Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22028

Назва: Дослідження кінетики пошкоджуваності сталі 10ГН2МФАВ умовах релаксації при ступінчатому статичному навантаженні
Автори: Гігіняк, Фелікс Федорович
Булах, П. О.
Приналежність: Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України, Київ, Україна
Бібліографічний опис: Гігіняк Ф. Ф. Дослідження кінетики пошкоджуваності сталі 10ГН2МФАВ умовах релаксації при ступінчатому статичному навантаженні / Ф. Ф. Гігіняк, П. О. Булах // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 19–22. — (Секція 1. Розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів).
Bibliographic description: Hihiniak F. F., Bulakh P. O. (2017) Doslidzhennia kinetyky poshkodzhuvanosti stali 10HN2MFAV umovakh relaksatsii pry stupinchatomu statychnomu navantazhenni. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 19-22 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 19-22
Початкова сторінка: 19
Кінцева сторінка: 22
Короткий огляд (реферат): The article presents the results of studying the influence of the relaxation process on the kinetics of the accumulation of damage to 10GN2MFA steel under conditions of stepwise static loading.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22028
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Гігіняк Ф.Ф., Лебедєв А.О., Шкодзінський О.К. Міцність конструкційних матеріалів при малоцикловому навантаженні за умов складного напруженого стану. – Київ: Наук. думка, 2003. – 270 с.
2. Гигиняк Ф.Ф., Булах П.А. Усовершенствование упруго-вязкопластической модели деформирования с учетом повреждаемости металла при циклическом нагружения // Пробл. прочности. – 2012. – №.4 – С.102-109.
3. Патент 25197А, МКИ 7, G 01 N 3/00, G 01, N 3/40. Спосіб оцінки деградації матеріалу в наслідок накопичення пошкоджень в процесі напрацювання “LM-метод твердості” // Лебедєв А.О., Музика М.Р., Волчек Н.Л. – Опубл. 15.01.03. – Бюл. №1.
4. Гигиняк Ф.Ф., Булах П.А. Повреждаемость теплоустойчивых сталей с учетом условий, имитирующих работу энергетического оборудования. // Пробл. прочности. – 2014. – N5. - C.61-68.
5. Булах П.А. Исследование развития процесса накопления повреждений в металле при циклическом нагружении в условиях сложного напряженного состояния // Пробл. прочности. - 2011. - №2. - С.122-127.
6. Лебедев А.А., Голубовский Е.Р., Локощенко А.М., Музыка Н.Р., Ламашевский В.П., Швец В.П., Ефименко Е.В. Оценка предельных уровней рассеянных повреждений в материалах при стационарных режимах статического и циклического нагружения.// Пробл. прочности. – 2012. – №6. – С.5 – 13.
References: 1. Hihiniak F.F., Lebediev A.O., Shkodzinskyi O.K. Mitsnist konstruktsiinykh materialiv pry malotsyklovomu navantazhenni za umov skladnoho napruzhenoho stanu, Kyiv: Nauk. dumka, 2003, 270 p.
2. Hihiniak F.F., Bulakh P.A. Usovershenstvovanie upruho-viazkoplasticheskoi modeli deformirovaniia s uchetom povrezhdaemosti metalla pri tsiklicheskom nahruzheniia, Probl. prochnosti, 2012, №.4 – P.102-109.
3. Patent 25197A, MKY 7, G 01 N 3/00, G 01, N 3/40. Sposib otsinky dehradatsii materialu v naslidok nakopychennia poshkodzhen v protsesi napratsiuvannia "LM-metod tverdosti", Lebediev A.O., Muzyka M.R., Volchek N.L, Publ. 15.01.03, Bull. No 1.
4. Hihiniak F.F., Bulakh P.A. Povrezhdaemost teploustoichivykh stalei s uchetom uslovii, imitiruiushchikh rabotu enerheticheskoho oborudovaniia., Probl. prochnosti, 2014, N5, P.61-68.
5. Bulakh P.A. Issledovanie razvitiia protsessa nakopleniia povrezhdenii v metalle pri tsiklicheskom nahruzhenii v usloviiakh slozhnoho napriazhennoho sostoianiia, Probl. prochnosti, 2011, No 2, P.122-127.
6. Lebedev A.A., Holubovskii E.R., Lokoshchenko A.M., Muzyka N.R., Lamashevskii V.P., Shvets V.P., Efimenko E.V. Otsenka predelnykh urovnei rasseiannykh povrezhdenii v materialakh pri statsionarnykh rezhimakh staticheskoho i tsiklicheskoho nahruzheniia.// Probl. prochnosti, 2012, No 6, P.5 – 13.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.