Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21512

Назва: Обстеження збірно-монолітного перекриття будівлі початку ХХ ст. із застосуванням сучасних методів діагностики
Інші назви: Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods
Автори: Ясній, Петро Володимирович
Конончук, Олександр Петрович
Якубишин, Олег Михайлович
Yasniy, Petro
Kononchuk, Oleksandr
Yakubyshyn, Oleg
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Ясній П. В. Обстеження збірно-монолітного перекриття будівлі початку ХХ ст. із застосуванням сучасних методів діагностики / Ясній Петро Володимирович, Конончук Олександр Петрович, Якубишин Олег Михайлович // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 38–46. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Yasniy P., Kononchuk O., Yakubyshyn O. (2017) Obstezhennia zbirno-monolitnoho perekryttia budivli pochatku khkh st. iz zastosuvanniam suchasnykh metodiv diahnostyky [Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 38-46 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 85
Дата публікації: 25-кві-2017
Дата подання: 20-бер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 624.012.25
539.386
Теми: обстеження
діагностика
неруйнівний контроль
порожнинне перекриття
керамічні блоки
цементно-солом’яні блоки
survey
diagnostics
non-destructive testing
hollow floor
ceramic floor blocks
integrity block and straw
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 38-46
Початкова сторінка: 38
Кінцева сторінка: 46
Короткий огляд (реферат): Наведено результати технічного обстеження будівлі початку ХХ ст. із використанням сучасних приладів неруйнівного контролю. Проаналізовано можливі варіанти проектування монолітних порожнинних перекриттів із застосуванням різних порожниноутворюючих елементів. Визначено конструкцію порожнинного збірно-монолітного перекриття будівлі та міцнісні характеристики його конструктивних елементів. На основі даних, отриманих у ході інструментальних випробувань, проведено розрахунок фактичної несучої здатності перекриття та встановлено можливість його подальшої нормальної експлуатації.
The article provides the results of technical survey of the building of the beginning of the 20th century using modern non-destructive testing devices. The possible variants of the design of monolithic hollow floors are analyzed using different cavitation elements. The author determined the construction of the hollow prefabricated-monolithic floor of the building and the strength characteristics of its structural elements. The actual bearing capacity of the floor construction was calculated and the possibility of its further normal operation was established based on the data obtained during the instrumental surveys
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21512
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page
Перелік літератури: 1. Шихов, А.Н. Реконструкция гражданских и промышленных зданий [Текст] / А.Н. Шихов : монография. – Пермь: Прокростъ, 2015. – 399 с.
2. Рекомендации по расчету монолитных безбалочных плит перекрытий с пустотообразователями «Cobiax» [Текст] / ФБГОУ ВПО «МГСУ». – М.: МГСУ, 2014. – 119 с.
3. Овсепян, Ю.Г. Технология изготовления перекрытий из крупноразмерных керамических изделий [Текст] / Ю.Г. Овсепян, К.М. Хачатрян // Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства и архитектуры: Сборник докладов. – Москва: ИСА, 2015. – С. 293 – 294.
4. Ясній, П.В. Дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю [Текст] / П.В. Ясній, О.П. Конончук, О.М. Якубишин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2016. – Вип. 32. – С. 296 – 303.
5. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи: Норми проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 75 с.
6. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України: Норми проектування. – Київ: Мінбуд України, 2014. – 110 с.
7. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. – Київ: Мінбуд України, 2013. – 37 с.
8. ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. – Київ: Мінбуд України, 2014. – 33 с.
9. http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page.
10. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. – Київ: Мінбуд України, 1996. – 22 с.
11. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю. – Київ: Мінбуд України, 2010. – 23 с.
12. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.
13. ДБН Б В.2.7-61:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови. – Київ: Мінбуд України, 2009. – 32 с.
References: 1. Shihov A.N. Rekonstruktsiya grazhdanskih i promyishlennyih zdaniy, Monografiya, Perm: Prokrost', 2015, 399 p. [In Russian].
2. Rekomendatsii po raschetu monolitnyih bezbalochnyih plit perekryitiy s pustotoobrazovatelyami «Cobiax», FBGOU VPO “MGSU”, M.: MGSU, 2014, 119 p. [In Russian].
3. Ovsepyan Yu.G., Hachatryan K.M. Tehnologiya izgotovleniya perekryitiy iz krupnorazmernyih keramicheskih izdeliy, Nauchno-tehnicheskaya konferentsiya po itogam nauchno-issledovatelskih rabot studentov instituta stroitelstva i arhitekturyi: sbornik dokladov, Moskva: ISA, 2015, pp. 293 – 294. [In Russian].
4. Yasnii P.V., Kononchuk O.P., Yakubyshyn O.M. Doslidzhennia mitsnosti betonu neruinivnymy metodamy kontroliu, Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zb. nauk. pr., Rivne: NUVHP, 2016, no. 32, pp. 296 – 303. [In Ukrainian].
5. DBN V.1.2-2:2006. Navantazhennia i vplyvy: Normy proektuvannia, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2006, 75 p. [In Ukrainian].
6. DBN V.1.1-12:2014. Budivnytstvo u seismichnykh raionakh Ukrainy: Normy proektuvannia, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2014, 110 p. [In Ukrainian].
7. DSTU-N B V.1.2-16:2013. Vyznachennia klasu naslidkiv (vidpovidalnosti) ta katehorii skladnosti obiektiv budivnytstva, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2013, 37 p. [In Ukrainian].
8. DBN A.2.2-3-2014. Sklad ta zmist proektnoi dokumentatsii na budivnytstvo, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2014, 33 p. [In Ukrainian].
9. http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page.
10. DSTU B V.2.6-4-95 (HOST 22904-93). Mahnitnyi metod vyznachennia tovshchyny zakhysnoho sharu betonu i roztashuvannia armatury, Kyiv: Minbud Ukrainy, 1996, 22 p. [In Ukrainian].
11. DSTU B V.2.7-220:2009. Budivelni materialy. Betony. Vyznachennia mitsnosti mekhanichnymy metodamy neruinivnoho kontroliu, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2010, 23 p. [In Ukrainian].
12. DBN V.2.6-98:2009. Konstruktsii budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii. Osnovni polozhennia, Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 2011, 71 p. [In Ukrainian].
13. DBN B V.2.7-61:2008. Budivelni materialy. Tsehla ta kameni keramichni riadovi i lytsovi. Tekhnichni umovy, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2009, 32 p. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 1 (85)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.