Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21475
Назва: Енергоощадний спосіб збирання гички коренеплодів
Інші назви: Energy efficient way of collecting tops of root crops
Автори: Барановський, Віктор Миколайович
Пулька, Чеслав Вікторович
Паньків, Марія Романівна
Теслюк, Віктор Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Бібліографічний опис: Енергоощадний спосіб збирання гички коренеплодів / В.Н. Барановський, Ч.В. Пулька, М.Р. Паньків, В.В. Теслюк // Всеукр. наук.-техн. журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» – Вінниця : ВНАУ, 2016. – №. 3 (95). – С. 21–26
Журнал/збірник: Всеукр. наук.-техн. журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК»
Випуск/№ : 3(95)
Дата публікації: 2016
Видавництво: Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
УДК: 631.356.22
Теми: технологія, гичка, енергозатрати, спосіб збирання, гичкозбиральний модуль.
Діапазон сторінок: 21–26
Короткий огляд (реферат): розробка енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарських культур, є стратегічним і пріоритетним напрямом подальшого збалансованого розвитку агропромислового комплексу України. У цьому аспекті важливою задачею наукових досліджень, є розробка концепції значного зменшення затрат енергії, яка витрачається під час технологічного процесу збирання гички коренеплодів. На основі ідентифікації технологічних процесів та структурних моделей існуючих пристроїв для збирання гички коренеплодів запропоновано новий спосіб збирання основного масиву гички коренеплодів і пристрій для його реалізації – удосконалений енергоощадний гичкозбиральний модуль коренезбиральних машин.
development of energy saving technologies of agricultural crops production and is a strategic priority for further sustainable development of Ukraine agriculture.. In this aspect important task of scientific research is concept development of the significant reduction of energy consumption, which is consumed during the collecting process of root crops tops. Based on the identification of technological processes and structural models of existing devices for harvesting of root crops tops proposed a new collecting way of main body of root crops tops and device for its realization – improved energy-saving module of top harvester machinery.
Опис: Наведено опис гичкозбирального модуля та технологічний процес енергоощадного способу збирання основного масиву гички, який передбачає укладання зрізаної і подрібненої гички в незібрані міжряддя коренеплодів.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21475
Перелік літератури: 1. Барановський В.М. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків // Науковий журнал. Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2014. – Т. 2 (74). – С. 106–113. 2. Гументик М.Я. Особливості цикорію кореневого і агротехніка його вирощування / М. Я. Гументик // Зб. наук. праць ІЦБ УААН. – К., 2003. – С. 339–341. 3. Курило В.Л. Методичні рекомендації з проведення передпосівного обробітку грунту і сівби насіння енергетичних кормових буряків / В.Л. Курило, О.М. Ганженко, О.Б. Хіврич та ін. – К., 2012. – 16 с. 4. Погорелый Л.В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз / Л.В. Погорелый, М.В. Татьянко. – К. : Феникс, 2004. – 232 с. 5. Пат. № 107987 Україна. МПК А01D 91/02. Спосіб збирання гички коренеплодів / Паньків В.Р., Барановський В.М., Паньків М.Р., Данилченко Л.М., Береженко Б.М.; заявник і власник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u201600149 ; заявл. 05.01.2016 ; опубл. 24.06.2016. Бюл. № 12. 6. Пат. № 108588 Україна. МПК А01D 23/02. Гичкозрізувальна машина / Барановський В.М., Паньків В.Р., Пилипець М.І., Паньків М.Р., Данильченко Л.М.; заявник і власник заявник і власник Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – № u201600150 ; заявл. 05.01.2016 ; опубл. 25.07.2016. Бюл. № 14.
References: 1. Baranovsjkyj V.M. Metodologhichni ta konstruktyvno-tekhnologhichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyraljnykh mashyn / V.M. Baranovsjkyj, M.I. Pidghursjkyj, M.R. Panjkiv // Naukovyj zhurnal. Visnyk TNTU. – Ternopilj, 2014. – T. 2 (74). – S. 106–113. 2. Gumentik M.Ya. Osoblyvosti tsykoriyu korenevogo i agrotekhnira jogo vyroshchuvannya / M.Ya. Gumentik // Zb. nauk. prats ITSB UAAN. – К., 2003. – S. 339–341. 3. Kurilo V.L. Metodychni rekomendarsii z provedennya peredposivnogo obrobitku gruntu i sivby nasinnya energerychnykh kormovykh buryakiv / V.L. Kurilo, O.M. Ganzhenko, O.B. Khivrych ta insh. – К., 2012. – 16 s. 4. Pogorelyy L.V. Sveklouborochnye mashiny: istoriya, konstruktsiya, teoriya, prognoz/ L.V. Pogorelyy, M.V. Tatyanko. – K. : Feniks, 2004. – 232 s. 5. Patent # 107987 Ukrajina. MPK А01D 91/02. Sposib zbyrannya gychky koreneplodiv / Panjkiv V.R., Baranovsjkyj V. М., Panjkiv M. R., Danyljchenko L.M., Berezhenko B.M.; zajavnyk i vlasnyk Ternopilsjkyj тacionaljnyj tekhnichnyj universytet imeni Ivana Pulyuya. – # u201600149 ; zajavl. 05.01.2016 ; opubl. 24.06.2016. # 12. 6. Patent # 108588 Ukrajina. MPK А01D 23/02. Gyghkozrizubaljna mashyna / Baranovsjkyj V.М., Panjkiv V.R., Pylypetsj M.I., Panjkiv M.R., Danyljchenko L.M.; zajavnyk i vlasnyk Ternopilsjkyj тacionaljnyj tekhnichnyj universytet imeni Ivana Pulyuya. – # u2001600150 ; zajavl. 05.01.2016 ; opubl. 25.07.2016. # 14.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри технології та обладнання зварювального виробництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3(95).pdf460,34 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
3(95).pdf460,34 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора