Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22358

Назва: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів денної форми навчання напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Автори: Химич, Ірина Григорівна
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра ЕФ
Бібліографічний опис: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів денної форми навчання напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укл. к.е.н., доцент І.Г. Химич. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 115 с.
Дата публікації: лис-2017
Дата подання: лис-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль, ТНТУ
Теми: проектний аналіз
Кількість сторінок: 115
Короткий огляд (реферат): Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» призначений для надання допомоги студентам під час проведення лекційних занять, а також самостійного опрацювання теоретичного матеріалу. Мета навчальної дисципліни «Проектний аналіз» полягає в досконалому вивченні методологічних принципів, що визначають послідовність збору та способів аналізування даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів для прийняття рішень про реалізацію проекту.
Зміст: Зміст Вступ Тема 1 Сутність та зміст проектного аналізу Тема 2 Концепція проекту Тема 3 Життєвий цикл проекту Тема 4 Концепція затрат та вигод у проектному аналізі Тема 5 Цінність грошей в часі Тема 6 Грошовий потік Тема 7 Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень Тема 8 Аналіз беззбитковості проекту Тема 9 Оцінка проектного ризику Тема 10 Маркетинговий аналіз Тема 11 Технічний аналіз Тема 12 Інституційний аналіз Тема 13 Екологічний аналіз Тема 14 Соціальний аналіз Тема 15 Фінансовий аналіз Тема 16 Економічний аналіз Тема 17 Оцінка ефективності завершення та реалізації проекту Глосарій Рекомендована література
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22358
Перелік літератури: Базова 1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: Теорія та практика: Навчальний посібник / О.Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с. 2. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: Підручник / Г.О. Бардиш. – 2-ге вид. – К.:Алерта, 2007. – 463 с. 3. Вовк В.М. Інвестування: Навчальний посібник / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Дрогобич: Коло, 2011. – 465 с. 4. Воронко О.С. Економічний аналіз: Навчальний посібник / О.С. Воронко, Н.П. Штепа. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 279 с. 5. Данилко В. К. Управління витратами: Навчальний посібник / В.К. Данилко, О.М. Кушніренко, К.С. Марченко. – К.: Каравела, 2012. – 216 с. 6. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. 7. Іванюта П.В. Управління ресурсами та витратами: Навчальний посібник / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с. 8. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів: Навчальний посібник / Н.Е. Ковшун. – К.: Центр учбової літератури,2008. – 344 с. 9. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Т.Д. Косова. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с. 10. Кропельницька С.О. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник / С.О. Кропельницька, І.І. Цигилик. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 174 с. 11. Кучеренко В.Р. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, А.В. Карпов. – Одеса, 2011. – 199 с. 12. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: Навчальний посібник / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. – К.: КНЕУ, 2005. – 255 с. 13. Митяй О.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник / О.В. Митяй. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 288 с. 14. Рижиков В.С. Проектний аналіз: Навчальний посібник / В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева, Ю.В. Дегтярьова, А.Л. Щелокова, О.О. Коваленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с. 15. Семенов Г.А. Технiко-економiчнi розрахунки на підприємстві: Навчальний посібник / Г.А. Семенов, Є.В. Станчевський, А.В. Кліз. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2005. – 184 с. 16. Федоренко В.Г. Інвестування: Підручник / В.Г. Федоренко. – К.: Алеута, 2006. – 443 с. Допоміжна 1. Борщ Л.М. Інвестування: Теорія і практика: Навчальний посібник / Л.М. Борщ. – К.: Знання, 2005. – 470 с. 114 2. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с. 3. Краменко В.І. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с. 4. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с. 5. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник / Є.В. Мних. – К.: Київ. нац. торг. ек. ун-т, 2008. – 514 с. 6. Мягченко О.П. Основи екології: Підручник / О.П. Мягченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с. 7. Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: Підручник / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 357 с. 8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 668 с. 9. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник / Г. Давидов та ін. – К.: Знання, 2011. – 389 с. 10. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко. К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. 11. Штефанич Д. Маркетинговий аналіз: Навчальний посібник / Д. Штефанич, О. Братко, О. Дячун, Н. Лагоцька, Р. Окрепкий / За ред. д.е.н., проф. Д.А. Штефанича. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 267 с. Інформаційні ресурси 1. Конституція України від 28.06.2996 р. No 254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80. 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. No 436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436- 15. 3. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. No 5403-VІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/5403- 17. 4. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. No 2694-ХІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2694- 12. 5. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. No 1264-ХІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 6. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. No 74/98-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80. 7. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 р. No 75/98-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80. 8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. No 4004-ХІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. 9. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. No 848-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19. 10. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р. No 3322-ХІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3322-12. 11. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. No 2623-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2623-14. 12. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. No 1602-ІІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1602- 14. 13. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993 р. No 46-93: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/46-93. 14. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від .05.03.1998 р. No 188/98-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/188/98- %D0%B2%D1%80. 15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – [Електронний ресурс]: затверджене наказом Міністерства фінансів України No 73 від 07.02.2013 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 16. Державна іпотечна установа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipoteka.gov.ua/node/1358. 17. Офіційний веб-портал Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/. 18. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 19. Офіційний сайт Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua/. 20. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/.
Тип вмісту : Course of lectures
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансівУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора