Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21936
Назва: Дослідження напружено-деформованого та граничного станів прозорих композитів (склопластиків) із геометричними концентраторами поляризаційно-оптичним методом.
Інші назви: Исследование напряженно-деформированного и предельного состояний прозрачных композитов (стеклопластиков) с геометрическими концентраторами поляризационно-оптическим методом.
A study of stress-strain state and limit transparent composites (GRP) with the geometric concentrators polarization-optical method.
Автори: Войтович, Леонід Володимирович
Войтович, Леонид Владимирович
Voitovich, L.V.
Бібліографічний опис: Войтович Л.В. Дослідження напружено-деформованого та граничного станів прозорих композитів (склопластиків) із геометричними концентраторами поляризаційно-оптичним методом. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Л.В.Войтович — Тернопіль, 2017. — 21 с.
Дата публікації: 2017
Дата подання: 2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий ступінь: кандидата технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла– механіка деформівного твердого тіла
Рада захисту: спеціалізована вчена рада Д58.052.01
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Рудяк, Юрій Аронович
Члени комітету: Шваб'юк, Василь Іванович
Марущак, Павло Орестович
УДК: 539.3
Теми: конструктивно-ортотропне середовище, .
коефіцієнт інтенсивності напружень
склопластик
фотов’язкопружність
тріщина
коэффициент интенсивности напряжений
стеклопластик
фотовязкоупругость
конструктивно-ортотропная среда
stress intensity factor
fiberglass
photoconductivity
structural-orthotropic medium
crack
Кількість сторінок: 21
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена розв’язанню наукового завдання – підвищення ефективності та функціональних можливостей поляризаційно-оптичного методу шляхом його розвитку для визначення напружено-деформованого та граничного станів склопластиків. На основі розгляду взаємозв`язку між механічними та оптичними характеристиками застосовано робочі формули для коректного проведення досліджень напружень у в’язкопружних конструктивно-ортотропних середовищах поляризаційно-оптичним методом, які використовують взаємозвязок між механічними і оптичними характеристиками. Розроблено методику визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень поблизу вершини тріщини в в’язкопружних структурно-ортотропних пластинах, що знаходяться в умовах повзучості за результатами поляризаційно-оптичних вимірів. Розроблено методику та застосовано формули визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для тріщин у прозорому композиті (склопластику) за даними фотопружних вимірів. Одержано величини КІН для тріщин у склопластику, які знаходяться поруч із отворами та виходять на їх контур. Застосовано поляризаційно-оптичний метод для дослідження динамічного напруженого стану склопластиків із геометричними концентраторами. Одержано величини КІН для тріщини поблизу центрального отвору у пластині з склопластику при імпульсному навантаженні. Отримано залежності швидкості руху тріщини і коефіцієнта інтенсивності напружень в часі при руйнування елементів конструкцій із склопластику, які містять геометричні концентратори.
Диссертация посвящена решению научного задания – повышение эффективности и функциональных возможностей поляризационно-оптического метода путем его развития для определения напряженно-деформированного и предельного состояний стеклопластиков. На основании рассмотрения взаимосвязи между механическими и оптическими характеристиками применены рабочие формулы для корректного проведения исследований напряжений в вязкоупругих конструктивно-ортотропных средах поляризационно-оптическим методом, которые используют взаимосвязь между механическими и оптическими характеристиками. Разработана методика определения коэффициентов интенсивности напряжений вблизи вершины трещины в вязкоупругих структурно-анизотропных пластинах, находящихся в условиях ползучести по результатам поляризационно-оптических измерений. Анализ поверхности разрушения показал, что во время медленного докритического роста трещины в пластинах стеклопластиков у вершины трещины образуется и растет вместе с ней зона предварительного разрушения, которая имеет вид длинной клиновидной области в направлении продолжения трещины. Область содержит в себе некоторую часть разрушенных волокон, а ее берега связанные неразрушенными армирующими волокнами. Разработана методика и использованы формулы определения коэффициентов интенсивности напряжений для трещин в прозрачном композите (стеклопластике) по данным фотоупругих измерений. Получены зависимости величины КИН между соотношениями длины трещины и радиуса отверстия для трещин в стеклопластиках, которые находятся рядом с отверстиями и выходят на их контур. Применен поляризационно-оптический метод для исследования динамического напряженного состояния стеклопластиков с геометрическими концентраторами. Получены величины КИН для вершины трещины в пластине стеклопластика при импульсной нагрузке: для образца с центральным круговым (элиптическим) отверстием и изолированной трещиной; для пластины с центральным круговым отверстием и двумя контурными трещинами; для образца с вертикально (горизонтально) расположенными двумя круговыми отверстиями, имеющими контурные трещины. Получены зависимости скорости движения трещины и коэффициента интенсивности напряжений во времени, при разрушении элементов конструкций из стеклопластика, которые содержат геометрические концентраторы.
This thesis devoted to the solution of an important scientific task such as increasing the efficiency and functional capabilities of the polarization-optical method through its development for the determination of stress-strain and boundary states of fiberglass plastics. Based on the consideration of the interconnection between mechanical and optical characteristics is proposed the formulas for the correct conducting of stress studies in viscoelastic constructive-orthotropic media of POM. Also, based on the results of polarization-optical measurements are developed methods for determining the stress intensity factors near the crack tip in viscoelastic structurally anisotropic plates under creep conditions. The method and the proposed formula for determining stress intensity factors for cracks in transparent composite (fiberglass) according to polarization-optical measurements. SIF values are obtained for cracks in the fiberglass which close to the hole and get out of their path. Polarization-optical method for the study of the dynamic stress state of fiberglass geometric concentrators is modified. SIF values are obtained for cracks near the central hole in the plate of fiberglass under pulsed load. Crack propagation speed and the stress intensity factor in time for the destruction of structural elements made of fiberglass, which contain geometric concentrators dependencies are obtained.
