Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21497

Назва: Математична модель розвитку крайової тріщини при згині тонкостінного Z-подібного профілю
Інші назви: Mathematical model of edge crack development at bending thin-walled Z-shaped profile
Автори: Довбуш, Тарас Анатолійович
Сташків, Микола Ярославович
Хомик, Надія Ігорівна
Рубінець, Наталія Андріївна
Dovbush, Taras
Stashkiv, Mukola
Khomyk, Nadiya
Rubinets, Natalia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Математична модель розвитку крайової тріщини при згині тонкостінного Z-подібного профілю / Довбуш Тарас Анатолійович, Сташків Микола Ярославович, Хомик Надія Ігорівна, Рубінець Наталія Андріївна // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 61–68. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Dovbush T., Stashkiv M., Khomyk N., Rubinets N. (2017) Matematychna model rozvytku kraiovoi trishchyny pry zghyni tonkostinnoho Z-podibnoho profiliu [Mathematical model of edge crack development at bending thin-walled Z-shaped profile]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 61-68 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 85
Дата публікації: 25-кві-2017
Дата подання: 10-лют-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.791.052
Теми: коефіцієнт інтенсивності напружень
поправочна функція
довжина тріщини
stress intensity factor
correction function
the length of the crack
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 61-68
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 68
Короткий огляд (реферат): Розглянуто інженерні методи визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для дефектних елементів відкритого профілю при згині. Проаналізовано характерні стадії розвитку крайової тріщини Z-подібного профілю. Побудовано математичні моделі та виведено залежності для розрахунку коефіцієнтів інтенсивності напружень за двома методами через номінальні напруження у нетто-перетині та через зміну осьового моменту інерції поперечного перетину Z-подібного профілю. Досліджено докритичний ріст крайової тріщини, визначено сингулярність напружень в околі втомної тріщини – коефіцієнти інтенсивності напружень першого роду, враховуючи моделі В.В. Панасюка для розтягу і чистого згину. Аналітично визначено поправочні функції, які враховують зміну геометрії тонкостінних профілів при поширенні втомної тріщини, на основі яких записано коефіцієнти інтенсивності напружень для елементів тонкостінного профілю, які сприймають деформації розтягу і чистого згину. Побудовано графіки поправочних функцій. Провівши їх апроксимацію, отримано узагальнену поправочну функції Z-подібного профілю розмірами 200х87х6 mm, яка спрощує розрахунок залишкового ресурсу роботи елементів конструктивної системи.
We consider engineering methods for determining stress intensity factors for defective items open structure bending. Characteristic under development boundary cracks Z-shaped profile. The mathematical model and removed depending to calculate stress intensity factors for the two methods by nominal stress in the net section and by changing the axial cross-sectional moment of inertia Z-shaped profile. Investigated subcritical crack growth boundary, defined stress singularity in the vicinity of fatigue crack – stress intensity factors of the first kind, including models V.V. Panasyuk for pure tensile and bend. Analytical determined correction functions which account for changing the geometry of thin-walled structures with widespread fatigue crack on which the recorded intensity ratios for thin-walled profile elements who perceive tensile strain and pure bending. Graphs correction functions, having their approximation obtained generalized correction function Z-shaped profile 200х87х6 mm dimensions, which simplifies the calculation of residual life of structural elements of the system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21497
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Рибак, Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин [Текст] / Рибак Т.І. – ВАТ. ТВПК “ЗБРУЧ”. – 2003. – 332 с.
2. Андрейкив, А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций [Текст] / А.Е. Андрейкив, А.И. Дарчук. – К.: Наук. думка. – 1992. – 120 с.
3. Підгурський, М.І. Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю [Текст] / М.І. Підгурський, М Я. Сташків // Вісник ТДТУ. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 92 – 108.
4. Рибак, Т.І. Удосконалення методики оцінювання ресурсу роботи несучих систем сільськогосподарських машин [Текст] / Т.І. Рибак, Є.Й. Ріпецький, Т.А. Довбуш // Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки. Вісник ТНТУ. – Т.: ТНТУ. – 2012. – №4(68). – С. 107 – 113.
5. Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин. “Інноваційні напрямки розвитку технічного сервісу машин” [Текст] / П. Попович, М. Сташків, Т. Довбуш, Г. Дудка // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х.: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 120. – С. 198 – 203.
6. Сташків, М. Визначення КІН для кутової наскрізної тріщини у тонкостінному стержні прямокутного профілю при дії згинального моменту [Текст] / М. Сташків // Вісник ТДТУ. – 2003. – Т. 8, № 3. – С. 32 – 38.
References: 1. Rybak T.I. Poshukove konstruiuvannia na bazi optymizatsii resursu mobilnykh silskohospodarskykh mashyn. Ternopil, VAT. TVPK “ZBRUCh” Publ., 2003. 332 p. [In Ukrainian].
2. Andreikiv A.E. Ustalostnoe razrushenye y dolhovechnost' konstruktsyy. “Scientific thought” Publ., 1992. 120 p. [In Ukrainian].
3. Pidhurskyy M.I. Metody vyznachennya KIN dlya defektnykh elementiv vidkrytoho profilyu. Visnyk TDTU, 2006, vol. 11, no. 3, pp. 92 – 108. [In Ukrainian].
4. Rybak T.I. Udoskonalennya metodyky otsinyuvannya resursu roboty nesuchykh system sil's'kohospodars'kykh mashyn. Mashynobuduvannya, avtomatyzatsiya vyrobnytstva ta protsesy mekhanichnoyi obrobky. Visnyk TNTU, 2012, no. 4(68), pp. 107 – 113. [In Ukrainian].
5. Popovich P.V. Enerhetychnyy sposib rozkryttya statychnoyi nevyznachenosti nesuchykh ramnykh sterzhnevykh system mobil'nykh sil's'kohospodars'kykh mashyn. “Innovatsiyni napryamky rozvytku tekhnichnoho servisu mashyn”. Visnyk KhNTUSH im. P. Vasylenka, 2012, no. 120, pp. 198 – 203. [In Ukrainian].
6. Stashkiv M. Vyznachennya KIN dlya kutovoyi naskriznoyi trishchyny u tonkostinnomu sterzhni pryamokutnoho profilyu pry diyi z·hynal'noho momentu. Visnyk TDTU, 2003, vol. 8, no. 3, pp. 32 – 38. [In Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 1 (85)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.