Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22435

Title: Валідація методів аналізу пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу
Other Titles: Validation methods analysis of pulse signal as periodically correlated random processes
Authors: Хвостівський, Микола Орестович
Хвостівська, Лілія Володимирівна
Affiliation: Тернопільський нацональний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Хвостівська Л.В. Валідація методів аналізу пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу / Л.В.Хвостівська, М.О.Хвостівський // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – Т.2. – С.177-178
Bibliographic description (International): Hvostovska L.V. Validation of pulse signal analysis methods as a periodically correlated random process / L.V. Hvostivska, M.O. Hvostivsky // Current problems of modern technologies: Sb. Abstracts of international reports. Sci.-Tech. conf. Young Scientists and Students (Ternopil, November 16-17, 2017) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Turn. the nation tech Un-t them. I. Puluj [and others]. - Ternopil: TNTU, 2017. - T.2. - p.177-178
Conference/Event: Міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Journal/Collection: Зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“
Volume: 2
Issue Date: 16-Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 621.16
519.2
Keywords: валідація
метод аналізу
пульсовий сигнал
періодично корельований випадковий процес
Number of pages: 2
Page range: 177-178
Start page: 177
End page: 178
Abstract: Проведено процедуру валідації (встановлення істинності працездатності) методів аналізу (синфазного та компонентного) пульсового сигналу як періодично корельованого випадкового процесу за емпіричним даними шляхом їх порівняння з імітованими сигналами
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22435
References (Ukraine): Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика / А.И.Кобзарь. – М.: Физматлит, 2006. – 816 с.
Хвостівська Л.В. Синтез структури інформаційної системи реєстрації та обробки пульсового сигналу / М.О. Хвостівський, Л.В.Хвостівська // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка. – Т. 4, Вип. 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 83-89. – ISSN 2227-8842
Хвостівська Л.В. Імітаційна модель пульсового сигналу судин людини [Текст] /Л.В.Хвостівська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2016.–№ 2. – С.94-100.
Хвостівська Л.В. Математична модель пульсового сигналу для підвищення інформативності систем діагностики стану судин людини / Б.І.Яворський, Л.В.Хвостівська // Вісник кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.– Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 6 (95). – С.29-34.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hvostivska_Hvostivskyj_2017.pdf585,1 kBAdobe PDFView/Open
Hvostivska_Hvostivskyj_2017.djvu145,83 kBDjVuView/Open
Hvostivska_Hvostivskyj_2017.pdf585,1 kBAdobe PDFView/Open
Hvostivska_Hvostivskyj_2017__COVER.png330,91 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools