Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22368

Назва: Representation of narrow-band radio signals with angular modulation in trunked radio systems using the principal component analysis
Інші назви: Представлення вузькосмугових радіосигналів із кутовою модуляцією в системах транкінгового радіозв’язку методом головних компонент
Автори: Левчунець, Денис Олександрович
Chesanovsky, Ivan
Levhunets, Denis
Приналежність: Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Хмельницький, Україна;
Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна
National Academy of State Borderguard service of Ukraine named after B. Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, Ukraine;
Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine
Бібліографічний опис: Chesanovsky I. Representation of narrow-band radio signals with angular modulation in trunked radio systems using the principal component analysis / Ivan Chesanovsky, Denis Levhunets // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 117–121. — (Математичне моделювання. Математика).
Bibliographic description: Chesanovsky I., Levhunets D. (2017) Representation of narrow-band radio signals with angular modulation in trunked radio systems using the principal component analysis. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 117-121 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 28-чер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.396.12
Теми: метод головних компонент
транкінг
ансамбль сигналів
базис
спектр
principal components analysis
trunking
signal constellation
basis
spectrum
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 117-121
Початкова сторінка: 117
Кінцева сторінка: 121
Короткий огляд (реферат): Проведено огляд особливостей спектрального представлення вузькосмугових радіосигналів у системах транкінгового радіозв’язку. Запропоновано та наведено використання методу головних компонент для побудови спектра із зосередженими ознаками корисного сигналу. У якості прикладу розглянуто розклад ансамблю сигналів із чотирипозиційною квадратурною модуляцією
The analysis of the narrow-band radio signals in the spectral representation features in the systems of trunked radio-systems has been carried out in the paper. Basing on it the application of the principal component analysis has been proposed for building the spectrum with the concentrated features of the useful signal. Transformation of the signal constellation with four-phase guadrature modulation has been analysed as the example.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22368
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Бурляй, І.В. Системи радіозв’язку та їх застосування оперативно-рятувальною службою [Текст] / І.В. Бурляй, Б.Б. Орел, О.М. Джулай. – Чернігів: Деснянська правда, 2007. – 288 с.
2. Ketterling H. eds. Introduction to Digital Professional Mobile Radio. Artech House, 2004, 323 p.
3. Правило, В. Порівняльний аналіз стандартів цифрового транкінгового радіозв’язку [Текст] / В. Правило, Н. Корчагіна // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2010. – №21. – С. 102 – 108.
4. Шинкарук, О.М. Оптимізація алгоритмів виявлення та розрізнення нестаціонарних вузькосмугових сигналів на основі нових підходів частотно-часової вагової обробки [Текст] / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський, Д.О. Левчунець // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №53. – С. 79 – 83.
References: 1. Burliai I.V., Orel B.B., Dzhulai O.M., eds. Systemy radiozviazku ta yikh zastosuvannia operatyvno-riatuvalnoiu sluzhboiu. Chernihiv, Desnianska pravda, 2007. 288 p. [In Ukrainian].
2. Ketterling H. eds. Introduction to Digital Professional Mobile Radio. Artech House, 2004, 323 p.
3. Pravylo V., Korchahina N. Porivnialnyi analiz standartiv tsyfrovoho trankinhovoho radiozviazku. Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennia systemy zakhystu informatsii v Ukraini, 2010, no. 21, pp. 102 – 108. [In Ukrainian].
4. Shynkaruk O.M., Chesanovskyi I.I., Levchunets D.O. Optymizatsiia alhorytmiv vyiavlennia ta rozriznennia nestatsionarnykh vuzkosmuhovykh syhnaliv na osnovi novykh pidkhodiv chastotno-chasovoi vahovoi obrobky. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 2015, no. 53, pp. 79 – 83. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.