Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21503

Назва: Синтез цифрового радіоприймача для системи захищеного зв’язку із псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти
Інші назви: Synthesis of digital radio receiver system for secure communication with frequency-hopping spread spectrum
Автори: Паламар, Михайло Іванович
Чайковський, Андрій Вікторович
Кругльов, Володимир Васильович
Palamar, Mykhaylo
Chaikovskyi, Andrii
Kruglov, Volodymyr
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Паламар М. І. Синтез цифрового радіоприймача для системи захищеного зв’язку із псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти / Паламар Михайло Іванович, Чайковський Андрій Вікторович, Кругльов Володимир // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 109–117. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description: Palamar M., Chaikovskyi A., Kruglov V. (2017) Syntez tsyfrovoho radiopryimacha dlia systemy zakhyshchenoho zviazku iz psevdovypadkovym perenalashtuvanniam robochoi chastoty [Synthesis of digital radio receiver system for secure communication with frequency-hopping spread spectrum]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 109-117 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 85
Дата публікації: 25-кві-2017
Дата подання: 12-тра-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.376.3
Теми: псевдовипадкове переналаштування робочої частоти (ППРЧ)
цифровий приймач
сигнальний процесор DSP
Digital Down Converter (DDC)
квадратурний демодулятор
частотна модуляція (ЧМ)
Frequency-hopping spread spectrum (FHSS mode)
Digital receiver signal processor DSP
Digital Down Converter (DDC)
quadrature demodulator
frequency modulation (FM)
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 109-117
Початкова сторінка: 109
Кінцева сторінка: 117
Короткий огляд (реферат): Наведено результати синтезу й моделювання роботи цифрового приймача на основі цифрового перетворювача частоти (DDC, Digital Down Converter) та цифрового сигнального процесора (DSP), що використовуються для опрацювання вхідних сигналів. Розглянуто спосіб побудови вузькосмугового приймача із цифровою фільтрацією, демодуляцією та опрацюванням сигналів. Наведено результати його використання у цифровій радіостанції з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти (ППРЧ).
It was represented the results of synthesis and modeling of work of digital receiver based on the digital down converter (DDC), and a digital signal processor (DSP), which are used to process received signals. The method of constructing narrow-band receiver with digital filtering, demodulation and signal processing, the results of its use in digital radio with frequency-hopping spread spectrum (FHSS mode) is discussed
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21503
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Asad A. Abidi. Direct-Conversion Radio Transceivers for Digital Communications. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, vol. 30, no. 12, December 1995, pp. 1399 – 1409.
2. Феер, К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра: пер. англ.; под ред. Журавлева [Текст] / К. Феер. М.: Радио и связь, 2000. – 520 с.
3. Борисов, В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты [Текст] / В.И. Борисов. М.: Радио и связь, 2000. – С. 218 – 250.
4. Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение: пер. с англ. [Текст] / Б. Скляр. – М.: Вильямс, 2003. – 1104 с.
5. Miyeon Kim and Seungjun Lee. Design of Dual-Mode Digital Down Converter for WCDMA and cdma 2000. ETRI Journal, vol. 26, no. 6, December 2004, pp. 555 – 559.
6. Прокис, Дж. Цифровая связь; пер. с англ.; под ред. Д.Д. Кловского [Текст] / Дж. Прокис. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
7. Сергиенко, А.Б. Цифровая обработка сигналов [Текст] / А.Б. Сергиенко. – П.: Наука, 2002. – 605 с.
8. Сперанский, В.С. Сигнальные микропроцессоры и их применение в системах телекоммуникаций и электроники [Текст] / В.С. Сперанский. – П.: Телеком, 2008. – 171 с.
9. Паламар, М. Підвищення надійності синхронізації абонентів у системі зв’язку з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти [Текст] / Михайло Паламар, Ігор Осов’як // Сучасні проблеми техніки і технології. Збірник праць. – Т.9. Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль: Астон, 2014. – С. 191 – 201.
10. Паламар, М. Спосіб синхронізації систем зв’язку з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти. Тези доповіді на І Міжнародній науково-технічній конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем», 31 травня – 01 червня 2012 р. [Текст] / М. Паламар, І. Осов’як, Ю. Травін. – Львів, Україна.
11. Павленко, М.П. Аналіз впливу кінцевої розрядності обчислень на рівень шумів квантування в цифровому програмному DDC (Software SDDC). Вісник Національного технічного університету України «КПІ», Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування [Текст] / М.П. Павленко. – 2015. – № 60. – С.13 – 24.
12. Umberto Mengali, Aldo N. D'A. Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Publishing Corporation, 1997.
13. Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання: ДСТУ 4184:2003 – [Чинний від 2004-07-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2004. – 46 с.
References: 1. Asad A. Abidi. Direct-Conversion Radio Transceivers for Digital Communications. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, vol. 30, no. 12, December 1995, pp. 1399 – 1409.
2. Feyer K. Besprovodnaya tsifrovaya svyaz. Metody modulyatsii i rasshireniya spektra: per. angl., Pod red. Zhuravleva. M.: Radio i svyaz, 2000. 520 p. [In Russsian].
3. Borisov V.I. i dr. Pomekhozashchishchennost sistem radiosvyazi s rasshireniyem spektra signalov metodom psevdosluchaynoy perestroyki rabochey chastoty. M.: Radio i svyaz, 2000, pp. 218 – 250. [In Russsian].
4. Sklyar B. Tsifrovaya svyaz. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskoye primeneniye: Per. s angl. M.: Izdatelskiy dom “Viliams”, 2003. 1104 p. [In Russsian].
5. Miyeon Kim and Seungjun Lee. Design of Dual-Mode Digital Down Converter for WCDMA and cdma 2000. ETRI Journal, vol. 26, no. 6, December 2004, pp. 555 – 559.
6. Prokis Dzh. Tsifrovaya svyaz. Per. s angl., Pod red. D.D. Klovskogo. M.: Radio i svyaz, 2000. 800 p. [In Russsian].
7. Sergiyenko A.B. Tsifrovaya obrabotka signalov., A.B. Sergiyenko. P.: Nauka, 2002. 605 p.
8. Speranskiy V.S. Signalnyye mikroprotsessory i ikh primeneniye v sistemakh telekommunikatsiy i elektroniki, V.S. Speranskiy. P.: Telekom, 2008. 171 p. [In Russsian].
9. Palamar M. Pidvyshchennya nadiynosti synkhronizatsiyi abonentiv u systemi zv’yazku z psevdovypadkovym perenalashtuvannyam robochoyi chastoty, Mykhaylo Palamar, Ihor Osov’yak, Suchasni problemy tekhniky i tekhnolohiyi. Zbirnyk prats'. T. 9. Ternopil's'kyy oseredok Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Aston. Ternopil', 2014, pp.191 – 201. [In Ukrainian].
10. Palamar M., Osov’yak I., Travin Yu. Sposib synkhronizatsiyi system zv’yazku z psevdovypadkovym perenalashtuvannyam robochoyi chastoty. Tezy dopovidi na I Mizhnarodniy naukovo-tekhnichniy konferentsiyi “Zakhyst informatsiyi i bezpeka informatsiynykh system”, 31 travnya – 01 chervnya 2012 r., L'viv, Ukrayina. [In Ukrainian].
11. Pavlenko M.P. Analiz vplyvu kintsevoyi rozryadnosti obchyslen' na riven' shumiv kvantuvannya v tsyfrovomu prohramnomu DDC (Software SDDC). Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny “KPI”, Seriya – Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya, 2015, no. 60, pp.13 – 24.
12. Umberto Mengali, Aldo N. D'A. Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Publishing Corporation, 1997. [In Ukrainian].
13. Radiostantsiyi z kutovoyu modulyatsiyeyu sukhodil'noyi rukhomoyi sluzhby. Klasyfikatsiya. Zahal'ni tekhnichni vymohy. Metody vymiryuvannya: DSTU 4184:2003 (Chynnyy vid 2004-07-01). Kyyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2004. 46 p. (Natsional'ni standarty Ukrayiny). [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 1 (85)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.