Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21499

Назва: Моделювання впливу динаміки рудопостачання на енергоспоживання гірничо-збагачувального комбінату з позиції керування
Інші назви: Modeling of influence of ore supply dynamics on energy consumption in mining and processing enterprise in terms of control
Автори: Пряжнікова, Катерина Володимирівна
Кочура, Євген
Priazhnikova, Kateryna
Kochura, Evgen
Приналежність: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», Дніпро, Україна
State Higher Educational Institution «National Mining University», Dnipro, Ukraine
Бібліографічний опис: Пряжнікова К. В. Моделювання впливу динаміки рудопостачання на енергоспоживання гірничо-збагачувального комбінату з позиції керування / Пряжнікова Катерина Володимирівна, Кочура Євген // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 80–88. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Priazhnikova K., Kochura E. (2017) Modeliuvannia vplyvu dynamiky rudopostachannia na enerhospozhyvannia hirnycho-zbahachuvalnoho kombinatu z pozytsii keruvannia [Modeling of influence of ore supply dynamics on energy consumption in mining and processing enterprise in terms of control]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 80-88 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 85
Дата публікації: 25-кві-2017
Дата подання: 24-бер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 681.5
Теми: динаміка рудоподачі
енергоспоживання
гірничо-збагачувальний комбінат
моделювання
ore supply dynamics
energy consumption
mining and processing enterprise
modeling
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 80-88
Початкова сторінка: 80
Кінцева сторінка: 88
Короткий огляд (реферат): Досліджено моделі впливу динаміки поставок руди і постійної часу бункера на споживання енергії гірничо-збагачувального комбінату. Проаналізовано фактори і параметри моделі впливу динаміки поставок руди і постійної часу бункера на споживання енергії гірничо-збагачувального комбінату. Наведено схему моделювання відповідно до запропонованих моделей. Обґрунтовано ідею розробити систему підтримки прийняття рішень з критерієм мінімуму питомих витрат електроенергії.
Models of influence of supply dynamics and response time of the bin on energy consumption in mining and processing enterprise is investigated. The factors and parameters of the model of influence of ore supply parameters on the amount of energy consumption are analyzed. The modeling scheme according to proposed models is presented. The idea to develop a decision support system with a criterion of minimum specific energy consumption is substantiated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21499
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Федунец, Н.И. Анализ влияния технологических факторов на электропотребление горно-обогатительных предприятий [Текст] / Н.И. Федунец, А.В. Ляхомской, 2006. – Семинар № 14. – С. 167 – 173.
2. Кузнецов, Н.М. Рациональное электропотребление на горнах предприятиях [Текст] / Н.М. Кузнецов. Энергоэффективность и энергоснабжение. Труды Кольского научного центра РАН, 2011. – С. 128 – 134.
3. Бєлкіна, І.А. Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства: монографія [Текст] / І.А. Бєлкіна, Р.М. Лепа, Є.В. Кочура. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 123 с.
4. Гаренко, А.А. Формування собівартості продукції дробарних фабрик в умовах багатозонального тарифу на електроенергію: монографія [Текст] / А.А. Гаренко, Є.В. Кочура. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 146 с.
5. Справочник проектировщика АСУ ТП [Текст] / Г.Л. Смилянский. Л.З. Амлинский, В.Я. Баранов и др; под ред Г.Л. Смилянского. – М.: Машиностроение, 1983. – 527 с.
6. Богданов, О.С. Справочник по обогащению руд. В 3-х т. «Обогатительные фабрики» [Текст] / О.С. Богданов. – М.: Недра, 1974. – 408 c.
7. Тихонов, О.Н. Решение задач по автоматизации процессов обогащения и металлургии: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / О.Н. Тихонов. – Л.: Наука, 1969. – 432 с.
References: 1. Fedunec N.I., Lyaxomskoj A.V. Analiz vliyaniya texnologicheskix faktorov na e'lektropotreblenie gorgo-obogatitel'nix predpriyatij. Seminar, no. 14, 2006, pp. 167 – 173. [In Russian].
2. Kuznecov N.M. Racional'noe e'lektropotreblenie na gornax predpriyatiyax. Kol'skogo nauchnogo centra RAN – E'nergoe'ffektivnost' i e'nergosnabzhenie, 2011, pp. 128 – 134. [In Russian].
3. Belkina I.A. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia vplyvu rezhymiv rudopodachi na efektyvnist vykorystannia ekonomichnoho potentsialu hirnycho-zbahachuvalnoho pidpryiemstva. Dnipro, Nacionalʹnyj hirnyčyj universytet, 2013, 123 p. [In Ukrainian].
4. Harenko A.A. Formuvannia sobivartosti produktsii drobarnykh fabryk v umovakh bahatozonalnoho taryfu na elektroenerhiiu. Dnipro, Nacionaĺný hirnyčý universytet, 2012, 146 p. [In Ukrainian].
5. Smilyanskij G.L., Amlinskij L.Z., Baranov V.Y. Spravochnik proektirovshhika ASU TP Moscow, Mashinostroenie, 1983, 527 p. [In Russian].
6. Bogdanov O.S. Spravochnik po obogashheniyu rud. V 3-x t. Vol Obogatitel'nye fabriki, Moscow, Nedra, 1974, 408 p. [In Russian].
7. Tixonov O.N. Reshenie zadach po avtomatizacii processov obogashheniya i metallurgii. Leningrad, Nauka, 1969, 432 p. [In Russian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 1 (85)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.