Опис: Робота виконана на кафедрі технології та обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся у 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.052.01 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус № 2, аудиторія № 79. З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21936
Перелік літератури: 1. Підгурський М. Напружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні / М. Підгурський; Ю. Рудяк; Л. Войтович; О. Кущак // Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2016. № 4(84). С. 40–47.
2. Voitovich, L. V.; Malezhik, M. P.; Chernyshenko, I. S. Photoelastic modeling of the fracture of viscoelastic orthotropic plates with a crack. International Applied Mechanics vol. 46 issue 6 November 2010. p. 677–682.
3. Voitovich, L. V.; Malezhik, M. P.; Chernyshenko, I. S. Stress state around cracks on the boundary of a hole in a photoelastic orthotropic plate under creep. International Applied Mechanics vol. 46 issue 11 April 2011. p. 1268–1274.
4. Malezhik M. P., Voitovich L. V. Photoelastic Modeling of Problems in the Mechanics of Orthotropic Bodies // International Applied Mechanics: Volume 50, Issue 6 (2014), р. 699–705.
5. N. V. Olali, L. V. Voitovich, N. N. Zazimko, M. P. Malezhik, Modeling Creep Processes in Aging Polymers // International Applied Mechanics vol. 52 issue 2 March 2016, p. 176–181.
6. Войтович Л. В. Дослідження напружено-деформованого стану диску компресора турбіни методом фото пружності / Л. В. Войтович, В. В. Наконечний // Вісник Київського університету. Вип. 5. Серія. Фізико-математичні науки. Київ, 2003. С. 27–30.
7. Войтович Л. В. Напружено-деформований стан круглої пластинки з ексцентричними круговими отворами / Л. В. Войтович, В. В. Наконечний // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал Машинознавство, Львів. № 5. 2005. C. 49–52.
8. Войтович Л. В. Розподіл напружень біля підкріпленого кругового отвору в тонкій пластинці при розтягу / Л. В. Войтович, В. В. Наконечний // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 3(39) Частина 2. Рівне, 2007. С. 41–44.
9. Войтович Л. В. Концентрація напружень біля отворів в круглій пластинці стиснутій вздовж діаметра / Л. В. Войтович, М. П. Малежик, В. В. Наконечний // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 3(47) Частина 2. Рівне, 2009. С. 385–390.
10. Войтович Л. В. Фотопружне моделювання нестаціонарного поля напружень поблизу вершини тріщини в анізотропній пластині / Л. В. Войтович, М. П. Малежик, В. В. Наконечний // Материалы XIX Международной научной школы им. Академика С.А. Христиановича. Крым, Алушта, 21-27 сентября 2009. С. 81–85.
11. Войтович Л. В. Дослідження нестаціонарних напружень в ортотропній пластині з тріщиною / Л. В. Войтович, М. П. Малежик, В. В. Наконечний // Матеріали конференції молодих учених «ПІДСТРИГАЧІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2010» Львів 25-26 травня 2010 року http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-01-VMN-07.pdf
12. Войтович Л. В. Фотопружне моделювання задач механіки руйнування ортотропних лінійно-в’язкопружних пластин з тріщинами / Л. В. Войтович, М. П. Малежик, В. В. Наконечний // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки ім. Я. С. Підстригача НАН України. 2010. С. 357–359.
13. Войтович Л. В. Напружений стан біля тріщини в ортотропній пластині в умовах повзучості / Л. В. Войтович, М. П. Малежик, В. В. Наконечний // Материалы ХХ Международной научной школы “Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках.” Симферополь : Таврический нац. ун-т., 2010. С. 103–105.
14. Войтович Л. В. Перерахунок напружень з фотов’язкопружних ортотропних моделей на натурне тіло / Л. В. Войтович // Матеріали ІV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. / Тези доповідей. НАН України. Львів, 2011. С. 21–22.
15. Войтович Л. В. Перехід від напружень у фотов’язкопружній ортотропній моделі до напружень в натурному тілі / Л. В. Войтович, М. П. Малежик // Материалы XXI Международной научной школы им. Академика С. А. Христиановича. Крым, Алушта, 19-25 сентября 2011. С. 88–91.
16. Войтович Л. В. Моделювання довготривалого руйнування фотов’язкопружних ортотропних пластин з тріщиною / Л. В. Войтович, М. П. Малежик // Материалы XXІI Международной научной школы им. Ака
17. Войтович Л. В. Дослідження напруженого стану біля тріщини на контурі отвору у в’язкопружній ортотропній пластині / Л. В. Войтович, М. П. Малежик Г. П. Шеремет // Материалы XXІІІ Международной научной школы им. Академика С. А. Христиановича. Симферополь, Таврический нац. ун-т., 2013. С. 79–82.
18. Підгурський М. І. Граничний стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при динамічному навантаженні / М. І. Підгурський, Ю. А. Рудяк, Л. В. Войтович // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, Україна, 22-24 вересня 2016 р. С. 214–216.
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:01.02.04 – механіка деформівного твердого тілаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.