Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21938

Title: Методика визначення ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів
Authors: Синій, Сергій Васильович
Гевко, Роман Богданович
Ткаченко, Ігор Григорович
Bibliographic description (Ukraine): Синій С.В. Методика визначення ступеня очищення та пошкодження коренебульбоплодів / С.В. Синій, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", випуск 3. — Херсон: ХНТУ, 2017. — С. 218-222.
Issue Date: Sep-2017
Submitted date: 2017
Date of entry: 20-Sep-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсонський національний технічний університет
UDC: 631.356.2
Keywords: коренеплід
очистка
пошкодження
коренезбиральна машина
Number of pages: 5
Abstract: Для покращення функціональних показників машин для збирання коренебульбоплодів та встановлення їх оптимальних параметрів стосовно максимального ступеня очищення розроблена лабораторна установка та запропонована методика проведення експериментальних досліджень. Розроблена конструкція імітатора коренебульбоплоду та методика досліджень для оцінювання величини механічного пошкодження коренебульбоплодів при роботі збиральних машин та механізмів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21938
Copyright owner: © Херсонський національний технічний університет, 2017
References (Ukraine): 1. Гевко, Р. Б. Новий малогабаритний комбайн для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, В. М. Осуховський // Вісник інженерної академії України. – К. : ІАУ, 2012. – № 3-4. – С. 72-76.
2. Гевко, Р. Б. Розробка та аналіз роботи машин для енергоощадних технологій збирання коренебульбоплодів / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, М. Р. Паньків, М. А. Варголяк // Вісник інженерної академії України. – К. : ІАУ, 2014. – № 3-4. – С. 46-52.
3. Синий, С. В. Исследование машин для уборки корнеклубнеплодов / С. В. Синий, Р. Б. Гевко, И. Г. Ткаченко // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2015. – С. 51.
4. Гевко Р. Б. Підвищення техніко-економічних показників машин для збирання картоплі / Р. Б. Гевко, С. В. Синій, О. В. Гундзик // Український журнал прикладної економіки. 2016. – №1. – С. 39-49.
5. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Synii S. V., Flonts I. V. (2016) Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering, vol. 49, no. 2, pp. 53-60.
6. Гевко Р.Б. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки / Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій та ін.- Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168с.
7. Гевко Р.Б. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин: Дис…доктора технічних наук: 05.05.11 / Р.Б. Гевко; Нац. аграр. ун-т.- К., 1999. – 362с.
8. Гевко Р.Б., Павх І.І., Гладьо Ю.Б., Ткаченко І.Г. Розрахунок конструктивно-кінематичних параметрів стрічкового транспортера-очисника // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст.- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, - 1999. – С. 46-53.
9. Ткаченко І.Г., Гладьо Ю.Б., Гевко Р.Б., Павелчак О.Б. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора // Міжвузівський збірник: Наукові нотатки.- Вип.7.- Луцьк: ЛДТУ. 2000. – С. 260-266.
10. Булгаков В.М., Павелчак О.Б., Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г. Методика оцінки ступеня пошкодження коренеплодів коренезбиральною машиною // Збірник наукових праць Національного аграрного університету. Том 7.- Київ.- НАУ. 2000. – С.7-12.
11. Гевко Р.Б. Лабораторна установка для дослідження ступеня очищення і пошкодження коренебульбоплодів / Р.Б. Гевко, С.В. Синій, І.Г. Ткаченко, М.Я. Варголяк. Патент на корисну модель № 106088 Україна, МПК В05G 33/00. Заявка № u 2015 11452; заявл. 20.11.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
12. Синій С.В., Варголяк М.Я. Визначення показників пошкодження коренебульбоплодів з використанням їх імітатора // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових ст.- Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2015 – Вип. 32. – С. 186-195.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри технології машинобудуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools