магнолія-2006, 2013. – 330 с. 14. Гушко С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / С.В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А. Гушко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Кривий Ріг: Чернявський Д.О., 2011. – 174 с. 15. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 16. Джалал А.К. Фінанси підприємств: навч. посіб. / А.К. Джалал, П.Н. Майданевич, С.В. Васильчак. – Сімф.: Фєнікс, 2009. – 363 с. 17. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. Л.Г. Мельника. – Суми:Університетська книга, 2012. – 864 с. 18. Загурський О.М. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 472 с. 19. Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / Р.С. Квасницька. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 631с. 20. Кондрашов О.М. Фінанси підприємств з основами економічних досліджень: навч. посіб. / О.М. Кондрашов, Н.І. Демчук, І.І. Туболець, В.М. Хопчан. – Донецьк: Юго – Восток, 2009. – 433 с. 21. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник/ За заг. ред. Т.Д. Косової, І.В. Сіменко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с. 22. Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування: монографія / А.І. Крисоватий, Г.В. Василевська. – К.: ЦУЛ, 2013. – 260 с. 23. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. – К.: ЦУЛ, 2013. – 504 с. 24. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: навчальний посібник / О.М. Ніколаєва, А.С. Маглаперідзе. – К.: ЦУЛ, 2013. – 354 с. 25. Ніпіаліді О.Ю. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Ю. Ніпіаліді, Н.І. Карпишин; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2009. – 232 с.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konsp_lektsiy_FP_2017.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools