Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22444

Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія»
Authors: Хвостівський, Микола Орестович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): . Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Обробка біомедичних сигналів” для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» та напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» / укл. : М. О. Хвостівський. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 25 с.
Bibliographic description (International): Methodical instructions for carrying out laboratory works on discipline "Processing of biomedical signals" for students of specialty 163 "Biomedical engineering" and direction of preparation 6.051402 "Biomedical engineering" / compiler : M. Hvostivskyy. - Ternopil : TNTU of Ivan Puluj, 2017. - 25 p.
Issue Date: 2017
Date of entry: 27-Nov-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: методологія
організація
наукові дослідження
Content: 1. Загальна схема наукового дослідження. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 2. Побудова плану наукового дослідження 3. Аналіз технічного завдання на науково-дослідну роботу 4. Алгоритм індексування універсальної десяткової класифікації згідно тематики наукового дослідження 5. Алгоритм написання та оформлення тез доповідей
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22444
References (Ukraine): 1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. - 5-е вид. / В.В. Ковальчук, Л.М.Моїсєєв. – К.: Професіонал, 2008. - 240 с.
2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с
3. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с
4. Хайчіна Ю.М. Методично рекомендований алгоритм написання тез доповідей. Методичні рекомендації / Ю.М.Хайчіна. - Кременчук, 2014. - 31 с.
5. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вищих навчальних закладів. - X:ХДАК, 1998. - 288 с.
6. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.
7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посібник для студентів / За ред. А.Є.Конверського. – Київ. Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних системItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools