Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21466
Назва: Експериментальні дослідження процесу роботи комбінованого очисника
Автори: Барановський, Віктор Миколайович
Потапенко, Микола Валентинович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Бережанський агротехнічний інститут
Бібліографічний опис: Цінність цикорію визначається вмістом у коренеплодах різних видів цукрінів і корисних для організму та рідкісних в натуральних продуктах кислот, вітамінів, а також мікроелементів. Гичка коренеплодів є одним із джерел повернення поживних речовин в грунт, а коренеплоди у вигляді твердої біомаси – екологічно чистим відновлювальним джерелом енергії. Після переробки цикорію одержують високонасичені носії енергії у формі біоєтанолу, або біогазу. Кількість домішок у коренеплодах цикорію характеризує якість сировини для переробки, або якісні та кількісні показники продукції її переробки. Встановлення функціональних зв’язків, які описують залежність впливу параметрів комбінованого очисника на технологічні та якісні показники його роботи є актуальним завданням. За результатами експериментальних досліджень отримано рівняння регресі зміни продуктивності роботи, коефіцієнта відокремлення домішок від коренеплодів і пошкодження коренеплодів робочими органами комбінованого очисника залежно від його параметрів. Отримані результати досліджень є подальшим кроком з розробки методології та методики оптимізації параметрів очисних систем машин для збирання коренеплодів.
Bibliographic description: The value of chicory is determined by the content of various types of saccharin’s in root crops and the acids and vitamins useful for the organism and rare in natural products, vitamins and microelements. The root of the root crop is one of the sources of nutrient return to the soil, and root crops in the form of solid biomass are an environmentally friendly renewable source of energy. After the processing of chicory, highly saturated energy carriers are obtained in the form of bioethanol, or biogas. The quantity of impurities in chicory root crops characterizes the quality of raw materials for processing, or the qualitative and quantitative indices of the products of its processing. The establishment of functional relationships that describe the dependence of the influence of the parameters of a combined cleaner on technological and quality indices of its operation is an actual task. Based on the results of experimental studies, an equation is obtained for the regression of changes in productivity, the separation of impurities from root crops, and damage to root vegetables by the working organs of a combined cleaner, depending on its parameters. The received results of researches are the further step in development of methodology and a technique of optimization of parameters of clearing systems of cars for harvesting of root crops.
Випуск/№ : 66(Квітень)
Дата публікації: 2017
Видавництво: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Видавничий центр НУБіП України, м. Київ
УДК: 631.356.02
Теми: цикорій кореневий, очисна система, комбінований очисник, продуктивність, коефіцієнт відокремлення домішок, пошкодження, приводний гвинт, очисні пружні елементи, шнек, частота обертання
root chicory, purification system, combined purifier, productivity, separation coefficient of impurities, damage, drive screw, cleaning elastic elements, screw, speed
Кількість сторінок: 14
Короткий огляд (реферат): Цінність цикорію визначається вмістом у коренеплодах різних видів цукрінів і корисних для організму та рідкісних в натуральних продуктах кислот, вітамінів, а також мікроелементів. Гичка коренеплодів є одним із джерел повернення поживних речовин в грунт, а коренеплоди у вигляді твердої біомаси – екологічно чистим відновлювальним джерелом енергії. Після переробки цикорію одержують високонасичені носії енергії у формі біоєтанолу, або біогазу. Кількість домішок у коренеплодах цикорію характеризує якість сировини для переробки, або якісні та кількісні показники продукції її переробки. Встановлення функціональних зв’язків, які описують залежність впливу параметрів комбінованого очисника на технологічні та якісні показники його роботи є актуальним завданням. За результатами експериментальних досліджень отримано рівняння регресі зміни продуктивності роботи, коефіцієнта відокремлення домішок від коренеплодів і пошкодження коренеплодів робочими органами комбінованого очисника залежно від його параметрів. Отримані результати досліджень є подальшим кроком з розробки методології та методики оптимізації параметрів очисних систем машин для збирання коренеплодів.
