Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22374

Назва: Interaction of abrasive working environment particles at vibrating processing with the treated surface details
Інші назви: Дослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі
Автори: Ляшук, Олег Леонтійович
Клендій, Володимир Миколайович
Галан, Юрій Ярославович
Kondratyk, Oleksandr
Lyashuk, Oleg
Klendii, Volodymyr
Galan, Yuri
Приналежність: Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна;
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine;
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Interaction of abrasive working environment particles at vibrating processing with the treated surface details / Oleksandr Kondratyk, Oleg Lyashuk, Volodymyr Klendii, Yuri Galan // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 32–40. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Kondratyk O., Lyashuk O., Klendii V., Galan Y. (2017) Interaction of abrasive working environment particles at vibrating processing with the treated surface details. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 32-40 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 4-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.9.048
Теми: вібраційний процес
енергетичний рівень
абразивне робоче середовище
vibration processing
the energy level
the granule
abrasive working environment
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 32-40
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 40
Короткий огляд (реферат): Проведено огляд вібраційної обробки, аналіз взаємодії гранули з деталлю, енергетичний рівень робочого середовища, шляхи його підвищення. Виявлено основні параметри вібраційної обробки, які підвищують інтенсивність обробки. Визначним фактором сили взаємодії гранули робочого середовища з оброблюваною поверхнею є її швидкість, яка надається поверхнею робочої камери і визначається складністю наданого їй кінематичного руху. Запропоновано теоретичну модель взаємодії гранули з поверхнею деталі, в якій на абразивну гранулу одночасно діють сили вібрації й відцентрові сили, збільшуючи сумарну силу взаємодії.
The paper carries out the review of the vibration processing, the analysis of the interaction of the granule with the element, the energy level of working environment, and ways of their increasing. Basic parameters are determined of the vibration processing, which increases its intensiveness. The factor determining the force of the working environment granule interaction with the processed surface is its speed provided by the complexity of kinetic motion applied to it. There is suggested the theoretic model of the granule interaction with the surface of the part in which the abrasive granule is simultaneously influenced by the forces of vibration and centrifugal ones increasing the total force of interaction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22374
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Бабичев, А.П. Основы вибрационной технологии [Текст] / А.П. Бабичев // Ростов-н/Д.: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 694 с.
2. Мороз, В.М. Анализ конструктивных схем оборудования для вибрационно-центробежной обработки [Текст] / В.М. Мороз // Прогрессивная отделочно-упрочняющая технология. – Ростов н/Д. РИСХМ, 1982. – С. 76 – 87.
3. Кондратюк, О.М. Аналіз циркуляції робочого середовища при вібраційно-відцентровій обробці деталей [Текст] / О.М. Кондратюк, І.В. Ромейко // Вісник НУВГП. Випуск 2 (3). – Рівне, 2006. – С. 253 – 271.
4. Кондратюк, О.М. Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей [Текст] / О.М. Кондратюк, Л.С. Серілко // Всеукр.наук-техн.ж. «Вібрації в техніці та технологіях». – №. 1 (61). – 2011. – С. 87 – 93.
5. Кондратюк, О.М. Теоретична модель процесу вібраційно-відцентрової обробки [Текст] / О.М. Кондратюк // Вісник НУВГП. Зб. наук. пр. – Випуск 2 (38) – Рівне, 2007. – С. 286 – 293.
References: 1. Babichev A.P. Osnovy vibracionnoj tehnologii. Rostov-n/D.: Izdatel'skij centr DGTU, 2008, 694 р. [In Russian].
2. Moroz V.M. Analiz konstruktivnyh shem oborudovanija dlja vibracionno-centrobezhnoj obrabotki, Progressivnaja otdelochno-uprochnjajushhaja tehnologija, Rostov n/D, RISHM, 1982, рр. 76 – 87. [In Russian].
3. Kondratjuk O.M., Romejko І.V. Analіz cirkuljacії robochogo seredovishha pri vіbracіjno-vіdcentrovіj obrobcі detalej, Vіsnik NUVGP, Vipusk 2 (3), Rіvne: 2006, рр. 253 – 271. [In Ukrainian].
4. Kondratjuk O.M. Optimіzacіja tehnologіchnogo procesu vіbracіjno-vіdcentrovoї obrobki detalej, Vіnnicja: Vseukr.nauk-tehn.zh. „Vіbracії v tehnіcі ta tehnologіjah“ no. 1 (61), 2011, рр. 87 – 93. [In Ukrainian].
5. Kondratjuk O.M. Teoretichna model' procesu vіbracіjno-vіdcentrovoї obrobki, Vіsnik NUVGP, Zb. nauk. pr, Vipusk 2 (38) Rіvne: 2007, рр. 286 – 293. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.