Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22395

Title: Методологія та технологія створення складних програмних систем
Authors: Кінах, Ярослав Ігорович
Бойко, Ігор Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Методологія та технологія створення складальних програмних систем : навчально-методичний посібник / Укладачі : Кінах Я.І., Бойко І.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 40 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Committee members: Якименко, І. З.
Марценюк, Є. О.
UDC: 681.3
Number of pages: 40
Description: Даний посібник написано згідно програми дисципліни “Методологія та технологія створення складних програмних систем” що читається на факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії. Посібник також містить методичні вказівки призначені для виконання курсових робіт студентами, що навчаються за напрямом підготовки 121 “Інженерія програмного забезпечення” та інформацію про структуру та зміст курсової роботи
Content: ВСТУП 3 -- ЗМІСТ 5 -- 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 6 -- 1.1. Тематика курсової роботи 6 -- 1.2. Завдання на курсову роботу 6 -- 1.3. Порядок роботи над курсовим проектом 7 -- 1.4. Загальні вимоги до обсягу курсової роботи (КР) 9 -- 1.5. Технічне завдання 9 -- 1.6. Вимоги до змісту й оформлення курсових робіт та проектів 10 -- 1.6.1.Титульний лист 10 -- 1.6.2. Завдання на курсове проектування 10 -- 1.6.3.Реферат 10 -- 1.6.4.Технічне завдання 11 -- 1.6.5.Пояснювальна записка (ПЗ) 11 -- 2. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 13 -- 2.1. Розробка складної системи мовою блокового моделювання 13 -- 2.2. Розробка складної системи мовою фізичного моделювання 13 -- 2.3. Розробка складної системи на схемах гібридного автомата 14 -- 2.4. Опис системи MatLab 15 -- 2.5. Опис системи Wolfram Mathematica 20 -- 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 26 -- 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 30 -- 4.1. Вимоги до змісту графічної документації 30 -- 4.2. Вимоги до оформлення графічної документації 30 -- 4.3. Вимоги до виконання схем виробів 30 -- 4.4. Умовні графічні позначення, що застосовуються на схемах 32 -- Список використаних джерел 33 -- Додаток А 34 -- Додаток Б 35 -- Додаток В 37 -- Додаток Г 38
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22395
Copyright owner: © Кінах Я.І., Бойко І.В., 2017
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. 2-е изд. / Буч Г. – М. : "Бином", 1999. – 560 с.
2. Иан Соммервилл. Инженерия программного обеспечения. 6-е изд. / Соммервилл И. – М.: "Вильямс", 2006. – 624 с.
3. Леоненков А. Самоучитель UML. Эффективный инструмент моделирования информационных систем. / Леоненков А. – BHV-Санкт-Петербург, 2001. – 304 с.
4. Фаулер М. UML в кратком изложении. Применение стандартного языка объектного моделирования. / Фаулер М., Скотт К. – М.: Мир, 1999. – 192 с.
5. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения: Учебник. / Орлов С. – СПб.: "Питер", 2002. – 464 с.
6. Бесекерский В.А., Власов В.Ф., Гомзин В.Н. и др. Руководство по проектированию систем автоматического управления. – М.: Высш.шк., 1983.
7. Романычева Э.Т., Иванова А.К. и др. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. – М.: Радио и связь, 1984.
8. С.П. Иглин. Математические расчеты на базе Matlab. Издательство "BHV-Санкт-Петербург" 2005г. 640 стр.
9. В.П. Дьяконов. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1 + Simulink 4/5. Обработка сигналов и изображений. М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 592 с.
10. В.П. Дьяконов. Matlab 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 576 с.
11. Оленев Н.Н., Печенкин Р.В., Чернецов А.М. Параллельное программирование в MATLAB и Simulink с приложениями к моделированию экономики. – М.: ВЦ РАН, 2015. – 123 с.
12. Дьяконов В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров. – М.: «ДМК-Пресс», 2011. – 976 с. – ISBN 978-5-94074-492-4.
13. Глушко В.П., Глушко А.В. Курс уравнений математической физики с использованием пакета Mathematica. – СПб.: «Лань», 2010. – С. 320.
14. Дьяконов В.П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство. – М.: «ДМК Пресс», 2009. – С. 624. – ISBN 978-5-94074-553-2.
15. Дьяконов В.П. Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления. – М.: «ДМК-Пресс», 2008. – С. 576.
16. Акименко А.М. Періодичні розв'язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 14 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_kyrsova_robota.pdf952,77 kBAdobe PDFView/Open
Metod_kyrsova_robota.djvu669,95 kBDjVuView/Open
Metod_kyrsova_robota__COVER.png60,27 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools