Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21973

Назва: Поведінка матеріалу трубопроводу у грунтах із хлоридним типом засолення
Автори: Станецький, Андрій Ігорович
Побережний, Любомир Ярославович
Побережна, Любов Ярославівна
Запухляк, В. Б.
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна
ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Бібліографічний опис: Поведінка матеріалу трубопроводу у грунтах із хлоридним типом засолення / А. І. Станецький, Л. Я. Побережний, Л. Я. Побережна, В. Б. Запухляк // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 50–53. — (Секція 1. Розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів).
Bibliographic description: Stanetskyi A. I., Poberezhnyi L. Ya., Poberezhna L. Ya., Zapukhliak V. B. (2017) Povedinka materialu truboprovodu u hruntakh iz khlorydnym typom zasolennia. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 50-53 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 50-53
Початкова сторінка: 50
Кінцева сторінка: 53
Короткий огляд (реферат): The influence of prolonged operation on the deformation behavior of the pipeline material in chloride model environmentswas studied, and it has been shown that, depending on the level of nominal stresses, the increase in creep deformation, can amount up to 30%.It is also important to consider the possibility of the development of landslides and soil deposition, not only in geodynamic zones, but also in sections of pipelines that pass through saline soils during flood periods.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21973
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
Перелік літератури: 1. Макаренко В.Д. Аналіз і оцінювання працездатності та тріщиностійкості зварних трубопроводів / В.Д. Макаренко, В.Ю. Чернов, ЄД. Крижанівський, М.М. Прохоров // Нафтова і газова промисловість. - 2003. -№4. -С. 47 - 50.
2. Банахевич Ю.В. Аналіз причин відмов і зупинок газопроводів в ГТС УМГ "Львівтрансгаз" / Ю.В. Банахевич, В.В. Вільчанський У Інформаційний огляд ДК "Укртрансгаз", 2007. - № 5 (47). - С. 7 - 9.
3. Крижанівський Є.І., Рудко В.П., Шацький І.П. Оцінка допустимих навантажень на трубопровід у зоні сповзання ґрунту // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2004. №4. С. 98-100.
4. Побережний Л.Я. Ранжування ґрунтів за небезпекою втрати несної здатності трубопроводами на пізній стадії експлуатації / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1.- С. 280-286.
References: 1. Makarenko V.D. Analiz i otsiniuvannia pratsezdatnosti ta trishchynostiikosti zvarnykh truboprovodiv, V.D. Makarenko, V.Yu. Chernov, YeD. Kryzhanivskyi, M.M. Prokhorov, Naftova i hazova promyslovist, 2003. -No 4. -P. 47 - 50.
2. Banakhevych Yu.V. Analiz prychyn vidmov i zupynok hazoprovodiv v HTS UMH "Lvivtranshaz", Yu.V. Banakhevych, V.V. Vilchanskyi U Informatsiinyi ohliad DK "Ukrtranshaz", 2007, No 5 (47), P. 7 - 9.
3. Kryzhanivskyi Ye.I., Rudko V.P., Shatskyi I.P. Otsinka dopustymykh navantazhen na truboprovid u zoni spovzannia gruntu, Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 2004. No 4. P. 98-100.
4. Poberezhnyi L.Ya. Ranzhuvannia gruntiv za nebezpekoiu vtraty nesnoi zdatnosti truboprovodamy na piznii stadii ekspluatatsii, L.Ya. Poberezhnyi, A.I. Stanetskyi, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2016, Iss. 26.1, P. 280-286.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.