The value of chicory is determined by the content of various types of saccharin’s in root crops and the acids and vitamins useful for the organism and rare in natural products, vitamins and microelements. The root of the root crop is one of the sources of nutrient return to the soil, and root crops in the form of solid biomass are an environmentally friendly renewable source of energy. After the processing of chicory, highly saturated energy carriers are obtained in the form of bioethanol, or biogas. The quantity of impurities in chicory root crops characterizes the quality of raw materials for processing, or the qualitative and quantitative indices of the products of its processing. The establishment of functional relationships that describe the dependence of the influence of the parameters of a combined cleaner on technological and quality indices of its operation is an actual task. Based on the results of experimental studies, an equation is obtained for the regression of changes in productivity, the separation of impurities from root crops, and damage to root vegetables by the working organs of a combined cleaner, depending on its parameters. The received results of researches are the further step in development of methodology and a technique of optimization of parameters of clearing systems of cars for harvesting of root crops.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21466
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/issue/view/339
Перелік літератури: 1. Романишин О. Ю. Стан та перспективи органічного виробництва цикорію [текст] / О.Ю. Романишин // Органік, 2016. – С. 78-84. 2. Дубровин В. Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины [текст] / В. Дубровин, Г. Голуб, В. Теслюк, В. Барановский // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and argil-food industry machinery. – Lublin-Rzeszow, 2013. – Vol. 15. – № 3. – С. 243-255. 3. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин : монографія [текст] / [В. М. Барановський, М. І. Підгурський, М. Р. Паньків, В. В. Теслюк, В. Б. Онищенко]. // – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 351 с. 4. Погорелый Л. В. Свеклоуборочные машины: история, конструкция, теория, прогноз [текст] / Л. В. Погорелый, М. В. Татьянко. – К.: Феникс, 2004. – 232 с. 5. Очисник вороху коренеплодів цикорію. Деклараційний патент України на корисну модель МПК А01D 33/08 [текст]. / В. М. Барановський, М. В. Потапенко, М. Р. Паньків, Н. А. Дубчак, В. Р. Паньків. – № 108264; заявл. 18.01.2016; опубл. 11.07.2016, бюл. № 13. 6. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента [текст] / Шенк Х. – М.: Мир, 1972. – 374 с. 7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта [текст] / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1979. – 415 с. 8. КД 46.16.01.005 – 93. Випробування сільськогосподарської техніки. Основні положення [текст]. К. – 34 с. 9. Завалишин Ф. С. Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства [текст] / Ф. С. Завалишин, Н. Г. Манцев. – М.: Колос, 1982. – 228 с. 10. Мельников С. В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов [текст] / С. В. Мельников, В. Р. Алешкин, П. М. Рощин [2-е изд. доп.]. – Л.: Колос. Ленингр. отделение, 1980. – 168 с.
References: 1. Romanyshyn O.Yu. (2016). Stan ta perspektyvy orhanichnoho vyrobnytstva tsykoriiu [Status and prospects of organic farming of chicory]. Orhanik, 78–84. 2. Dubrovyn V., Holub H., Teslyuk V., Baranovskyy V. (2013). Ydentyfykatsyya protsessa razrabotky adaptyrovannoy korneuborochnoy mashynы [Identification of the development process of the adapted root harvesting machine]. MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and argil-food industry machinery. Lublin- Rzeszow, 15, 3, 243–255. 3. Baranovskyi V.M., Pidhurskyi M.I., Pankiv M.R., Tesliuk V.V., Onyshchenko V.B. (2014). Osnovy rozrobky adaptovanykh transportnotekhnolohichnykh system korenezbyralnykh mashyn : monohrafiia [Through the development of customized transport and technological systems root crop machinery]. Ternopil : TNTU im. I. Puliuia, 351. 4. Pohorelуy L.V., Tatyanko M.V. (2004). Sveklouborochnыe mashynы: ystoryya, konstruktsyya, teoryya, prohnoz [Beet harvesters: history, design, theory, forecast]. K.: Fenyks, 232 . 5. Baranovskyi V.M., Potapenko M.V., Pankiv M.R., Dubchak N.A., Pankiv V.R. (2011). Care impurities chicory root crops. Patent of Ukraine for useful model. А01D 33/08. № 108264; declared 18.01.20; published 11.07.2016, № 13. 6. Shenk Kh. (1972). Teoryya ynzhenernoho эksperymenta [Theory of engineering experiment]. M.: Myr, 374. 7. Dospekhov B.A. (1979). Metodyka polevoho opуta [Methodology of field experience]. M.: Kolos, 415. 8. KD 46.16.01.005 – 93 “Vyprobuvannia silskohospodarskoi tekhniky. Osnovni polozhennia [Testing of agricultural machines. Substantive provisions t]. K., 34. 9. Zavalyshyn F.S., Mantsev N.H. (1982). Metodу yssledovanyy po mekhanyzatsyy selskokhozyaystvennoho proyzvodstva [Methods of research on mechanization of agricultural production]. M.: Kolos, 228. 10. Mel'nykov S.V., Aleshkyn V.R., Roshchyn P.M. (1980). Planyrovanye эksperymenta v yssledovanyyakh sel'skokhozyaystvennыkh protsessov [Planning an experiment in agricultural research]. L.: Kolos. Lenynhr. otdelenye, 168.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри технології та обладнання зварювального виробництва

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
8491-17603-1-SM.PDF967,86 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
8493-17605-1-SM.PDF276,65 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора