Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21501

Назва: Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в Тернополі
Інші назви: Research of energy potential of solar radiation in Ternopil
Автори: Андрійчук, Володимир Андрійович
Філюк, Ярослав Олександрович
Andriychuk, Volodymyr
Filyuk, Yaroslav
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Андрійчук В. А. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в Тернополі / Андрійчук Володимир Андрійович, Філюк Ярослав Олександрович // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 95–100. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description: Andriychuk V., Filyuk Y. (2017) Doslidzhennia enerhetychnoho potentsialu soniachnoho vyprominiuvannia v Ternopoli [Research of energy potential of solar radiation in Ternopil]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 95-100 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 85
Дата публікації: 25-кві-2017
Дата подання: 20-лют-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.31
Теми: сонячна батарея
сонячна енергія
мікроконтролер
піранометр
solar battery
solar energy
microcontroller
pyranometer
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 95-100
Початкова сторінка: 95
Кінцева сторінка: 100
Короткий огляд (реферат): Запропоновано методику та змонтовано експериментальну установку для вимірювання та записування густини потоку сонячного випромінювання. Проведено аналіз часового розподілу густини потоку та розраховано поверхневу густину енергії сонячного випромінювання для Тернополя. Визначено вплив кліматичних умов на величину енергії сонячного випромінювання. Показано, що найпродуктивнішим для фотогенерації електричної енергії на території Тернополя є період від травня до вересня
Experimental installation for measuring and recording of solar radiation flux density was mounted according to suggested procedures. Analysis for density flux time distribution was performed and surface energy density of solar radiation for the city of Ternopil was calculated. It was proved that the most productive period for electricity photo generation within Ternopil city area is May through September
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21501
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Маляренко, В.А. Возобновляемая энегретика Украины: состояние, проблемы развития [Текст] / В.А. Маляренко, С.П. Тимченко, А.И. Яковлев // Світлотехніка та електроенергетика. – 2011. – № 3. – С. 63 – 66.
2. Возняк, О.Т. Енергетичний потенціал сонячної енергетики та перспективи його використання в Україні [Текст] / О.Т. Возняк, М.Є. Янів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва: збірник наукових праць. – 2010. – № 664. – С. 7 – 10.
3. Голик, О.П. Аналіз даних метеорологічних спостережень за інтенсивністю сонячної радіації в Кіровоградському регіоні з метою створення системи автоматичного керування автономним енергопостачанням на основі сонячно-вітрових установок [Текст] / О.П. Голик, Р.В. Жесан // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2009. – Вип. 22. – С. 164 – 172.
4. Кравченко, В.П. Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси [Текст] / В.П. Кравченко, Є.В. Кравченко, І.В. Боднар // Енергетика: економіка, технології, екологія.  2016.  №1.  С. 20 – 27.
5. Козирський, В.В. Інтенсивність сонячного випромінювання, спрямованого на похилу поверхню [Текст] / В.В. Козирський, Л.В. Мартинюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2012. – Вип. 174(1). – С. 112 – 119.
6. Филенко, В.В. До питання визначення дійсних геліоенергетичних ресурсів [Текст] / В.В. Филенко // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 67 – 72.
7. Желих, В.М. Енергетичний потенціал сонячної радіації на території України [Текст] / В.М. Желих, О.В. Омельчук, С.П. Шаповал, І.І. Венгрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва: збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 117 – 121.
8. Коваль, В.П. Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей [Текст] / В.П. Коваль, Р.Р. Івасечко, К.М. Козак // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 3. – С. 2 – 10.
References: 1. Malyarenko V.A., Timchenko S.P., Yakovlev A.I. Vozobnovlyaemaya e'negretika ukrainy: sostoyanie, problemy razvit. Svitlotekhnika ta elektroenerhetyka, no. 3, 2011, pp. 63 – 66. [In Russian].
2. Vozniak O.T., Yaniv M.Ye. Enerhetychnyi potentsial soniachnoi enerhetyky ta perspektyvy yoho vykorystannia v ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Teoriia i praktyka budivnytstva: zbirnyk naukovykh prats, no. 664, 2010, pp. 7 – 10. [In Ukrainian].
3. Holyk O.P., Zhesan R.V. Analiz danykh meteorolohichnykh sposterezhen za intensyvnistiu soniachnoi radiatsii v Kirovohradskomu rehioni z metoiu stvorennia systemy avtomatychnoho keruvannia avtonomnym enerhopostachanniam na osnovi soniachno-vitrovykh ustanovok. Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia, no. 22, 2009, pp. 164 – 172. [In Ukrainian]
4. Kravchenko V.P., Kravchenko Ye.V., Bodnar I.V. Instrumentalne vyznachennia insoliatsii v raioni m. Odesy. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia, no. 1, 2016, pp. 20 – 27. [In Ukrainian].
5. Kozyrskyi V.V., Martyniuk L.V. Intensyvnist soniachnoho vyprominiuvannia, spriamovanoho na pokhylu poverkhniu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Tekhnika ta enerhetyka APK. Vol. 174, no. 1, 2012, pp. 112 – 119. [In Ukrainian].
6. Fylenko V.V. Do pytannia vyznachennia diisnykh helioenerhetychnykh resursiv. Problemy mashinostroeniya. Vol. 18, no. 1, 2015, pp. 67 – 72. [In Ukrainian].
7. Zhelykh V.M., Omelchuk O.V., Shapoval S.P., Venhryn I.I. Enerhetychnyi potentsial soniachnoi radiatsii na terytorii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Teoriia i praktyka budivnytstva: zbirnyk naukovykh prats, no. 823, 2015, pp. 117 – 121. [In Ukrainian].
8. Koval V.P., Ivasechko R.R., Kozak K.M. Enerhetychna efektyvnist system pozytsionuvannia ploskykh soniachnykh panelei. E'nergosberezhenie. E'nergetika. E'nergoaudit, no. 3, 2015, pp. 2 – 10. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 1 (85)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.