Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21514

Назва: Визначення раціональних конструкційних параметрів пристроїв для переробки полімерів
Інші назви: Determination of rational structural parameters of devices for polymer recycling
Автори: Синюк, Олег Миколайович
Synyuk, Oleh
Приналежність: Хмельницький національний університет, Хмельницький, Україна
Khmelnytskyi national university, Khmelnytsky, Ukraine
Бібліографічний опис: Синюк О. М. Визначення раціональних конструкційних параметрів пристроїв для переробки полімерів / Синюк Олег Миколайович // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 53–60. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Synyuk O. (2017) Vyznachennia ratsionalnykh konstruktsiinykh parametriv prystroiv dlia pererobky polimeriv [Determination of rational structural parameters of devices for polymer recycling]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 53-60 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 85
Дата публікації: 25-кві-2017
Дата подання: 3-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 678.023.5
Теми: переробка відходів
деформація
валки
зубці
кут профілю
структура
руйнування
recycling
deformation
rollers
teeth
profile angle
structure
destruction
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 53-60
Початкова сторінка: 53
Кінцева сторінка: 60
Короткий огляд (реферат): Розроблено метод визначення раціональних конструкційних параметрів зубчастих валків (крок та кут профілю зубців, радіуса заокруглення, глибина каналу) для отримання такого напружено-деформаційного стану полімерного матеріалу, при якому відбувається зміна орієнтації конгломератів сферолітів полімерного матеріалу, в результаті чого в матеріалі створюється певна структура, при дії на яку напруженнями розтягу в перпендикулярному до орієнтації напрямку можна зруйнувати полімерний матеріал.
The method of definition of rational structural parameters of gear rolls (step and angle of teeth profile, radius of curvature, the depth of the channel) was developed for such a stress-strain state of a polymeric material in which the change of orientation of conglomerates (groups) of a spheruline polymeric material occurs, causing the creation of a structure in the material. When it is exposed to tensile stresses in the direction perpendicular to the orientation, the polymer material can be destroyed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21514
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Мантия, Ф.Ла. Вторичная переработка пластмасс [Текст] / Ф.Ла. Мантия (ред); пер. с англ. под. ред. Г.Е. Зайкова. – СПб.: Профессия, 2006. – 400 с.
2. Місяць, В.П. Моделювання процесів руйнування полімерних матеріалів при подрібненні [Текст] / В.П. Місяць, О.П. Бурмістенков, О.З. Гладчук // Вісник КНУТД. – 2007. – № 3. – С. 40 – 45.
3. Скиба, М.Є. Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінчених елементів [Текст] / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайлівський, Г.С. Головко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 6. – С. 7 – 11.
4. Giginyak F.F., Lebedev A.O., Shkodzins’kyi O.K. Strenth of Structural Materials under Low-Cycle Loading at a Complex Stress State. Kyiv, Naukova Dumka, 2003. 270 p.
5. Синюк, О.М. Модель будови недеформованих полімерів сферолітної структури [Текст] / О.М. Синюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №3. – C. 181 – 187.
6. Синюк, О.М. Моделювання зміни надмолекулярної структури полімерних матеріалів під час орієнтаційної витяжки [Текст] / О.М. Синюк, М.Є. Скиба // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – №6. – C. 45 – 51.
7. Синюк, О.М. Визначення пружних властивостей аморфно-кристалічних полімерів сферолітної структури [Текст] / О.М. Синюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 6. – C. 77 – 85.
8. Скиба, М.Є. Послаблення волоконної структури шкіри при двоосному деформуванні [Текст] / М.Є. Скиба // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – №1. – С. 7 – 14.
References: 1. Mantiya F.La. Vtorichnaya pererabotka plastmass. St. Petersburg, Professiya, 2006. 400 p. [In Russian].
2. Misiats V.P., Burmistenkov O.P., Hladchuk O.Z. Modeliuvannia protsesiv ruinuvannia polimernykh materialiv pry podribnenni. Visnyk KNUTD, 2007, nо. 3, pp. 40 – 45. [In Ukrainian].
3. Skyba M.Ie., Mykhailivskyi Iu.B., Holovko H.S. Modeliuvannia protsesu podribnennia kompozytsiinykh materialiv z vykorystanniam metodu skinchenykh elementiv. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia, 2003, no. 6, pp. 7 – 11. [In Ukrainian].
4. Giginyak F.F., Lebedev A.O., Shkodzins’kyi O.K. Strenth of Structural Materials under Low-Cycle Loading at a Complex Stress State. Kyiv, Naukova Dumka, 2003. 270 p. [In Ukrainian].
5. Syniuk O.M. Model budovy nedeformovanykh polimeriv sferolitnoi struktury. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2016, no. 3, pp. 181 – 187. [In Ukrainian].
6. Syniuk O.M., Skyba M.Ie. Modeliuvannia zminy nadmolekuliarnoi struktury polimernykh materialiv pid chas oriientatsiinoi vytiazhky. Visnyk Khmelnytskyi natsionalnyi universytet, 2016, no. 6, pp. 45 – 51. [In Ukrainian].
7. Syniuk O.M. Vyznachennia pruzhnykh vlastyvostei amorfno-krystalichnykh polimeriv sferolitnoi struktury. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 2016, no. 6, pp. 77 – 85. [In Ukrainian].
8. Skyba M.Ie. Poslablennia volokonnoi struktury shkiry pry dvoosnomu deformuvanni. Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia, 2003, no. 1, pp. 7 – 14. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 1 (85)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.