Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21919

Назва: Введення в теорію інформації. Посібник до вивчення дисципліни «Теорія інформації» для студентів за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Автори: Курко, Андрій Михайлович
Решетник, Віктор Якович
Бібліографічний опис: Введення в теорія інформації : посібник до вивчення дисципліни теорія інформації для студентів за напрямом підготовки 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укладачі : Курко А.М., Решетник В.Я. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 108 с.
Дата публікації: тра-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Члени комітету: Добротвор, І.Г.
УДК: 681.3
Кількість сторінок: 108
Зміст: Вступ 4 -- §1 Поняття інформації, базові елементи, задачі та методи дисципліни. -- 1.1. Що таке інформація 5 -- 1.2. Кількісна оцінка інформації 11 -- 1.3. Властивості ентропії 15 -- 1.4. Надмірність повідомлень 16 -- § 2 Сигнали інформації, їх властивості і математичні моделі -- 2.1. Сигнали, завади та їх класифікація 21 -- 2.2. Математичні моделі елементарних сигналів 28 -- 2.3. Математичні моделі складних неперервних сигналів 29 -- 2.4. Математичні моделі дискретних сигналів у цифрових системах 33 -- § 3 Випадкові сигнали, їх математичний опис і числові характеристики. -- 3.1. Математичний опис випадкового сигналу як випадкової функції часу 35 -- 3.2. Обчислення характеристик випадкового сигналу за результатами експерименту 39 -- 3.3. Стаціонарні та ергодичні випадкові процеси 40 -- § 4 Спектральний аналіз стаціонарного випадкового сигналу. -- 4.1. Кореляційна функція стаціонарного випадкового процесу 41 -- 4.2. Спектральна щільність стаціонарного випадкового процесу 43 -- § 5 Перетворення сигналів інформації. Модуляція, демодуляція, фільтрація неперервних та імпульсних сигналів. -- 5.1. Поняття модуляції сигналу. Види модуляції 45 -- 5.2. Цифрові методи модуляції 52 -- 5.3. Маніпуляція 53 -- § 6 Цифрові технології запису та передачі інформації -- 6.1. Перетворення неперервного сигналу в дискретний кодований -- 6.2. сигнал з імпульсно-кодовою модуляцією 57 -- 6.3. Відтворення первинного неперервного сигналу за відліками дискретного сигналу 61 -- § 7 Кодування і декодування повідомлень. -- 7.1. Позиційні системи числення 63 -- 7.2. Арифметичні та логічні бінарні операції 68 -- 7.3. Двійково-десяткові коди 70 -- 7.4. Характеристики кодів 71 -- 7.5. Завадостійке кодування. Двійкові коди з виявленням помилок 72 -- 7.6. Коди з виправленням помилок 74 -- 7.7. Оптимальний код Шеннона-Фено 75 -- § 8 Архівація даних. 8.1. Категорії програм архіваторів 78 -- 8.2. Графічні формати для збереження зображення 82 -- 8.3. Характеристики відеофайлів та відеоплеєрів 86 -- 8.4. Кодування звуку 86 -- § 9 Методи організації і ущільнення каналів зв'язку. -- 9.1. Загальні фізичні характеристики і схеми організації каналів зв’язку 88 -- 9.2. Інформаційні характеристики каналів зв’язку 93 -- 9.3. Теореми К. Шеннона про перепускну здатність каналу зв’язку 95 -- 9.4. Частотний і часовий принципи ущільнення каналів зв’язку 96 -- 9.5. Вмикання комп’ютера в канал зв’язку. Структурна схема модему 100 -- 9.6. Поняття про сучасні комп’ютерно-інтегровані мережеві інформаційні системи 101 -- Використані джерела 106
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21919
Власник авторського права: © Курко А.М., Решетник В.Я
Перелік літератури: 1. Жураковський Д.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування.: Підручник. – К.: Вища шк., 2001. – 255 с.: іл.
2. Іванов В.Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб./ В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За заг.ред. В.Г. Іванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.: іл.
3. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. – М.: Высшая школа., 1989 –320 с.
4. Решетник В.Я. Введення в теорію інформації: Навч. посібник. – Тернопіль.: ТДТУ., 2002, – 130 с.
5. Бабенко Т.В., Сушко С.О., «Про ентропію української мови». – Захист інформації. – 2012. – № 3, С. 104 – 107.
6. Тадеєв В. Системи числення (нумерації): Навч. посіб. Вид. 2-е. – Тернопіль.: Підручники і посібники, 202. – 32 с.
7. Березюк Н.Т., Андрущенко А.Г., Мощицкий С.С. и др. Кодирование информации (двоичные коды). – Харьков, издательское объединение «Вища школа»,1978. – 252 с.
8. Корнійчук В.І., Тарасенко В.П., Тарасенко-Клятченко О.В. Основи комп’ютерної арифметики. – К.: «Корнійчук», 2006. – 164 с.
9. Кудряшов Б.Д. Теория информации: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2009. –320 с.
10. Панин В.В. Основы теории информации: учебное пособие для вузов / В.В. Панин. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 436 с.: ил.
11. Лебедєв О.М., Ладик О.І. Цифрова схемотехніка: Навчальний посібник / За ред. М.Ю. Ільченка. – К.: Арістей, 2005 – 247 с.
12. Мартынов Ю.М. Обработка информации в системах передачи данных. – М.: Связь, 1989. – 263 с.
13. Цимбал В.П. Задачник по теории информации и кодирования. – К.: Вища школа, 1976. – 276 с.
14. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника: Учебное пособие для технических ВУЗов. – М.: Высш.шк., 1991. – 384 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництвУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора